Skip to main content
Public Health

Kræft er en af Europa-Kommissionens vigtigste prioriteter på sundhedsområdet. Formand Ursula von der Leyen taler i sine politiske retningslinjer for en europæisk kræftplan, der skal understøtte medlemslandene i at forbedre bekæmpelsen og behandlingen af kræft, så vi mindsker de lidelser, som denne sygdom medfører, og så EU kan gå foran i kampen mod kræft.

EU's kræftpolitik

I sundhedskommissær Stella Kyriakides' opgavebeskrivelse står der, at der er behov for at støtte EU-landene i deres arbejde med kræftforebyggelse og -behandling.

Europas kræfthandlingsplan, som blev fremlagt i februar 2021, er EU's svar på de voksende udfordringer og udviklingen inden for kræftbekæmpelse, og den vidner om en politisk forpligtelse til at gøre alt, hvad der er muligt i kampen mod kræft. Handlingsplanen er bygget op om ti højt profilerede initiativer og en række understøttende indsatser, og den er en del af Kommissionens forslag om en stærk europæisk sundhedsunion, der skal bane vejen for et sikrere, mere velforberedt og mere modstandsdygtigt EU.

Europas kræfthandlingsplan støtter EU-landenes arbejde med at for at forebygge kræft og sikre en høj livskvalitet for kræftpatienter, overlevende og deres familier og plejere, og den tager udgangspunkt i en række vigtige områder, hvor EU kan gøre den størst mulige positive forskel:

  • forebyggelse
  • tidlig påvisning
  • diagnosticering og behandling
  • livskvalitet for kræftpatienter og overlevende

Kræfthandlingsplanen hænger sammen med andre af Kommissionens prioriteter – bl.a. lægemiddelstrategien for Europa, fra jord til bord-strategien og det planlagte europæiske sundhedsdataområde (forventes indført i 2025). Bekæmpelse af kræft er en af EU's foreslåede forsknings- og innovationsmissioner og indgår i Horisont Europa, der starter op i 2021.

Der er nedsat en undergruppe om kræft under Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme. I denne undergruppe deler styringsgruppen formandskabet med Generaldirektoratet for Forskning og Innovation. Undergruppens opgaver er aftalt mellem den såkaldte skyggesundhedskonfiguration i Horisont Europa-programudvalget og med Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme.

Programmet EU4Health 2021-2027 skal yde finansiel og teknisk støtte til medlemslandene, så de kan forbedre deres sundhedssystemer.

Kræft er et stort sundhedsproblem efter definitionen i artikel 168 i TEUF, som giver EU kompetence til at støtte, koordinere og supplere medlemslandenes indsats for at beskytte og forbedre menneskers sundhed.

Europa-Kommissionen, EU-landene og civilsamfundet har siden 1985 gjort en indsats mod kræft i tæt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, Det Fælles Forskningscenter og Det Internationale Kræftforskningscenter.

Kræft: en fælles strategi

Næst efter hjerte-kar-sygdomme er kræft årsag til det næsthøjeste antal dødsfald i EU-landene. Hvert år får 2,6 millioner mennesker en kræftdiagnose, og sygdommen slår 1,2 millioner mennesker ihjel.

Når man tager i betragtning, at en fjerdedel af alle verdens kræfttilfælde opstår i Europa, som kun udgør en tiendedel af verdens befolkning, er det indlysende, at kræft er en enorm trussel mod vores samfund. Det samlede økonomiske tab på grund af kræft er på 100 mia. euro om året.

Det er dokumenteret, at 40 % af alle kræfttilfælde kan forebygges, hvis vi gør det, vi allerede ved, der skal gøres. Men kun 3 % af sundhedsbudgetterne bliver i øjeblikket brugt til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Derfor er der et kæmpe potentiale for handling.

En indsats for forebyggelse af kræft og for en sund livsstil hjælper også til at bekæmpe fedme og andre ikkesmitsomme sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og diabetes, fordi der gælder de samme risikofaktorer for dem.

Ifølge rapporterne om sundhedstilstanden i EU er kræft er en af de faktorer, der er skyld i flest for tidlige dødsfald i EU. Kræft påvirker ikke kun den enkeltes sundhed, men har også store sociale og økonomiske konsekvenser.

Sygdommen sætter de nationale sundheds- og socialsikringssystemer under pres og påvirker de offentlige budgetter, produktiviteten og den økonomiske vækst. Derfor har vi brug for mere modstandsdygtige sundhedssystemer. Og det gælder navnlig om at støtte de medlemslande, der har størst behov for evidensbaserede politikker, hvis vi skal sikre, at alle EU-borgere har lige adgang til kræftforebyggelse, -diagnostik, -behandling og -efterbehandling af høj kvalitet.

Der er blevet opnået en række resultater, og de har banet vejen for en fælles tilgang til kræftbekæmpelse i EU. Nedenfor finder du links til de dokumenter, der ligger til grund for EU's indsats, og til information om understøttende EU-initiativer, der skal hjælpe EU-landene og en række interessenter med at vende udviklingen i kampen mod kræft.

Generelle rammer

Initiativer vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af kræft

Initiativer, der koordineres af Kommissionens Fælles Forskningscenter for kræftforebyggelse og -kontrol:

EU's sundhedsprogram bidrager til at finansiere de europæiske netværk af referencecentre inden for kræft og en række fælles initiativer:

Se også

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: