Siirry pääsisältöön
Public Health

EU4Health 2021–2027 – visio terveemmästä Euroopan unionista

EU4Health-ohjelma käynnistettiin vastauksena koronaviruspandemiaan ja vahvistamaan EU:n kriisivalmiutta. Pandemia toi esiin kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien haavoittuvuuden. EU4Health-ohjelma auttaa vastaamaan pitkän aikavälin terveyshaasteisiin rakentamalla vahvempia, selviytymiskykyisempiä ja saavutettavampia terveydenhuoltojärjestelmiä.

Terveydestä huolehtiminen on investointi tulevaisuuteen, ja EU4Health-ohjelma tarjoaakin ennenäkemättömän suuren rahallisen tuen terveydenhuollon alalle: 5,3 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Ohjelmalla annetaan selkeä viesti siitä, että kansanterveys on yksi EU:n painopisteistä, ja se on yksi tärkeimmistä välineistä tasoittamassa tietä Euroopan terveysunionille.

Asetuksella (EU) 2021/522 perustetulla EU4Health-ohjelmalla täydennetään jäsenmaiden terveyspolitiikkaa ja annetaan sille EU-lisäarvoa. Ohjelmassa on neljä yleistavoitetta, jotka pyritään saavuttamaan kymmenen erityistavoitteen avulla.

 • Terveyden parantaminen ja vaaliminen
  • terveyden edistäminen ja sairauksien, erityisesti syövän, ehkäisy
  • kansainväliset terveysaloitteet ja yhteistyö
 • Ihmisten suojeleminen
  • rajat ylittävien terveysuhkien ennaltaehkäisy sekä niihin varautuminen ja reagoiminen
  • kriisissä välttämättömien tuotteiden kansallisten varastojen täydentäminen
  • lääkintä-, terveydenhuolto- ja tukihenkilöstön reservin perustaminen
 • Lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisissä välttämättömien tuotteiden saatavuus
  • tuotteiden saatavuuden, saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistaminen
 • Terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen
  • terveystietojen, digivälineiden ja -palvelujen sekä terveydenhuollon digitalisaation vahvistaminen
  • terveydenhuollon saatavuuden parantaminen
  • EU:n terveyslainsäädännön ja sen täytäntöönpanon sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon kehittäminen
  • integroitu työ kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kesken.

EU4Health-ohjelman tavoitteet

EU4Health ja Euroopan terveysunioni

EU4Health-ohjelma tasoittaa tietä Euroopan terveysunionille kiireellisiin terveysalan painopisteisiin tehtävillä investoinneilla:

Lisäksi tavoitteena on mm. terveydenhuoltojärjestelmien digitalisointi, mikrobilääkeresistenttien tulehdusten vähentäminen sekä rokotuskattavuuden parantaminen.

EU aikoo laajentaa menestyksekkäitä aloitteita, kuten harvinaisten sairauksien eurooppalaisia osaamisverkostoja, ja jatkaa maailmanlaajuisiin terveysuhkiin ja -haasteisiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Työohjelmat

EU4Health-ohjelma toimii käytännössä vuotuisten työohjelmien puitteissa. Niihin sisältyy laaja joukko toimia, jotka on ryhmitelty neljään kattavaan alueeseen, joita kaikkia yhdistää syöväntorjunta.

 • Kriisivalmius
 • Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy
 • Terveydenhuollon järjestelmät ja henkilöstö
 • Digitaalisuus

Ohjelmasta myönnetään rahoitusta EU-maiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden tukikelpoisille tahoille, terveysalan järjestöille ja kansalaisjärjestöille.

Toimijat

Kohdennettu sidosryhmien kuuleminen järjestettiin 30.3.2023–22.5.2023. Sidosryhmätapaaminen järjestettiin 9.6.2023. Näiden pohjalta laadittiin seuraavat asiakirjat:

EU4Health-ohjelman toteuttamiseen tarvitaan monia toimijoita:

 • EU-maita kuullaan ohjelman painopisteistä ja strategisista suuntaviivoista. Ne tekevät komission kanssa yhteistyötä EU4Health-ohjausryhmässä, jossa pyritään varmistamaan, että ohjelman toimet ovat yhdenmukaisia kansallisten terveystoimien kanssa ja täydentävät niitä. Ne myös ilmoittavat kantansa EU4Health-ohjelman komiteassa ennen vuotuisten työohjelmien hyväksymistä.
 • EU4Health-ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat osallistuvat kuulemisprosessiin ja seuraavat EU4Health-ohjausryhmän ja ohjelmakomitean työtä. Ne hyötyvät tuloksista yhtä lailla EU-maiden kanssa.
 • Sidosryhmät, muun muassa kansalaisyhteiskunnan, potilasjärjestöjen ja tiedeyhteisön edustajat sekä terveydenhuollon ammattilaisten järjestöt, antavat palautetta painopistealueista ja strategisista suuntaviivoista sekä tarpeista, joihin vuotuisessa työohjelmassa vastataan.
 • Euroopan parlamentille tiedotetaan valmistelutyön sekä sidosryhmien kanssa toteutettavien tiedotustoimien etenemisestä.
 • Euroopan komissio valmistelee, hyväksyy ja panee täytäntöön vuotuiset työohjelmat. Se seuraa ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja raportoi siitä. Komissio voi myös pyytää asiaankuuluvilta erillisvirastoilta ja terveysalan riippumattomilta asiantuntijoilta näiden näkemyksiä ohjelman toteuttamisen kannalta merkityksellisistä teknisistä tai tieteellisistä seikoista.
 • Ohjelman toteuttaa terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA).

Ohjelmaan assosioituneet EU:n ulkopuoliset maat

Norja, Islanti, Ukraina ja Moldova ovat assosioituneet EU4Health-ohjelmaan.

Norjan ja Islannin (EFTA-maat) assosioitumista ja osallistumista EU4Health-ohjelmaan säännellään yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyllä Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla N:o 31 (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3).

Euroopan komissio allekirjoitti Ukrainan, Moldovan ja Montenegron viranomaisten kanssa assosiaatiosopimuksen, joka avaa näille maille mahdollisuuden saada EU:n rahoitusta.

Rahoitus ja tarjouskilpailut

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA) julkaisee EU4Health-ohjelman tarjoamat rahoitusmahdollisuudet. HaDEAn ehdotuspyyntöjä ja tarjouspyyntöjä koskevaa sivustoa päivitetään jatkuvasti.

Yhteisvaikutus ja täydentävyys muiden rahastojen kanssa

Terveyshaasteet ovat luonteeltaan monialaisia. EU4Health on liitoksissa muihin unionin ohjelmiin, politiikkoihin, välineisiin ja toimiin:

Lisätietoja

Aikaisemmat terveysohjelmat

EU:n terveysohjelmilla on tuotettu vuodesta 2003 alkaen tietoa ja näyttöä, jota on voitu hyödyntää tietoon perustuvan päätöksenteon ja jatkotutkimusten perustana. Tällaisia ovat esimerkiksi parhaat käytännöt, työkalut ja menetelmät, jotka ovat hyödyttäneet suoraan sekä julkisen terveydenhoitoalan toimijoita että kansalaisia (esim. diagnostisten testien kehittäminen, tuki EU-maiden syöpää koskeville toimintasuunnitelmille tai potilaiden hoidon kehittäminen).