Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

Veikliąsias medžiagas, prieš jas patvirtinant naudoti biocidiniuose produktuose, vertina ES šalis. Po to atliekamas tarpusavio vertinimas, kuriame dalyvauja visos ES šalys ir kurį koordinuoja Europos cheminių medžiagų agentūra. Šis tarpusavio vertinimas atliekamas Biocidinių produktų komitete. Europos cheminių medžiagų agentūra pateikia Komisijai nuomonę dėl to, ar veikliąją medžiagą galima patvirtinti, ar ne.

Remdamasi jos išvadomis, Komisija nusprendžia, ar patvirtinti veikliosios medžiagos naudojimą biocidiniuose produktuose. Kai būtina apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą arba aplinką, patvirtinimas gali būti išduodamas su tam tikromis sąlygomis siekiant užtikrinti, kad autorizuojant produktą būtų tinkamai atsižvelgiama į nustatytą riziką.

Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

Reglamente nustatyti palaipsnio cheminių medžiagų, kurios kelia labai didelį susirūpinimą, naudojimo nutraukimo kriterijai ir taip užtikrinama, kad bėgant laikui būtų naudojamos geresnės alternatyvos.

Tai tokios medžiagos:

  • klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijų kancerogenai,
  • klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijų mutagenai,
  • klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijų toksiškos reprodukcijai medžiagos,
  • patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos,
  • labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos,
  • endokrininę sistemą ardančios medžiagos.

Siekiant ištirti veikliąsias medžiagas, kurios jau buvo rinkoje, kai 1998 m. buvo priimtas pirmasis ES teisės aktas dėl biocidinių produktų, parengta peržiūros programa.

Nepatvirtinimo sprendimai

Kai pagal peržiūros programą medžiaga nepatvirtinama, biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, paprastai per 12 mėnesių pašalinami iš rinkos, nebent nacionalinės valdžios institucijos būtų nurodžiusios kitaip.

Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašas

Atnaujinamas patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašas skelbiamas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) interneto svetainėje.

Susijusi informacija