Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšana un nodrošināšana ir ES dalībvalstu pienākums. ES veselības politika papildina valstu politiku, lai garantētu veselības aizsardzību visā Savienībā un veidotu spēcīgāku veselības savienību.

ES īstenotā politika un rīcība sabiedrības veselības jomā ir vērsta uz to, lai:

  • aizsargātu un uzlabotu ES iedzīvotāju veselību,
  • atbalstītu veselības aprūpes sistēmu un infrastruktūras modernizāciju un digitalizāciju,
  • uzlabotu Eiropas veselības aprūpes sistēmu noturību,
  • nodrošinātu ES valstis ar visu nepieciešamo, lai tās varētu veiksmīgāk novērst un pārvarēt turpmākās pandēmijas.

Stratēģiski veselības jautājumi tiek apspriesti Sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu augsta līmeņa darba grupā, kurā tiekas pārstāvji no dalībvalstu iestādēm un Eiropas Komisijas. Veselības aizsardzības stratēģijas un ikgadējo darba programmu īstenošanā piedalās gan ES iestādes, dalībvalstis, reģionālās un vietējās pašvaldības, gan citas interešu grupas.

Eiropas Komisijas loma

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts (SANTE ĢD) atbalsta ES dalībvalstu centienus aizsargāt un uzlabot iedzīvotāju veselību un nodrošināt veselības aprūpes sistēmu pieejamību, efektivitāti un noturību. Tas tiek darīts dažādos veidos, piemēram:

  • ierosinot tiesību aktus,
  • sniedzot finansiālu atbalstu,
  • koordinējot un veicinot paraugprakses apmaiņu starp ES dalībvalstīm un veselības ekspertiem,
  • rīkojot veselības veicināšanas pasākumus.

Tiesību akti

ES var pieņemt tiesību aktus veselības jomā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu (sabiedrības veselības aizsardzība), 114. pantu (vienotais tirgus) un 153. pantu (sociālā politika). ES ir pieņēmusi tiesību aktus šādās jomās:

ES Padome var dalībvalstīm adresēt ieteikumus par sabiedrības veselību.

Ieguldījumi veselībā

Programma “ES — veselībai” nodrošina finansējumu, kas nepieciešams, lai uzlabotu veselību Savienībā, novērstu pārrobežu veselības apdraudējumus, uzlabotu zāļu, medicīnisko ierīču un krīzes situācijā būtisku produktu pieejamību un cenu pieņemamību, kā arī stiprinātu veselības aprūpes sistēmu noturību.

Ieguldījumu veselības aprūpes sistēmās, pētniecībā, infrastruktūrā un plašākos ar veselību saistītos aspektos sniedz arī citas ES programmas, piemēram:

Prioritātes 2021.–2027. gadam

Eiropas veselības savienība pievērsīsies gan steidzamām problēmām, gan ilgtermiņa veselības prioritātēm. Tās ietver gan reaģēšanu uz Covid-19 krīzi un noturību pret pārrobežu veselības apdraudējumiem, gan Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, Eiropas Zāļu stratēģiju un digitālo veselību.

ES turpinās starptautisko sadarbību attiecībā uz globāliem veselības apdraudējumiem un problēmām (pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistentas infekcijas, vakcinācija u. c.).

Papildu informācija