Skip to main content
Public Health

Evropska strategija za zdravila

Cilj evropske strategije za zdravila (bralcu prijazna različica), sprejete 25. novembra 2020, je oblikovati prihodnosti ustrezen regulativni okvir in podpreti panogo pri spodbujanju raziskav in tehnologij, ki dejansko dosežejo paciente, da bi izpolnili njihove terapevtske potrebe, ob tem pa tudi obravnavati tržne nepopolnosti. V njej so upoštevane tudi slabosti, ki so se pokazale med koronavirusno pandemijo, in navedeni ustrezni ukrepi za okrepitev sistema.

Temelji na 4 stebrih, ki zajemajo zakonodajne in nezakonodajne ukrepe:

  • zagotavljanje dostopa do cenovno dostopnih zdravil za paciente in obravnavanje neizpolnjenih zdravstvenih potreb (na primer na področjih antimikrobične odpornosti in redkih bolezni),
  • podpiranje konkurenčnosti, inovacij in vzdržnosti farmacevtske industrije EU ter razvoja visokokakovostnih, varnih, učinkovitih in okolju prijaznejših zdravil,
  • izboljšanje pripravljenosti na krize in mehanizmov za odzivanje nanje, raznolike in varne dobavne verige, obravnavanje pomanjkanja zdravil,
  • zagotavljanje odločnega delovanja EU na svetovni ravni s spodbujanjem visoke ravni kakovosti, učinkovitosti in varnostnih standardov.

Ta pobuda je usklajena z novo industrijsko strategijo za Evropo (bralcu prijazna različica) in prioritetami iz evropskega zelenega dogovora, evropskega načrta za premagovanje raka in evropske digitalne strategije.

Izzivi, s katerimi se sooča sektor

Ljudje po vsej EU pričakujejo ugoden dostop do varnih, sodobnih in cenovno dostopnih terapij. Zdravila imajo pri tem pomembno vlogo, saj zagotavljajo terapevtske možnosti za diagnosticiranje, zdravljenje in preprečevanje bolezni. Evropski farmacevtski sektor z visokokvalificiranimi delovnimi mesti in znatnimi naložbami v inovacije pomembno prispeva h gospodarstvu EU.

Digitalizacija in inovacije pri uporabi podatkov iz prakse odpirajo nove možnosti za razvoj in uporabo zdravil, vendar inovativne terapije niso enako hitro na voljo vsem pacientom po vsej Evropi, bolniki pa zaradi pomanjkanja zdravil morda nimajo dostopa do tistih, ki jih potrebujejo. Doslej najhujša koronavirusna pandemija je še dodatno pokazala, kako pomembno je imeti učinkovit sistem, ki dobro deluje tudi v krizi, in zagotoviti razpoložljivost zdravil v vseh okoliščinah.

Ob vsem tem pa se evropsko prebivalstvo stara, EU se sooča z vse večjim bremenom zaradi bolezni in porajajočih se nevarnosti za zdravje, kot je COVID-19, zdravstveni sistemi in bolniki pa imajo težave pri kritju stroškov zdravil. EU postaja tudi vse bolj odvisna od tretjih držav pri uvozu zdravil in njihovih zdravilnih učinkovin, skrb pa vzbujajo tudi vprašanja, kot sta protimikrobna odpornost in okoljska trajnost zdravil.

Strategija je v skladu z opisanimi cilji instrument politike, namenjen reševanju teh pomembnih izzivov in prilagajanju sistema EU na področju zdravil v prihodnjih letih.

Naslednji koraki

Sporočilo o evropski strategiji za zdravila vsebuje vrsto ukrepov. Na nekaterih bolj razvitih področjih je bilo že veliko storjenega, tako je bila na primer že revidirana zakonodaja o redkih boleznih in otrocih. Izvajanje strategije bo trajalo do konca mandata te Komisije, v letu 2022 je predviden tudi predlog za revizijo zakonodaje o zdravilih. Komisija je 30. marca 2021 objavila kažipot za revizijo splošne zakonodaje o zdravilih

Več podrobnosti o prihodnjem delu in napredku bo kmalu objavljenih tukaj.

Posvetovalne dejavnosti

Komisija je od objave strateškega kažipota junija 2020 izvedla vrsto posvetovanj in srečanj, namenjenih oblikovanju strategije.

Komisija je upoštevala stališča in prioritete zainteresiranih strani in javnosti ter v okviru svojih posvetovalnih odborov tesno sodelovala z organi držav članic.

V fazi izvajanja so načrtovane dodatne posvetovalne dejavnosti.

Posvetovalne dejavnosti v zvezi z revizijo splošne zakonodaje o zdravilih:

.
Posvetovalne dejavnosti v zvezi s sporočilom o evropski strategiji za zdravila:

Sorodne informacije

Druge s tem povezane informacije