Põhisisu juurde
Public Health

Rahvatervise eksperdirühm

Rahvatervise eksperdirühm nõustab ja suunab komisjoni rahvatervise ja tervishoiusüsteemide küsimustes seoses mittenakkuslike haiguste (nt vähktõbi ja vaimse tervise häired) ja nakkushaigustega (nt HIV/AIDS, tuberkuloos ja hepatiit).

Eksperdirühm annab ka nõu, kuidas lahendada vaktsineerimise, pikaajalise COVIDi ja antimikroobikumiresistentsusega seotud probleeme.

Kooskõlastatud tegevus kõigis poliitikavaldkondades aitab vähendada inimkannatusi ja anda palju rohkem vahendeid selleks, et:

  • vähendada haigustest tulenevat suurt majanduslikku ja sotsiaalset koormust;
  • tugevdada riiklikke tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteeme;
  • suurendada majanduse tootlikkust ja majanduskasvu tänu hea tervisega tööjõule.

Kõik need saavutused aitavad omakorda liikmesriikidel jõuda ÜRO kestliku arengu eesmärkideni ja mittenakkuslikke haigusi käsitlevaid WHO eesmärkideni.

Rahvatervise eksperdirühm asendab varasema tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühma.

Poliitika rakendamine

Liikmesriikide tervishoiuministeeriumide esindajatest koosneva rahvatervise eksperdirühma koosolekuid juhib Euroopa Komisjon.

Komisjoni otsuses, millega kõnealune eksperdirühm loodi, leidub täiendavat teavet rühma ülesannete ja tegevuse kohta. Rahvatervise eksperdirühma koosolekud toimuvad kaks korda aastas.

Rahvatervise eksperdirühm jätkab tehtud tööd, eelkõige järgmistes valdkondades:

Tegevuse toetamiseks võib komisjon luua alarühmi, kes tegelevad konkreetsete teemadega. Need lühiajaliselt tegutsevad alarühmad annavad aru rahvatervise eksperdirühmale. Praegu eksisteerib neli alarühma ja üks võrgustik.

Vahendid

Rahvatervise eksperdirühma tööd toetatakse järgmiste rahvatervise vahendite abil: