Skip to main content
Public Health

Schválenie účinnej látky

Posúdenie účinných látok pred ich schválením na použitie v biocídnych výrobkoch vykoná jedna krajina EÚ, potom nasleduje partnerské preskúmanie zahŕňajúce všetky krajiny EÚ koordinované Európskou chemickou agentúrou (ECHA). Toto partnerské preskúmanie sa uskutočňuje v rámci výboru pre biocídne výrobky. ECHA poskytne Komisii stanovisko k tomu, či účinnú látku možno schváliť alebo nie.

Na základe jej záverov rozhodne Komisia o schválení alebo neschválení používania danej účinnej látky v biocídnych výrobkoch. Ak je to potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia, môžu sa v schválení uviesť určité podmienky, ktorými sa zabezpečí, že sa zistené riziká pri povolení výrobku primerane zohľadnia.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

V nariadení sa uvádzajú kritériá na postupné ukončenie používania látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a na zabezpečenie toho, že sa po čase začnú používať ich lepšie alternatívy.

Patria sem látky:

  • klasifikované ako karcinogény kategórie 1A alebo 1B,
  • klasifikované ako mutagény kategórie 1A alebo 1B,
  • klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B,
  • perzistentné, bioakumulatívne a toxické,
  • veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne,
  • endokrinné disruptory.

S cieľom preskúmať účinné látky, ktoré boli na trhu už v čase prijatia prvých právnych predpisov EÚ o biocídnych výrobkoch v roku 1998, bol vytvorený kontrolný program.

Rozhodnutia o neschválení

Ak sa v rámci kontrolného programu niektorá látka neschváli, biocídne výrobky, ktoré túto účinnú látku obsahujú, sa zvyčajne stiahnu z trhu do 12 mesiacov, pokiaľ vnútroštátne orgány nestanovia inak.

Zoznam Únie obsahujúci schválené účinné látky

Priebežne aktualizovaný zoznam schválených účinných látok je dostupný na webovom sídle agentúry ECHA.

Súvisiace informácie