Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Психично здраве

Психичното здраве се влияе от много фактори, включително генетично предразположение, социално-икономически произход, травматични преживявания в детството, хронични медицински състояния или злоупотреба с алкохол или наркотици.

Поради това психичното здраве и благоденствието са взаимосвързани въпроси, върху които оказват въздействие политиките и дейностите в редица сектори, като например образованието, здравеопазването, заетостта, социалното приобщаване и усилията за справяне с бедността.

Тази връзка е реципрочна — без подходяща превенция, подкрепа и лечение в областта на психичното здраве се увеличават рисковете за по-лошо образование или безработица.

Психичното здраве означава способност за самореализация, изграждане на взаимоотношения с други хора, допринасяне за живота на общността и продуктивност на работното място. Психично здравият човек също така може да се справя с нормалните стресови ситуации, тъжни моменти и проблеми в живота.

Още преди пандемията от COVID-19 психичното здраве на населението в Европа бе повод за безпокойство. В специална глава в доклада Здравето накратко: Европа 2018 г. се подчертава, че около 84 милиона души в целия ЕС са засегнати от проблеми, свързани с психичното здраве. Общите разходи за психични заболявания се оценяват на над 4 % от БВП (над 600 милиарда евро) за 28-те държави от ЕС.

Психично здраве и COVID-19

Пандемията утежни положението, като предизвика страх, изолация, несигурност, загуба на стабилност и доходи и загуба на близки хора.

В доклада Здравето накратко: Европа 2020 г. се отбелязва, че пандемията от COVID-19 и последвалата икономическа криза представляват нарастващо психологическо бреме за гражданите — данните показват по-високи равнища на стрес, тревожност и депресия. Смята се, че младите хора и групите с по-ниски доходи са изложени на повишен риск. Смущенията в здравните грижи за лицата, които вече страдат от психични заболявания, са значителна част от отрицателните последици за психичното здраве, предизвикани от пандемията.

Предизвикателствата по отношение на психичното здраве, породени от пандемията от COVID-19, стават все по-сложни. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ създаде специално пространство в своята платформа за здравна политика, където заинтересовани организации от здравната и социалната сфера могат да обменят знания и опит относно въздействието на COVID-19 върху психичното здраве.

Тази виртуална мрежа се координира от Mental Health Europe (Психично здраве Европа) и включва акцент върху нуждите на различни уязвими групи, като бездомните хора, хората, които вече страдат от различни заболявания, и възрастните хора. В уеб пространството също така има виртуална библиотека.

На 16 октомври 2020 г. се проведе първият уебинар за споделяне на резултатите от първоначален преглед с акцент върху свързаните с психичното здраве потребности на здравните работници.

Действия

Европейската комисия отдавна работи за подобряване на психичното здраве на населението, както показва прегледът на нейните минали действия.

Работата на Комисията в областта на незаразните болести и психичното здраве се основава на международни политически рамки, по-специално целите на ООН за устойчиво развитие и 9-те глобални доброволни цели, определени от Световната здравна организация по отношение на незаразните заболявания. Усилията на Комисията са насочени към подкрепа и допълване на политиките на държавите от ЕС.

През 2018 г. официално бе създадена Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания (експертна група с представители на здравните министерства на държавите от ЕС), за да помогне на държавите членки да постигнат целите за устойчиво развитие, които са свързани със здравето.

Комисията представя на Ръководната група добри практики и подходи, подбрани в съответствие с националните и европейските приоритети. След това държавите от ЕС посочват кои от тях биха искали да използват или да прилагат в по-голям мащаб.

На портала за най-добри практики се публикуват открити и целеви покани за представяне на добри практики. Той също така съдържа обзор на практиките, които са събрани и представени в рамките на действия, съфинансирани по линия на здравните програми.

През 2018 г. Ръководната група определи психичното здраве като приоритетна област за прилагане на най-добри практики. През май 2019 г. на държавите от ЕС бе представен предварителен подбор на най-добрите практики. След това държавите класираха практиките в зависимост от своите национални приоритети.

Чрез годишния работен план за 2020 г. по здравната програма бе предоставена финансова подкрепа за прилагането на трите най-високо класирани практики:

  • реформа на системата за психично здраве, насочена към укрепване на ориентираните към клиента услуги в общността (разработена в Белгия)
  • многостепенна национална програма за превенция на самоубийствата (разработена в Австрия)
  • програма за борба с депресията чрез поетапна интервенция (разработена чрез европейско сътрудничество).

През 2021 г. ще бъде представено предложение за съвместно действие (ImpleMENTAL) за осъществяване на реформата на системата за психично здраве и програмата за превенция на самоубийствата. Програмата за борба с депресията ще се изпълнява чрез проекта EAAD-Best.

Усилията на ЕС в областта на психичното здраве имат за цел подкрепа на реални действия на място там, където това е от най-голямо значение за страните от ЕС.

Информация по темата

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: