Põhisisu juurde
Public Health

Mittenakkuslikud haigused, nagu südame-veresoonkonna haigused, diabeet, kroonilised hingamisteede haigused, psüühikahäired, neuroloogilised häired ja vähk, moodustavad ELi riikides 80% haiguskoormusest ja on välditavate enneaegsete surmade peamised põhjused.

Mittenakkuslike haiguste inim- ja finantskulud on kõrged ja ähvardavad ELi vananevat elanikkonda arvesse võttes veelgi kasvada. Lisaks võivad mittenakkuslike haiguste all kannatavad inimesed nakatuda enam ka teistesse haigustesse, nagu on näidanud koroonapandeemia.

Mittenakkuslike haigustega seotud koormuse vähendamine nõuab terviklikku lähenemisviisi ja tervisealase ebavõrdsusega tegelemist kõigis valdkondades. Tähtis on rõhutada, et tervise edendamine ja haiguste ennetamine võivad vähendada haiguskoormust kuni 70%.

ELi lähenemisviis

ELi lähenemisviis püüab lahendada mittenakkuslike haigustega seotud probleeme lõimitult, keskendudes haiguste ennetusele eri sektorites ja poliitikavaldkondades ning tehes jõupingutusi tervishoiusüsteemide tugevdamiseks.

Lisaks Euroopa vähktõvevastase võitluse kavale töötab Euroopa Komisjon välja uut mittenakkuslike haiguste alast algatust „Koos oleme tervemad“, mille eesmärk on toetada ELi riike mittenakkuslike haigustega seotud koormuse vähendamisel, keskendudes viiele peamisele valdkonnale:

  • südame-veresoonkonna haigused;
  • diabeet;
  • kroonilised hingamisteede haigused;
  • psüühika- ja neuroloogilised häired;
  • tervist mõjutavad tegurid.

Kõik tegevussuunad hõlmavad tervishoiualase võrdsuse mõõdet, toetades seeläbi tervisealase ebavõrdsuse vähendamist.

Algatus on eelkõige suunatud tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele, ent see võib toetada ka paremate teadmiste ja andmete kogumist, sõeluuringuid ja varajast avastamist, diagnoosimist ja ravijuhtimist ning patsientide elukvaliteeti.

Toetus keskendub kõikidel juhtudel rakendamisele, aidates ELi riikidel levitada parimaid tavasid, töötada välja suuniseid, võtta kasutusele uuenduslikke lähenemisviise jne. Sidusrühmi toetatakse tegevustes, mis võivad aidata kaasa samade eesmärkide saavutamisele.

See annab hea võimaluse pühendada mittenakkuslike haiguste ennetusele ja ravile rohkem tähelepanu. Täpsed eesmärgid ja tegevused töötatakse ühiselt välja 2022. aasta keskpaigaks.

Järgnevatel kuudel arutatakse ELi riikidega tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühmas tervise edendamise prioriteete, tegevusi ja koostoimet nende poliitikavaldkondadega, mis on mittenakkuslike haigustega seotud koormuse vähendamise seisukohast olulised.

Arutelu sidusrühmadega toimub tervishoiupoliitika platvormil, kus on võimalik ühineda ELi mittenakkuslike haiguste alase algatuse „Koos oleme tervemad“ teemavõrgustikuga.

Algatuse arendamiseks kavandatud veebiseminarid toimuvad jaanuarist juunini. Jälgige regulaarselt uudisvoogu „Viimati lisatud“, et saada teavet veebiseminaridega liitumise üksikasjade kohta.

Eesmärgid

Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse toetada ELi riike nende jõupingutustes saavutada üheksa vabatahtlikku eesmärki, mille Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on seadnud aastaks 2025, ning 2030. aastaks seatud säästva arengu eesmärki 3.4 (mittenakkuslikest haigustest tuleneva enneaegse suremuse vähendamine ühe kolmandiku võrra ning vaimse tervise ja heaolu edendamine).

Tervise edendamise ja haiguste ennetamise juhtrühm

Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm nõustab komisjoni, edendades koordineerimist, et juhtida tähelepanu rahvatervise, ennetamise ja mittenakkuslike haigustega seotud probleemidele. See aitab liikmesriikidel rakendada kontrollitud parimaid tavasid ja paljulubavaid lähenemisviise laiemas ulatuses.

Lingid