Skip to main content
Public Health

Regula par biocīdu piegādi un lietošanu

Regula (ES) 528/2012 uzlabo vienotā tirgus darbību un vienlaikus nodrošina augstu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni.

Regula paredz noteikumus

Konkrēti regula nosaka, ka biocīdus drīkst laist tirgū un lietot tikai tad, ja tie satur apstiprinātas aktīvās vielas un ir atļauti.

Regula arī ietver noteikumus, kuru mērķis ir novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem; tā nosaka pienākumu kopīgi izmantot datus par izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem, kā arī mudina izmantot elastīgāku un saprātīgāku pieeju izmēģinājumiem.

Ziņojums par Regulas (ES) Nr. 528/2012 īstenošanu

Saskaņā ar 65. panta 4. punktu Eiropas Komisijai ir pienākums ik pēc pieciem gadiem sagatavot ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par regulas īstenošanu. Šā ziņojuma pamatā ir jābūt dalībvalstu sniegtiem ziņojumiem. Pirmais ziņojums tika publicēts 2021. gada jūnijā.

2. pants

Regulā noteikti vispārējie principi un produkti, uz ko attiecas Biocīdu regula. Tie ietver maisījumus, izstrādājumus un materiālus, kas apstrādāti ar biocīdiem, tai skaitā mēbeles un tekstilizstrādājumus, kā arī nosacījumu par divējādu izmantošanu, kas attiecas uz biocīdiem ar divējādu funkciju.

3. pants

Šajā pantā uzskaitītas izmantotās definīcijas, nošķirot tās vielas, maisījumus un izstrādājumus, kas ir uzskatāmas par biocīdiem, no tām, kuras nav uzskatāmas par biocīdiem, un jo īpaši nošķirot izstrādājumus, kas ir biocīdi, no apstrādātiem izstrādājumiem.

Izmēģinājumi ar dzīvniekiem

Lai gan regulā nav pilnībā aizliegti izmēģinājumi ar dzīvniekiem, tā cenšas šādus izmēģinājumus maksimāli ierobežot. 62. pants paredz pienākumu datus par izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem izmantot kopīgi apmaiņā pret godīgu kompensāciju, kā arī aizliedz šādu izmēģinājumu veikšanu atkārtoti; šo pasākumu mērķis ir samazināt izmaksas un pasargāt dzīvnieku dzīvības.

Līdzīgā nolūkā, proti, nolūkā samazināt tiesību aktu kopējās izmaksas nozares uzņēmumiem un izvairīties no darba dublēšanās, šie noteikumi arī mudina kopīgi izmantot datus izmēģinājumos, kas nav saistīti ar dzīvniekiem. Vajadzības gadījumā datu kopīgas izmantošanas procesā tiek iesaistīta ECHA.

Turklāt, izmantojot dzīvniekus zinātniskiem mērķiem, ir jāievēro Direktīva 2010/63/ES, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. Šī direktīva nostiprina un ievērojami uzlabo tiesību aktus šajā jomā.

Kā notiek atļaujas piešķiršana un kas to piešķir?

Lai saņemtu atļauju šo produktu piegādāšanai un lietošanai, uzņēmumiem jāpierāda, ka produkts ir efektīvs un nerada nepieņemamu risku cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi.

Katra ES dalībvalsts ir atbildīga par to biocīdu atļaušanu, kuri tiek piedāvāti tās tirgū. Starp valstīm pastāv savstarpējas atzīšanas procedūras. Atsevišķus produktu veidus pēc uzņēmumu pieprasījuma var atļaut ES līmenī. Šādu atļauju piešķir Komisija, un tas ļauj šiem uzņēmumiem minētos produktus piedāvāt visā ES tirgū.

ECHA uzdevumi

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) nodrošina tehnisko un zinātnisko atbalstu Regulas (ES) 528/2012 īstenošanā. Ar tās Biocīdu komitejas starpniecību tā Eiropas Komisijai sniedz atzinumus šādos jautājumos:

  • aktīvo vielu apstiprināšana,
  • biocīdu atļaušana ES līmenī,
  • dažādi zinātniski un tehniski jautājumi.

Pamatojoties uz ECHA atzinumiem, Komisija lemj par aktīvo vielu apstiprināšanu un Savienības atļauju piešķiršanu biocīdiem.

ECHA nodrošina koordinācijas grupas sekretariāta darbību. Šai grupai ir svarīga loma biocīdu valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūrās starp ES valstīm.

ECHA arī atbild par Biocīdu reģistra uzturēšanu. Reģistrs ir informācijas sistēma, ko izmanto, lai:

  • iesniegtu pieteikumus saistībā ar regulu,
  • apmainītos ar informāciju pieteikumu novērtēšanas procesā,
  • izplatītu informāciju par apstiprinātajām aktīvajām vielām un atļautajiem biocīdiem.

ECHA saskaņā ar 95. pantu arī pārvalda aktīvo vielu piegādātāju sarakstu un saistītos pieprasījumus. ECHA arī novērtē tehnisko ekvivalenci un datu kopīgas izmantošanas pieprasījumus.

Ekspertu grupa un pastāvīgā komiteja

Biocīdu regulas īstenošanas nolūkā izveidotā ekspertu grupa, kas sastāv no kompetento iestāžu pārstāvjiem, palīdz Komisijai sagatavot politikas iniciatīvas, deleģētos aktus un īstenot Biocīdu regulu, tai skaitā koordinējot dažu dalībvalstu darbības. Arī NVO un nozares pārstāvji var piedalīties ekspertu grupas sanāksmēs kā novērotāji.

Biocīdu pastāvīgajā komitejā darbojas ES valstu pārstāvji, un tās darbu vada Eiropas Komisijas pārstāvis. Komiteja sniedz atzinumus par tiesību aktu projektiem, ko Komisija plāno pieņemt.

Ekspertu grupas un pastāvīgās komitejas sanāksmju protokoli atrodami šeit.

Kompetentās iestādes

Kompetento iestāžu, palīdzības dienestu un ieinteresēto personu saraksts šīs regulas īstenošanai ir pieejams šeit.