Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Program EU za zdravje za obdobje 2021–2027 – vizija za bolj zdravo Evropsko unijo

Program EU za zdravje je bil sprejet v odziv na pandemijo COVID-19 in za okrepitev pripravljenosti na krize v EU. Med pandemijo se je pokazalo, kako ranljivi so nacionalni zdravstveni sistemi. Program EU za zdravje bo z ukrepi za močnejše, odpornejše in dostopnejše zdravstvene sisteme prispeval k reševanju dolgoročnih zdravstvenih izzivov.

V zdravje je treba vlagati. S svojim proračunom v višini 5,3 milijarde evrov v obdobju 2021–2027 program EU za zdravje zagotavlja doslej največjo finančno podporo EU na področju zdravja. Program EU za zdravje je jasno sporočilo, da je javno zdravje prednostna naloga EU. Je tudi eden glavnih instrumentov za izgradnjo evropske zdravstvene unije.

Program EU za zdravje, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2021/522, prinaša dodano vrednost EU ter dopolnjuje politike držav članic pri uresničevanju štirih splošnih ciljev, ki predstavljajo ambicije programa, in desetih specifičnih ciljev, ki predstavljajo področja ukrepanja:

 • Izboljšanje in krepitev zdravja
  • promocija zdravja in preprečevanje bolezni, zlasti raka
  • mednarodne zdravstvene pobude in sodelovanje
 • Zaščita ljudi
  • preprečevanje čezmejnih nevarnosti za zdravje ter pripravljenost in odzivanje nanje
  • dopolnjevanje nacionalnih zalog pomembnih izdelkov, potrebnih v času krize
  • vzpostavitev rezervne sestave zdravnikov ter zdravstvenega in podpornega osebja
 • Dostop do zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov, potrebnih v času krize
  • zagotavljanje, da so ti proizvodi dostopni, razpoložljivi in cenovno sprejemljivi
 • Okrepitev zdravstvenih sistemov
  • krepitev zdravstvenih podatkov, digitalnih orodij in storitev, digitalizacija zdravstvenih sistemov
  • boljši dostop do zdravstvenega varstva
  • razvoj in izvajanje zdravstvene zakonodaje EU ter odločanje na podlagi dokazov
  • usklajevanje med nacionalnimi zdravstvenimi sistemi

Cilji Programa EU za zdravje

Program EU za zdravje in evropska zdravstvena unija

Program EU za zdravje bo prispeval k izgradnji evropske zdravstvene unije z vlaganjem v nujne prednostne naloge na področju zdravja:

Okrepljena bodo tudi druga področja, kot so digitalizacija zdravstvenih sistemov, zmanjšanje števila okužb z mikroorganizmi, odpornimi na antimikrobike, in izboljšanje stopnje precepljenosti.

EU bo razširila uspešne pobude, kot so evropske referenčne mreže za redke bolezni, in nadaljevala z mednarodnim sodelovanjem na področju globalnih nevarnosti za zdravje in svetovnih zdravstvenih izzivov.

Delovni programi

Program EU za zdravje se izvaja z letnimi delovnimi programi, ki podpirajo širok nabor ukrepov, razvrščenih v štiri tematske sklope z medsektorskim poudarkom na raku.

 • Pripravljenost na krize
 • Promocija zdravja in preprečevanje bolezni
 • Zdravstveni sistemi in zaposleni v zdravstvu
 • Digitalno področje

Program zagotavlja financiranje upravičenim subjektom, zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam iz držav EU in tretjih držav, pridruženih programu.

Vključeni akterji

Ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki je potekalo od 30. marca 2023 do 22. maja 2023. 9. junija 2023 je bil organiziran dogodek za deležnike. Na podlagi tega so bili predloženi naslednji dokumenti:

Za uresničitev Programa EU za zdravje so potrebni številni akterji:

 • Z državami EU se opravijo posvetovanja o prednostnih nalogah in strateških usmeritvah programa, države pa sodelujejo s Komisijo v usmerjevalni skupini Programa EU za zdravje, da se zagotovita skladnost in dopolnjevanje z nacionalnimi zdravstvenimi politikami. Pred sprejetjem letnih delovnih programov predložijo svoje mnenje v odboru Programa EU za zdravje.
 • Tretje države, pridružene programu EU za zdravje, sodelujejo v postopku posvetovanja ter spremljajo delo usmerjevalne skupine in odbora programa EU za zdravje. Tako kot katera koli država EU prejemajo finančna sredstva.
 • Deležniki, vključno s predstavniki civilne družbe in združenj bolnikov, akademskega sveta in organizacij zdravstvenih delavcev, prispevajo k prednostnim nalogam in strateškim usmeritvam ter k potrebam, na katere se je treba odzvati v okviru letnega delovnega programa.
 • Evropski parlament je obveščen o poteku pripravljalnega dela in dejavnostih ozaveščanja z deležniki.
 • Evropska komisija pripravlja, sprejema in izvaja letne delovne programe ter spremlja in poroča o napredku pri izpolnjevanju njihovih ciljev. Komisija lahko tudi zaprosi ustrezne decentralizirane agencije in neodvisne strokovnjake na področju zdravja za mnenje o tehničnih ali znanstvenih vidikih, ki so pomembni za izvajanje Programa.
 • Program izvaja Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA).

Pridružene države nečlanice EU

Norveška, Islandija, Ukrajina in Moldavija so pridružene programu EU za zdravje.

Pridružitev in sodelovanje Norveške in Islandije (državi Efte) k programu EU za zdravje ureja Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 1, 3.1.1994, str. 3).

Evropska komisija je z ukrajinskimi, moldavskimi in črnogorskimi državnimi organi podpisala pridružitveni sporazum, ki tem državam omogoča dostop do sredstev EU.

Financiranje in javni razpisi

Možnosti financiranja v okviru programa EU za zdravje objavlja Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo. Redno spremljajte spletne strani agencije HADEA o razpisih za zbiranje predlogov in javnih razpisih.

Sinergije in dopolnjevanje z drugimi skladi

Zdravstveni izzivi so po naravi medsektorski. Program EU za zdravje sodeluje z drugimi programi, politikami, instrumenti in ukrepi Unije:

Več informacij

Predhodni zdravstveni programi

Od leta 2003 so bili z zdravstvenimi programi EU pridobljeni znanje in dokazi, ki so podlaga za informirano oblikovanje politik in nadaljnje raziskave. To vključuje najboljšo prakso, orodja in metodologije, ki so neposredno koristili tako deležnikom na področju javnega zdravja kot državljanom (npr. izboljšanje diagnostičnih testov, podpora državam EU pri razvoju nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti raku, izboljšanje oskrbe bolnikov).