Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

„ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.) — визия за подобряване на здравето в Европейския съюз

EU4Health е амбициозният отговор на ЕС на пандемията от COVID-19. Пандемията оказа голямо въздействие върху пациентите, медицинския и здравния персонал и здравните системи в Европа. Новата програма EU4Health ще стигне по-далеч от отговора на кризата, за да се засили устойчивостта на здравните системи.

EU4Health, създадена с Регламент (ЕС) 2021/522, ще предоставя финансиране на допустими субекти, здравни организации и НПО от държави от ЕС или трети страни, които са асоциирани към програмата.

Области на действие

В рамките на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) Съюзът ще инвестира 5,3 млрд. евро по текущи цени в действия с добавена стойност за ЕС, които допълват политиките на страните от Съюза и преследват една или няколко от следните цели на програмата:

eu4health-1.png

Десетте конкретни цели в рамките на 4-те общи цели са:

 1. Подобряване и насърчаване на здравето в Съюза:
  • профилактика на заболяванията и промоция на здравето
  • международни инициативи и сътрудничество в областта на здравето
 2. Справяне с трансгранични заплахи за здравето:
  • профилактика, подготвеност и реакция на трансгранични заплахи за здравето
  • допълващи действия към създаването на национални резерви от основни продукти от значение при криза
  • създаване на резерв от медицински, здравен и помощен персонал
 3. Подобряване на лекарствените продукти, медицинските изделия и продуктите от особено значение при криза:
  • наличие на лекарствени продукти, медицински изделия и продукти от особено значение при криза на достъпни цени
 4. Укрепване на здравните системи, тяхната устойчивост и ефективността на ресурсите:
  • укрепване на здравните данни, цифровите инструменти и услуги, цифрова трансформация на здравеопазването
  • подобряване на достъпа до здравеопазване
  • разработване и прилагане на здравно законодателство на ЕС и основано на факти вземане на решения
  • интегриране на дейността на националните здравни системи

Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще открие пътя към Европейски здравен съюз чрез инвестиции в неотложни здравни приоритети:

Ще се засили и работата в областта на цифровизацията на здравните системи, намаляването на инфекциите с антимикробна резистентност и подобряването на равнищата на ваксинация.

ЕС ще разшири успешни инициативи, като европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето.

Участници

Превръщането на EU4Health в реалност изисква участието на:

 • Страните от ЕС — с тях се провеждат консултации за приоритетите и стратегическите насоки на програмата. Те работят заедно с Комисията в Ръководната група „ЕС в подкрепа на здравето“, за да се осигури последователност и допълване с националните здравни политики. Страните от ЕС предоставят становищата си в Комитета по програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ преди приемането на годишните работни програми.
 • Заинтересованите страни, включително представителите на гражданското общество и сдруженията на пациентите, академичните среди и организациите на медицинските специалисти, предоставят становища за приоритетите и стратегическите насоки и за това на какви нужди трябва да се отговори чрез годишната работна програма.
 • Европейският парламент — трябва да бъде информиран за напредъка на подготвителната работа и информационните дейности със заинтересованите страни.
 • Европейската комисия — подготвя, приема и изпълнява годишните работни програми и наблюдава и отчита напредъка във връзка с изпълнението на целите на програмите. Тя може също така да иска становища от съответните децентрализирани агенции и независими експерти в областта на здравето по технически или научни въпроси, които са от значение за изпълнението на програмата.
 • Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) ще изпълнява програмата.

Изпълнение на програмата

EU4Health се изпълнява чрез годишна работна програма. Работната програма за 2021 г. е приета. Действията са в четири направления: профилактика на заболяванията, готовност за действия при кризи, здравни системи и цифровизация, като се постави силен хоризонтален акцент върху рака.

Финансиране и обществени поръчки

Възможностите за финансиране по линия на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ се публикуват от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA). Моля, посещавайте често страниците на HADEA за покани за представяне на предложения и покани за подаване на оферти.

Полезни взаимодействия и взаимно допълване с други фондове

Предизвикателствата в областта на здравето са хоризонтални по своя характер. EU4Health работи заедно с други програми, политики, инструменти и действия на Съюза:

За повече информация

Предишни здравни програми

От 2003 г. насам здравните програми на ЕС доведоха до натрупване на знания и факти, послужили като основа за информирано разработване на политики и по-нататъшни изследвания. Това включва добри практики, инструменти и методологии, осигуряващи ползи както за работещите в сферата на общественото здраве, така и за гражданите (напр. по отношение на подобряването на диагностичните тестове, подпомагането на държавите членки при разработването на национални планове за действие във връзка с рака, подобряването на грижите за пациентите).