Skip to main content
Public Health

Vähktõvevastane võitlus on tervishoiu valdkonnas üks Euroopa Komisjoni peamisi prioriteete. President von der Leyeni poliitilistes suunistes on mainitud „Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, et toetada liikmesriike vähktõve tõrje ja ravi parandamisel“ eesmärgiga vähendada selle haiguse põhjustatavaid kannatusi ning anda Euroopale võimalus võtta vähktõvevastases võitluses juhtroll.

ELi vähktõvealane poliitika

Tervishoiuvolinikule Stella Kyriakidesele saadetud missioonikirjas märgitakse vajadust toetada ELi liikmesriike vähktõve ennetuse ja ravi valdkonnas.

2021. aasta veebruaris esitletud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava on ELi vastus üha suurematele väljakutsetele ja arengusuundadele vähktõve tõrjes ning selles kajastub ELi poliitiline pühendumus teha vähivastases võitluses kõik endast olenev. Kava põhineb kümnel juhtalgatusel ja mitmel toetaval meetmel. See on ka üks komisjoni ettepanekutest, millega soovitakse luua tugev Euroopa terviseliit eesmärgiga tagada turvalisem, paremini ettevalmistatud ja vastupidavam EL.

Euroopa vähktõvevastase võitluse kavaga toetatakse liikmesriikide tööd vähktõve ennetamisel ning vähipatsientidele, vähktõvest jagusaanutele, nende peredele ja hooldajatele hea elukvaliteedi tagamisel. Kava keskmes on mitu olulist valdkonda, kus EL saab anda suurimat lisaväärtust:

  • ennetus,
  • varane avastamine,
  • diagnoosimine ja ravi,
  • vähipatsientide ja vähktõvest jagusaanute elukvaliteet.

Vähktõvevastase võitluse kava on seotud komisjoni muude prioriteetidega, eelkõige Euroopa ravimistrateegia ja ELi strateegiaga „Talust taldrikule“ ning kavandatava tervishoiu Euroopa andmeruumiga (valmib eeldatavasti 2025. aastaks). Vähiuuringud on üks Euroopa teaduse ja innovatsiooni missioonidest ning osa 2021. aastal käivituvast raamprogrammist „Euroopa horisont“.

Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühma raames loodi vähktõve alarühm, mida kaasjuhatab teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat. Selle alarühma volitustes leppisid kokku programmi „Euroopa horisont“ komitee tervisevaldkonna varikomitee ning tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm.

Programmist „EL tervise heaks“ (2021–2027) pakutakse liikmesriikidele rahalist ja tehnilist tuge, et aidata kaasa tervishoiusüsteemide tugevdamisele.

Vähktõbi on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168 osutatud oluline tervisehäire. Selle artikli alusel on EL pädev toetama, koordineerima ja täiendama liikmesriikide meetmeid, mille eesmärk on kaitsta ja edendada inimeste tervist.

Euroopa Komisjon on juba alates 1985. aastast teinud koos ELi liikmesriikide ja kodanikuühiskonna esindajatega vähitõrjealast koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni, Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskusega.

Vähktõbi: ühine lähenemine

Vähktõbi on ELi riikides südame-veresoonkonna haiguste järel teine peamine surmapõhjus. Igal aastal diagnoositakse vähktõbi 2,6 miljonil inimesel ja kaotab selle haiguse tõttu elu veel 1,2 miljonit inimest.

Arvestades seda, et Euroopas elab vähem kui 10% maailma rahvastikust, kuid siin diagnoositakse veerand maailma vähktõvejuhtudest, on selge, et see haigus kujutab endast suurt ohtu meie ühiskonnale. Vähktõve üldine majanduslik mõju Euroopas on 100 miljardit eurot aastas.

Tõendite kohaselt on 40% vähktõvejuhtumitest välditavad, kui kasutame ära teadmisi, mis meil juba olemas on. Praegu kulutatakse tervishoiueelarvest aga vaid 3% tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele. Tööpõld on seega tohutu.

Vähiennetus ja tervislikud eluviisid aitavad võidelda ka rasvumise ja muude mittenakkuslike haiguste, näiteks südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi vastu, sest neil on ühised riskitegurid.

Tervise seisu ELis käsitlevates aruannetes nimetatakse vähktõbe üheks peamiseks enneaegse surma põhjustajaks ELis. Vähktõbi ei mõjuta mitte üksnes üksikisikute tervist, vaid sellel on ka märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik mõju.

See haigus avaldab survet riikide tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemidele ja riigieelarvetele ning mõjutab tootlikkust ja majanduskasvu. Seetõttu peame suurendama oma tervishoiusüsteemide vastupidavust. Eelkõige on vaja toetada liikmesriike, kes vajavad kõige rohkem tõenduspõhist poliitikat, et tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs kvaliteetsele vähiennetusele, diagnoosimisele, ravile ja järelravile.

Tänu mitmele saavutusele oleme jõudmas ELi vähktõvevastases võitluses ühise lähenemisviisini. Allpool on esitatud lingid ELi tegevuse aluseks olevatele dokumentidele ja ELi toetusmeetmetele, mille eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel ja huvitatud isikutel vähktõve vastu võidelda.

Poliitikaraamistik

Vähktõve ennetamise ja tõrje algatused

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse koordineeritavad algatused vähktõve ennetamise ja tõrje valdkonnas on muu hulgas järgmised:

Terviseprogrammi kaudu kättesaadava rahastusega toetatakse vähktõvega tegelevaid Euroopa tugivõrgustikke ning järgmisi ühismeetmeid:

Lisateave

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: