Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Aktīvo vielu apstiprināšana

Aktīvo vielu novērtēšanu pirms to apstiprināšanas lietošanai biocīdos veic ES valsts, un pēc tam notiek salīdzinoša pārskatīšana, kurā piedalās visas ES dalībvalstis un kuru koordinē Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA). Salīdzinošā pārskatīšana notiek Biocīdu komitejā. ECHA sniedz Komisijai atzinumu par to, vai aktīvo vielu var vai nevar apstiprināt.

Pamatojoties uz ECHA atzinumiem, Komisija lemj par aktīvo vielu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, vajadzības gadījumā apstiprinājumā var iekļaut konkrētus nosacījumus, lai nodrošinātu, ka produkta atļaujas piešķiršanas laikā tiek pienācīgi ņemti vērā identificētie riski.

Vielas, kas raisa ļoti lielas bažas

Regulā ietverti kritēriji, lai pakāpeniski izbeigtu ļoti lielas bažas izraisošu vielu lietošanu un nodrošinātu, ka laika gaitā tiek pāriets uz labākām alternatīvām.

Šīs vielas ir šādas:

  • vielas, kas klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnas vielas;
  • vielas, kas klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas mutagēnas vielas;
  • vielas, kas klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas;
  • vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas;
  • vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas;
  • vielas, kurām piemīt endokrīno sistēmu noārdošas īpašības.

Ir izveidota pārskatīšanas programma, lai pārbaudītu aktīvās vielas, kas jau bija pieejamas tirgū, kad 1998. gadā tika pieņemti pirmie ES tiesību akti par biocīdiem.

Neapstiprināšanas lēmumi

Ja pārskatīšanas programmā kāda viela nav apstiprināta, biocīdus, kas satur šo aktīvo vielu, parasti izņem no tirgus 12 mēnešu laikā, ja vien valsts iestādes nav noteikušas citādi.

Savienības apstiprināto aktīvo vielu saraksts

Apstiprināto aktīvo vielu saraksts ir pieejams ECHA tīmekļa vietnē un tiek regulāri atjaunināts.

Papildu informācija