Gå til hovedindholdet
Public Health

Oversigt

Det er de enkelte EU-lande, der har det primære ansvar for at tilrettelægge og yde sundhedstjenester og -pleje. EU's sundhedspolitik supplerer derfor de nationale politikker for at sikre, at sundhedsbeskyttelse indgår i alle EU's politikker, og for at arbejde hen imod en stærkere sundhedsunion.

EU's initiativer på sundhedsområdet har til formål at:

  • beskytte og forbedre EU-borgernes sundhed
  • understøtte moderniseringen og digitaliseringen af sundhedssystemerne
  • øge de europæiske sundhedssystemers modstandsdygtighed
  • sætte EU og medlemslandene i stand til bedre at forebygge og håndtere fremtidige pandemier

Repræsentanter for de nationale myndigheder og Europa-Kommissionen drøfter strategiske sundhedsspørgsmål i arbejdsgruppe på højt plan om folkesundhed. EU-institutionerne, medlemslandene, regionerne, de lokale myndigheder og andre interesserede parter bidrager alle til gennemførelsen af sundhedsstrategien og de årlige arbejdsprogrammer.

Europa-Kommissionens rolle

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed (DG SANTE) understøtter den indsats, som EU-landene gør for at beskytte og forbedre deres borgeres sundhed og sikre, at deres sundhedssystemer er tilgængelige, effektive og modstandsdygtige. Det sker på forskellige måder, bl.a. ved at:

  • foreslå lovgivning
  • yde økonomisk støtte
  • koordinere og lette udvekslingen af god praksis mellem EU-lande og sundhedseksperter
  • gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter.

Lovgivning

EU kan vedtage lovgivning om sundhed i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: artikel 168 (om beskyttelse af folkesundheden), artikel 114 (om det indre marked) og artikel 153 (om socialpolitik). EU har blandt andet vedtaget lovgivning om:

Rådet kan også rette henstillinger om folkesundhed til medlemslandene.

Investering i sundhed

EU4Health-programmet yder finansiering til at forbedre sundheden i Unionen, håndtere grænseoverskridende sundhedstrusler, forbedre adgangen til lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter til en rimelig pris og øge sundhedssystemernes modstandsdygtighed.

Andre EU-programmer investerer i sundhedssystemer, forskning på sundhedsområdet, infrastruktur og bredere sundhedsrelaterede tiltag, herunder navnlig:

Prioriteringer i perioden 2021-2027:

Den europæiske sundhedsunion vil fokusere på både presserende og langsigtede sundhedsprioriteter, fra reaktionen på covid-19-krisen og modstandsdygtigheden over for grænseoverskridende sundhedstrusler til Europas kræfthandlingsplan, lægemiddelstrategien for Europa og digital sundhed.

EU vil fortsætte det internationale samarbejde om globale sundhedstrusler og -udfordringer såsom infektioner, der er resistente over for antibiotika, og vaccination.

Se også