Skip to main content
Public Health

Ukrepi EU na področju antimikrobične odpornosti

Odpornost proti antimikrobikom (AMR) – odpornost mikroorganizmov na antimikrobno zdravljenje, zlasti na antibiotike – neposredno vpliva na zdravje ljudi in živali ter povzroča veliko gospodarsko breme zaradi višjih stroškov zdravljenja in manjše produktivnosti zaradi bolezni. Po ocenah zaradi odpornosti proti antimikrobikom v EU vsako leto umre 33 tisoč ljudi. Prav tako se ocenjuje, da naj bi odpornost proti antimikrobikom EU letno stala 1,5 milijarde evrov zaradi stroškov zdravstvenega varstva in izgube produktivnosti.

Poslanica, namenjena evropski komisarki za zdravje Steli Kiriakides, poudarja pomen boja proti porastu ali ponovnemu pojavu primerov zelo nalezljivih bolezni, pri čemer opozarja, da se je treba osredotočiti na celostno izvajanje evropskega akcijskega načrta Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom in sodelovanje z mednarodnimi partnerji pri zavzemanju za globalni sporazum o uporabi antimikrobikov in dostopu do njih.

amr_video_tease-02.jpg

Evropski akcijski načrt Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom

V skladu z zahtevami držav EU v sklepih Sveta z dne 17. junija 2016 je Evropska komisija junija 2017 sprejela akcijski načrt EU Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom. Temelji na akcijskem načrtu iz leta 2011 (glej spodaj), njegovi oceni, povratnih informacijah, prejetih v okviru načrta Evropske komisije o odpornosti proti antimikrobikom, in odprtem javnem posvetovanju.

Trije glavni stebri, na katerih temeljijo ključni cilji omenjenega načrta:

  1. prizadevanja, da EU postane regija najboljše prakse
  2. spodbujanje izobraževanja, raziskav, razvoja in inovacij
  3. oblikovanje globalne agende

Komisija je sprejela tudi prve rezultate načrta, denimo smernice EU o preudarni rabi antimikrobikov za zdravje ljudi (na voljo v vseh jezikih). Cilj smernic je zmanjšati neustrezno rabo in spodbujati preudarno rabo antimikrobikov pri ljudeh. Namenjene so vsem akterjem, ki imajo vlogo pri rabi antimikrobikov ali so odgovorni zanjo. To dopolnjuje smernice EU o preudarni rabi antimikrobikov za zdravje živali.

Evropska komisija dvakrat letno izda poročilo o napredku v zvezi z akcijskim načrtom EU zoper odpornost proti antimikrobikom iz leta 2017.

Od začetka izvajanja akcijskega načrta EU zoper odpornost proti antimikrobikom iz leta 2017 so bili sprejeti pomembni ukrepi za okrepitev odziva EU na odpornost proti antimikrobikom, denimo:

Komisija je 25. novembra 2020 sprejela evropsko strategijo za zdravila, ki bo obravnavala več izzivov v zvezi z odpornostjo proti antimikrobikom, vključno s pomanjkanjem naložb v antimikrobike in neustrezno rabo antibiotikov. Strategija bo poleg tega zajemala tudi ukrepe za izboljšanje ozaveščenosti zdravstvenih delavcev in evropskih državljanov na področju protimikrobne odpornosti.

Novembra 2020 je bil objavljen novi Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1729 o spremljanju antimikrobične odpornosti zoonotskih in komenzalnih bakterij in poročanju o njej. Sklep temelji na najnovejših znanstvenih dognanjih in obravnava znana vprašanja v zvezi z izvajanjem ter hkrati zagotavlja znanstveni odgovor in kontinuiteto pri ocenjevanju prihodnjih trendov v zvezi z odpornostjo proti antimikrobikom.

Evropska komisija je septembra 2021 ustanovila Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) z namenom preprečevanja, odkrivanja in hitrega odzivanja na izredne zdravstvene razmere. HERA predvideva grožnje in morebitne zdravstvene krize z zbiranjem obveščevalnih podatkov in vzpostavitvijo potrebnih odzivnih zmogljivosti. V primeru izrednih zdravstvenih razmer bo ta organ zagotovil razvoj, proizvodnjo in distribucijo zdravil, cepiv in drugih zdravstvenih protiukrepov (kot so rokavice in maske), ki jih je v prvi fazi odzivanja na koronavirus pogosto primanjkovalo.

Sprejet je bil program EU za zdravje (2021–2027), ki zajema odziv EU na pandemijo COVID-19, ki močno vpliva na zdravstveno osebje, paciente in zdravstvene sisteme v Evropi. Z naložbami v višini 5,1 milijarde evrov je ta program v finančnem smislu največji zdravstveni program doslej. Zagotavlja finančna sredstva državam EU, zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam, vključno z nujnimi zdravstvenimi prednostnimi nalogami, s katerimi se zmanjšuje število okužb, odpornih proti antimikrobikom, in zvišujejo stopnje precepljenosti.

Evropska komisija je maja 2020 sprejela strategijo od vil do vilic za zagotavljanje bolj trajnostnega prehranskega sistema EU. Njen cilj je 50-odstotno zmanjšanje celotne prodaje antimikrobikov v EU za rejne živali in akvakulturo do leta 2030. Doseganje tega cilja bo podprto z izvajanjem nove Uredbe (EU) 2019/6 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in Uredbe (EU) 2019/4 o medicirani krmi. Uredbi zagotavljata širok nabor ukrepov za boj zoper protimikrobno odpornost ter spodbujata preudarnejšo in odgovornejšo rabo antimikrobikov pri živalih.

Dobrobit živali izboljšuje zdravje živali, zmanjšuje potrebo po zdravilih in pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost. Komisija bo pregledala zakonodajo o dobrobiti živali, da bi jo uskladila z najnovejšimi znanstvenimi dokazi, razširila njeno področje uporabe, olajšala njeno izvajanje in v končni fazi zagotovila boljšo raven dobrobiti živali.

Marca 2019 je sprejela strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju, ki obravnava okoljske posledice vseh faz življenjskega cikla farmacevtskih izdelkov (v humani in veterinarski medicini), in sicer od zasnove in proizvodnje do uporabe in odstranjevanja. Več ukrepov v strateškem pristopu prispeva k ciljem akcijskega načrta EU Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom.

Komisija sodeluje tudi z mednarodnimi partnerji, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, zlasti z njenim regionalnim uradom za Evropo, da bi podprla države članice pri izvajanju globalnih smernic o protimikrobni odpornosti v zvezi z usmerjanjem rabe antimikrobikov, preprečevanjem in obvladovanjem okužb ter ozaveščanjem.

Mreža EU „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom

Mrežo EU „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom, ki ji predseduje Evropska komisija, sestavljajo vladni strokovnjaki s področja zdravja ljudi in okoljskega sektorja, znanstvene agencije EU (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropska agencija za zdravila (EMA), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ter strokovnjaki Komisije. Srečujejo se dvakrat letno, pri čemer jim sestanki zagotavljajo platformo za predstavitev nacionalnih akcijskih načrtov in strategij ter medsebojno obveščanje o napredku, delitev primerov dobre prakse ter razpravo o možnih politikah in krepitvi sodelovanja in usklajevanja.

Za sestanke mreže „eno zdravje“zoper odpornost proti antimikrobikom se uporablja posebna izjava o varstvu osebnih podatkov, v kateri so navedene informacije o obdelavi in varstvu osebnih podatkov.

Glej tudi