Skip to main content
Public Health

Vähktõbi

Tervishoiu valdkonnas on Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete vähktõvevastane võitlus. President von der Leyeni poliitilistes suunistes on mainitud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, mille alusel toetatakse liikmesriike vähktõve vältimisel ja ravi parandamisel, vähendatakse selle haiguse põhjustatavaid kannatusi ning tõstetakse Euroopa vähktõvevastases võitluses juhtivale kohale. 

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava

Tervishoiuvolinikule Stella Kyriakidesele saadetud missioonikirjas märgitakse vajadust toetada ELi liikmesriike vähktõve ennetuse ja ravi valdkonnas. 

2021. aasta veebruaris esitletud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava on ELi vastus üha suurenevatele väljakutsetele vähktõve vastases võitluses, selles kirjeldatakse seda, mis suunas liigutakse, ning selles kajastub ELi poliitiline pühendumus võidelda vähktõve vastu kõigi tema kasutuses olevate vahenditega.

Kava põhineb kümnel juhtalgatusel ja mitmel toetaval meetmel. See on ka üks komisjoni ettepanekutest, millega soovitakse luua tugev Euroopa terviseliit eesmärgiga tagada turvalisem, paremini ettevalmistatud ja vastupidavam EL.

Euroopa vähktõvevastase võitluse kavaga toetatakse liikmesriikide tööd vähktõve ennetamisel ning vähipatsientidele, vähktõvest jagusaanutele, nende peredele ja hooldajatele hea elukvaliteedi tagamisel. Kava keskmes on mitu olulist valdkonda, kus EL saab anda suurimat lisaväärtust:

  • ennetamine,
  • varajane avastamine,
  • diagnoosimine ja ravi,
  • vähipatsientide ja vähktõvest jagusaanute elukvaliteet.

Juhtalgatused

Vähktõvevastase võitluse kava on seotud komisjoni muude prioriteetidega, eelkõige Euroopa ravimistrateegia ja ELi strateegiaga „Talust taldrikule“ ning tervishoiu Euroopa andmeruumiga. Vähiuuringud on üks Euroopa teaduse ja innovatsiooni missioonidest ning osa raamprogrammist „Euroopa horisont“.

Rahvatervise eksperdirühma juurde loodi vähktõve alarühm, mille juhatuses osaleb ka teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat.

Programmist „EL tervise heaks“ (2021–2027) pakutakse liikmesriikidele rahalist ja tehnilist tuge, et aidata kaasa tervishoiusüsteemide tugevdamisele.

Vähktõbi: andmed ja statistika

Vähktõbi on ELi riikides südame-veresoonkonna haiguste järel teine peamine surmapõhjus. Igal aastal diagnoositakse vähktõbi 2,6 miljonil inimesel ja selle haiguse tõttu kaotab elu 1,2 miljonit inimest.

Arvestades seda, et Euroopas elab vähem kui 10 % maailma rahvastikust, kuid siin diagnoositakse veerand maailma vähktõvejuhtudest, on selge, et see haigus kujutab meie ühiskonnale suurt ohtu. Vähktõve üldine majanduslik mõju Euroopas on 100 miljardit eurot aastas.

Tervislikku seisundit käsitlevates ELi aruannetes nimetatakse vähktõbe üheks peamiseks enneaegse surma põhjustajaks ELis. Vähktõbi ei mõjuta mitte üksnes üksikisikute tervist, vaid sellel on ka märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik mõju.

See haigus avaldab survet riikide tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemidele ja riigieelarvetele ning mõjutab tootlikkust ja majanduskasvu. Seetõttu peame suurendama oma tervishoiusüsteemide vastupidavust. Eelkõige on vaja toetada liikmesriike, kellel on kõige rohkem vaja tõenduspõhist poliitikat, mille alusel tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs kvaliteetsele vähiennetusele, diagnoosimisele, ravile ja järelravile.

Tõendite kohaselt on 40 % vähktõvejuhtumitest välditavad, kui kasutame ära teadmisi, mis meil juba olemas on. Praegu kulutatakse tervishoiueelarvest aga vaid 3 % tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele. Tööpõld on seega tohutu.

Vähiennetus aitab pöörata tähelepanu rasvumise kahjulikkusele ning aitab kaasa ka muude mittenakkuslike haiguste, näiteks südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi vähendamisele, sest riskitegurid on ühised.

Poliitikaraamistik

Vähktõve ennetamise ja vältimise algatused

Vähktõbi on oluline tervisehäire ning Euroopa Liit, võttes aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168, on pädev toetama, koordineerima ja täiendama liikmesriikide meetmeid, mille eesmärk on kaitsta ja parandada inimeste tervist.

Euroopa Komisjon on juba alates 1985. aastast teinud koos ELi liikmesriikide ja kodanikuühiskonna esindajatega vähitõrjealast koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni, Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskusega.

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse koordineeritavad algatused vähktõve ennetamise ja tõrje valdkonnas on muu hulgas järgmised:

Terviseprogrammi kaudu kättesaadava rahastusega toetatakse vähktõvega tegelevaid Euroopa tugivõrgustikke ning järgmisi ühismeetmeid:

Lisateave