Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Страните от ЕС носят основната отговорност за организирането и предоставянето на здравно обслужване и медицински грижи. Затова здравната политика на ЕС служи за допълване на националните политики, за включване на здравната защита във всички политики на ЕС и за работа за един по-силен здравен съюз.

Политиките и действията на ЕС в областта на общественото здраве имат за цел:

  • опазване и подобряване на здравето на гражданите на ЕС
  • подкрепа за модернизацията и цифровизацията на здравните системи и инфраструктура
  • повишаване на издръжливостта на здравните системи в Европа
  • подготовка на страните от ЕС за по-успешно предотвратяване и справяне с бъдещи пандемии.

Стратегическите здравни въпроси се обсъждат от висши служители на националните органи и на Европейската комисия в рамките на работна група по въпросите на общественото здраве. Институциите на ЕС, страните членки, регионалните и местните органи и други заинтересовани групи допринасят за изпълнението на здравната стратегия и годишните работни програми на Съюза.

Роля на Европейската комисия

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия подкрепя усилията на страните от ЕС за опазване и подобряване на здравето на техните граждани и за гарантиране на достъпността, ефективността и устойчивостта на техните здравни системи. Това се прави с помощта на различни средства, някои от които са:

  • предлагане на законодателство
  • предоставяне на финансова подкрепа
  • координиране и улесняване на обмена на добри практики между страните от ЕС и здравните експерти
  • дейности за промоция на здравето.

Законодателство

ЕС може да приема законодателство в областта на здравеопазването съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз: член 168 (защита на общественото здраве), член 114 (единен пазар) и член 153 (социална политика). Сред областите, в които ЕС е приел законодателство, са:

Съветът на ЕС също може да отправя препоръки към страните членки във връзка с общественото здраве.

Инвестиции в здравеопазването

По програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ се предоставя финансиране за подобряване на здравето в Съюза, справяне с трансграничните заплахи за здравето, подобряване на наличността и достъпността на лекарствените продукти, медицинските изделия и продуктите, които са от особено значение при криза, и повишаване на издръжливостта на здравните системи.

В рамките на други програми на ЕС също се инвестира в здравни системи, научни изследвания в областта на здравеопазването, инфраструктура или в по-широки аспекти, свързани със здравето, по-специално:

Приоритети за периода 2021 — 2027 г.

Европейският здравен съюз ще се съсредоточи както върху спешните, така и върху дългосрочните приоритети в областта на здравеопазването – от реакцията на кризата с COVID-19 и издръжливостта на ЕС на трансгранични заплахи за здравето до европейския план за борба с рака, фармацевтичната стратегия за Европа и цифровото здравеопазване.

ЕС ще продължи да се стреми към международно сътрудничество по отношение на глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето, като например инфекциите с антимикробна резистентност и ваксинацията.

Информация по темата