Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

ES šalims tenka pagrindinė atsakomybė organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir medicininę priežiūrą. ES sveikatos politika siekiama papildyti nacionalinę politiką, užtikrinti, kad į sveikatos apsaugos aspektus būtų atsižvelgiama visose ES politikos srityse, ir kurti stipresnę sveikatos sąjungą.

ES visuomenės sveikatos politika ir veiksmais siekiama:

  • saugoti ir gerinti ES piliečių sveikatą,
  • remti sveikatos priežiūros sistemų ir infrastruktūros modernizavimą ir skaitmeninimą,
  • didinti Europos sveikatos priežiūros sistemų atsparumą,
  • padėti ES šalims pasirengti geriau užkirsti kelią būsimoms pandemijoms ir su jomis kovoti.

Strateginius sveikatos srities klausimus nacionalinių valdžios institucijų ir Europos Komisijos atstovai aptaria vyresniųjų pareigūnų lygio visuomenės sveikatos darbo grupėje. Prie ES sveikatos strategijos ir metinių darbo programų įgyvendinimo prisideda ES institucijos, valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos bei kitos suinteresuotųjų subjektų grupės.

Europos Komisijos vaidmuo

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas (SANTE) remia ES šalių pastangas apsaugoti ir gerinti savo piliečių sveikatą ir užtikrinti, kad jų sveikatos priežiūros sistemos būtų prieinamos, efektyvios ir lanksčios. Tai atliekama įvairiomis priemonėmis, pvz.:

  • siūlant teisės aktus,
  • teikiant finansinę paramą,
  • koordinuojant ir lengvinant ES šalių ir sveikatos ekspertų keitimąsi geriausia patirtimi,
  • vykdant sveikatos ugdymo veiklą.

Teisės aktai

ES gali priimti sveikatos srities teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį (visuomenės sveikatos apsauga), 114 straipsnį (bendroji rinka), 153 straipsnį (socialinė politika). ES yra priėmusi teisės aktų šiose srityse:

ES Taryba ES šalims taip pat gali teikti visuomenės sveikatos srities rekomendacijas.

Investicijos į sveikatą

Pagal programą „ES – sveikatos labui“ finansuojamas sveikatos priežiūros gerinimas Sąjungoje, kova su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai, vaistų, medicinos prietaisų ir su krize susijusių produktų prieinamumo ir įperkamumo gerinimas, sveikatos priežiūros sistemų atsparumo didinimas.

Į sveikatos priežiūros sistemas, sveikatos srities mokslinius tyrimus, infrastruktūrą ar platesnius su sveikata susijusius aspektus investuojama ir pagal kitas programas, visų pirma:

2021–2027 m. prioritetai

Europos sveikatos sąjunga daugiausia dėmesio skirs tiek neatidėliotiniems, tiek ilgalaikiams sveikatos srities prioritetams, pradedant reagavimu į COVID-19 krizę ir atsparumu tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai, baigiant Europos kovos su vėžiu planu, Europos farmacijos strategija ir skaitmenine sveikata.

ES toliau tęs tarptautinį bendradarbiavimą, spręsdama pasaulinių grėsmių sveikatai klausimus ir kitus uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su antimikrobiniams vaistams atspariomis infekcijomis ir skiepijimu.

Susijusi informacija