Skip to main content
Public Health

Vaimne tervis

Vaimset tervist mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas geneetiline eelsoodumus, sotsiaalmajanduslik taust, negatiivsed lapsepõlvekogemused, kroonilised tervisehäired ja alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine.

Seega moodustavad vaimne tervis ja heaolu omavahel seotud küsimusteringi, mida mõjutavad eri poliitikavaldkonnad ja -meetmed, sealhulgas hariduse, tervishoiu, tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ning vaesuse vastu võitlemise valdkonnas võetavad meetmed.

See suhe on vastastikune: kui me ei tegele piisavalt vaimse tervise probleemide ennetamisega ega paku asjakohast toetust ja ravi, suureneb kehva hariduse või töötuse oht.

Vaimselt terve inimene suudab end teostada, luua hõlpsasti suhteid teiste inimestega, aidata kaasa ühiskonnaelule ja oma tööd hästi teha. Vaimselt terve inimene suudab toime tulla ka igapäevaste pingete, murede ja tagasilöökidega.

Euroopa elanikkonna vaimne tervis ei olnud kõige parem ka enne COVID-19 pandeemia algust. 2018. aasta aruandes „Health at a Glance Europe“ on eraldi peatükk, kus rõhutatakse, et vaimse tervise probleemid mõjutavad ligikaudu 84 miljonit inimest kogu ELis. Vaimse tervise probleemidest põhjustatud kogukulud moodustavad ELi 28 liikmesriigis hinnanguliselt üle 4% SKP-st (rohkem kui 600 miljardit eurot).

Vaimne tervis ja COVID-19

Pandeemia raskendas meile eluolu, põhjustades hirmu, isolatsiooni, ebakindlust, stabiilsuse kadumist, sissetulekute vähenemist ja lähedaste kaotust.

Aruandes „Health at a Glance: Europe 2020“ märgiti, et COVID-19 pandeemia ja sellele järgnenud majanduskriis on negatiivselt mõjutanud kodanike vaimset heaolu, millest annab tunnistust stressi, ärevuse ja depressiooni nähtude kasv. Vaimse tervise probleemid ohustavad eelkõige noori ja väiksema sissetulekuga inimesi. Häired tervishoiuteenuste osutamisel neile, kel on juba varem olnud vaimse tervise probleeme, moodustavad olulise osa pandeemia negatiivsest mõjust vaimsele tervisele.

COVID-19 pandeemiast põhjustatud vaimse tervise probleemid muutuvad üha keerukamaks. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat on loonud tervishoiupoliitika platvormil erivõrgustiku, kus tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna sidusrühmade organisatsioonid saavad vahetada konkreetseid kogemusi ja teadmisi vaimse tervise kaitsmise kohta COVID-19 kriisi tingimustes.

See virtuaalne võrgustik, mida koordineerib organisatsioon Mental Health Europe, keskendub haavatavate rühmade, nagu kodutute, juba varem haigestunud inimeste ja eakate vajadustele. Veebilehelt leiab ka virtuaalse raamatukogu.

16. oktoobril 2020 korraldati esimene veebiseminar, mille käigus tutvustati esialgse kaardistamise tulemusi ja vaadeldi tervishoiutöötajate vaimse tervisega seotud vajadusi.

Meetmed

Euroopa Komisjon on elanikkonna vaimse tervise parandamist juba pikka aega oluliseks pidanud, nagu näitab ülevaade varem võetud meetmetest.

Komisjoni töö mittenakkuslike haiguste ja vaimse tervise valdkonnas põhineb rahvusvahelistel poliitikaraamistikel, eelkõige ÜRO kestliku arengu eesmärkidel ja Maailma Terviseorganisatsiooni poolt mittenakkuslike haiguste suhtes seatud üheksal üleilmsel vabatahtlikul eesmärgil. Komisjon keskendub ELi liikmesriikide poliitika toetamisele ja täiendamisele.

2018. aastal loodi tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm (SGPP) – ELi liikmesriikide tervishoiuministeeriumide esindajatest koosnev eksperdirühm, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel saavutada kestliku arengu tervishoiualased eesmärgid.

Komisjon tutvustab juhtrühmale parimaid tavasid ja lähenemisviise, mis on valitud vastavalt liikmesriikide ja ELi prioriteetidele. Seejärel annavad liikmesriigid teada, milliste poliitikastrateegiate ja lähenemisviiside rakendamisest või laiendamisest nad oleksid huvitatud.

Parimate tavadega seotud avatud ja sihtotstarbelised projektikonkursid avaldatakse parimate tavade portaalis. Lisaks antakse portaalis ülevaade tervishoiuprogrammide raames kaasrahastatud meetmete rakendamisel kogutud ja edastatud tavadest.

SGPP seadis 2018. aastal parimate tavade rakendamise valdkonnas prioriteediks vaimse tervise. 2019. aasta mais tutvustati esialgset valikut parimatest tavadest ELi liikmesriikidele, kes järjestasid need seejärel vastavalt oma riiklikele prioriteetidele.

Tervishoiuprogrammi 2020. aasta töökava raames on ette nähtud rahaline toetus, et kaasrahastada kolme kõige kõrgemalt hinnatud tava rakendamist:

  • vaimse tervise süsteemi reform, mis keskendub kliendikesksete kogukonnapõhiste teenuste tugevdamisele ja mis töötati välja Belgias;
  • enesetappude ennetamise mitmetasandiline riiklik programm, mis töötati välja Austrias;
  • astmeline sekkumisprogramm depressiooni vastu võitlemiseks, mis töötati välja Euroopa koostöö raames.

2021. aastal esitatakse ettepanek võtta vastu ühismeede „ImpleMENTAL“, et viia ellu vaimse tervise süsteemi reform ja enesetappude ennetamise programm. Projekti „EAAD Best project“ kaudu rakendatakse etapiviisilist sekkumisprogrammi depressiooni vastu võitlemiseks.

ELi jõupingutuste eesmärk vaimse tervise valdkonnas on toetada tegelikku tegevust kohapeal – seal, kus see on liikmesriikide jaoks kõige olulisem.

Lisateave

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: