Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Biocīdi

Regula par biocīdiem paredz, ka pirms biocīdu laišanas tirgū katram produktam ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja. Atļauju iestādes var piešķirt tikai tad, ja to veiktajā novērtējumā ir konstatēts, ka biocīda izmantošana ir droša cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi. Biocīdam ir arī jābūt efektīvam, lietojot to paredzētajā(-os) veidā(-os).

Biocīdu atļaujas piešķiršanas procedūrai ir divi posmi:

  • aktīvajai vielai (kam ir biocīda iedarbība) ir jābūt apstiprinātai ES līmenī. Ir jābūt novērtētām šīs vielas bīstamajām īpašībām un iespējamiem riskiem cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi;
  • pēcāk katru produktu, kas satur konkrētu aktīvo vielu, ir jāatļauj atsevišķi attiecībā uz katru konkrēto preparātu (piemēram, šķidrums, areosols u. c.), paredzēto funkciju (piemēram, ērču un odu kontrole) un lietotāju kategoriju (piemēram, profesionāļi vai plaša sabiedrība).

Kas atļauj biocīdus?

Par biocīda atļaušanu ar “valsts atļauju” parasti ir atbildīga tā ES valsts, kurā biocīdu plānots laist tirgū. Starp ES valstīm pastāv savstarpējās atzīšanas procedūras, kas ļauj uzņēmumiem saņemt atļauju vienlaicīgi vairākās valstīs (vienlaicīga savstarpēja atzīšana) vai — ja biocīdam jau ir piešķirta atļauja kādā ES valstī — secīgi (secīga savstarpēja atzīšana). Šī procedūra nodrošina uzņēmumiem raitāku piekļuvi tirgum un nodrošina saskaņotību Eiropas Savienībā.

Dažus produktus var atļaut ES līmenī, tādējādi ļaujot uzņēmumiem tos laist ES tirgū. Šādos gadījumos atļauju piešķir Eiropas Komisija. Šo procedūru sauc par “Savienības atļauju”. Sīkāka informācija par to, kā tas notiek praksē, ir pieejama šajā ziņojumā.

Atļaujas saņemšanas procedūras izvēle ir uzņēmuma ziņā.

Vispārīgie principi atļaujas piešķiršanai biocīdam

  • V pielikumā uzskaitīti produkta veidi un sniegti to apraksti.
  • 23. pantā izklāstīti noteikumi par to, kā veicams biocīdu salīdzinošais novērtējums.
  • VII nodaļā izklāstītas saskaņotās procedūras biocīdu apstiprināšanai, tai skaitā valsts atļauja un savstarpējā atzīšana.
  • VIII nodaļā aprakstītas Savienības atļauju piešķiršanas procedūras un paskaidrots, kā šādas atļaujas ir pieprasāmas un kādas ir to sniegtās priekšrocības salīdzinājumā ar savstarpējo atzīšanu. Šajās norādēs uzskaitīti līdzīgi nosacījumi attiecībā uz biocīdu lietošanu.
  • I pielikumā sniegts zema riska aktīvo vielu saraksts, un V nodaļā aprakstīta vienkāršota atļaujas piešķiršanas procedūra produktiem, kas satur šādas aktīvās vielas.
  • IX nodaļa ir par tādām izmaiņām produktu atļaujās (administratīvas, nebūtiskas un būtiskas izmaiņas), kuras jāapstiprina kompetentajām iestādēm, pirms atļaujas turētājs tās var īstenot.
  • X nodaļas noteikumi paredz, ka uzņēmums var importēt un laist Eiropas Savienības valsts B tirgū produktu, kas jau ir atļauts ES valstī A, ja ES valstī B jau ir atļauts identisks biocīds (paralēlā tirdzniecība).
  • 55.—57. pantā paredzētas atkāpes no vispārīgajām prasībām, atkāpes saistībā ar pētniecību un izstrādi un atbrīvojums no reģistrācijas saskaņā ar REACH tiesību aktiem.