Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών

Το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συστάθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014.

Τα κύρια καθήκοντα του συμβουλίου είναι:

  • Έγκριση των προτάσεων δημιουργίας δικτύων και των αιτήσεων προσχώρησης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης
  • Έγκριση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε υπάρχον δίκτυο
  • Κατάργηση δικτύου (αξιολόγηση)
  • Απόφαση σχετικά με την απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Λειτουργία του συμβουλίου εκπροσώπων των κρατών μελών

  • Εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου
  • Τα μέλη εκπροσωπούν τις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ (δύο εκπρόσωποι το πολύ ανά χώρα)
  • Την προεδρία ασκούν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένας εκπρόσωπος των μελών που εκλέγεται από το συμβούλιο για περίοδο δύο ετών
  • Την από κοινού προεδρία του συμβουλίου ασκούν σήμερα η Σουηδία (δρ. Lennart Christiansson) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δρ. Andrzej Rys, διευθυντής της διεύθυνσης Β της ΓΔ SANTE)

Συνεδριάσεις και βασικά έγγραφα

Εθνικές στρατηγικές στην ΕΕ

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν σαφείς πολιτικές και κριτήρια για τη διαχείριση των σπάνιων ή πολύπλοκων νοσημάτων και των παθήσεων χαμηλού επιπολασμού, ενώ άλλες χώρες εξετάζουν σήμερα ποια στάση πρέπει να τηρήσουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η στάση αυτή μπορεί να συνδεθεί με τα ΕΔΑ.

Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες για τα εθνικά κριτήρια ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για την έγκριση κέντρων εμπειρογνωσίας και άλλων ενδεχόμενων υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης. Οι εθνικές αυτές στρατηγικές αναμένεται να συμβάλουν στην προώθηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, και να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Αυστρία

Ιταλία

Βέλγιο

Λετονία

Βουλγαρία

Λιθουανία

Κροατία

Λουξεμβούργο

Κύπρος

Μάλτα

Τσεχία

Κάτω Χώρες

Δανία

Πολωνία

Εσθονία

Πορτογαλία

Φινλανδία

Ρουμανία

Γαλλία

Σλοβακία

Γερμανία

Σλοβενία

Ελλάδα

Ισπανία

Ουγγαρία

Σουηδία

Ιρλανδία

Χώρες ΕΟΧ

Νορβηγία

Λιχτενστάιν

Άλλες χώρες