Skip to main content
Public Health

Kræft er en af Europa-Kommissionens vigtigste prioriteter på sundhedsområdet. Kommissionsformand Ursula von der Leyen taler i sine politiske retningslinjer for en europæisk kræftplan, der skal understøtte medlemslandene i at forbedre bekæmpelsen og behandlingen af kræft, så vi mindsker de lidelser, som denne sygdom medfører, og så EU kan gå foran i kampen mod kræft. 

Europas kræfthandlingsplan

I sundhedskommissær Stella Kyriakides' opgavebeskrivelse står der, at der er behov for at støtte EU-landene i deres arbejde med kræftforebyggelse og -behandling. 

Europas kræfthandlingsplan, som blev fremlagt i februar 2021, er EU's svar på de voksende udfordringer og udviklingen inden for kræftbekæmpelse, og den vidner om en politisk forpligtelse til at gøre alt, hvad der er muligt i kampen mod kræft.

Handlingsplanen er bygget op om ti højt profilerede initiativer og en række understøttende indsatser, og den er en del af Kommissionens forslag om en stærk europæisk sundhedsunion, der skal bane vejen for et sikrere, mere velforberedt og mere modstandsdygtigt EU.

Europas kræfthandlingsplan understøtter EU-landenes arbejde med at for at forebygge kræft og sikre en høj livskvalitet for kræftpatienter, overlevende og deres familier og plejere, og den tager udgangspunkt i en række vigtige områder, hvor EU kan gøre den størst mulige positive forskel:

  • forebyggelse
  • tidlig påvisning
  • diagnosticering og behandling
  • livskvalitet for kræftpatienter og overlevende

De vigtigste initiativer

Kræfthandlingsplanen hænger sammen med andre af Kommissionens prioriteter – bl.a. lægemiddelstrategien for Europa, fra jord til bord-strategien og det europæiske sundhedsdataområde. Bekæmpelse af kræft er en af EU's forsknings- og innovationsmissioner og indgår i Horisont Europa.

Der er nedsat en undergruppe om kræft under ekspertgruppen om folkesundhed. Undergruppe deler formandskabet med Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.

Programmet EU4Health 2021-2027 skal yde finansiel og teknisk støtte til medlemslandene, så de kan forbedre deres sundhedssystemer.

Kræft: data og statistikker

Næst efter hjerte-kar-sygdomme er kræft årsag til det højeste antal dødsfald i EU-landene. Hvert år får 2,6 millioner mennesker en kræftdiagnose, og sygdommen slår 1,2 millioner mennesker ihjel.

Når man tager i betragtning, at en fjerdedel af alle verdens kræfttilfælde opstår i Europa, som kun udgør en tiendedel af verdens befolkning, er det indlysende, at kræft er en enorm trussel mod vores samfund. Det samlede økonomiske tab på grund af kræft er på 100 mia. euro om året.

Ifølge rapporterne om sundhedstilstanden i EU er kræft er en af de faktorer, der er skyld i flest for tidlige dødsfald i EU. Kræft påvirker ikke kun den enkeltes sundhed, men har også store sociale og økonomiske konsekvenser.

Sygdommen sætter de nationale sundheds- og socialsikringssystemer under pres og påvirker de offentlige budgetter, produktiviteten og den økonomiske vækst. Derfor har vi brug for mere modstandsdygtige sundhedssystemer. Og det gælder navnlig om at støtte de medlemslande, der har størst behov for evidensbaserede politikker, hvis vi skal sikre, at alle EU-borgere har lige adgang til kræftforebyggelse, -diagnostik, -behandling og -efterbehandling af høj kvalitet.

Det er dokumenteret, at 40 % af alle kræfttilfælde kan forebygges, hvis vi gør det, vi allerede ved, der skal gøres. Men kun 3 % af sundhedsbudgetterne bliver i øjeblikket brugt til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Derfor er der et kæmpe potentiale for handling.

En indsats for forebyggelse af kræft hjælper også til at bekæmpe fedme og andre ikkesmitsomme sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og diabetes, fordi der gælder de samme risikofaktorer for dem.

Politiske rammer

EU-initiativer vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af kræft

Kræft er et stort sundhedsproblem, og derfor har EU i henhold til i artikel 168 i TEUF kompetence til at støtte, koordinere og supplere medlemslandenes indsats for at beskytte og forbedre menneskers sundhed.

Europa-Kommissionen, EU-landene og civilsamfundet har siden 1985 gjort en indsats mod kræft i tæt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, Det Fælles Forskningscenter og Det Internationale Kræftforskningscenter.

Initiativer, der koordineres af Kommissionens Fælles Forskningscenter for kræftforebyggelse og -kontrol:

EU's sundhedsprogram bidrager til at finansiere de europæiske netværk af referencecentre inden for kræft og en række fælles initiativer:

Se også