Skip to main content
Public Health

Cikls par veselības stāvokli ES ir vērsts uz to, lai padarītu informāciju, zinātību un labu praksi viegli pieejamu politikas veidotājiem un visiem tiem, kas palīdz izstrādāt veselības politiku.

To pārvalda Eiropas Komisija, bet tajā izmanto arī pienesumu, ko sniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Eiropas veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs (Novērošanas centrs), atbilstīgi pastāvīgiem pūliņiem, kuru mērķis ir atbalstīt zināšanu apmaiņu visā ES.

Cikla “Veselības stāvoklis ES” ietvaros tiek apkopoti jaunākie dati par veselību, izklāstot tos vairākos skaidros un kodolīgos ziņojumos.

Periodiskajā ciklā “Veselības stāvoklis ES” ir četri galvenie posmi.

  • OECD un Komisijas kopīgais ziņojums Health at a Glance:Europe sniedz horizontālu pārrobežu novērtējumu ES valstu veselības aprūpes sistēmu darbībai. Tas satur arī 2 tematiskās sadaļas par svarīgiem tematiem.
  • Individuāli valstu profili veselības jomā, kuri pielāgoti katras ES dalībvalsts kontekstam un īpatnībām, izvērtē attiecīgās valsts veselības sistēmas stiprās un vājās puses.
  • Pievienotais ziņojums, ko publicē vienlaikus ar individuālajiem valstu veselības profiliem, apskata dažas no galvenajām tendencēm mūsu veselības sistēmu pārveidē.
  • ES valstu veselības iestādes var lūgt sarīkot brīvprātīgu apmaiņu ar ekspertiem, kas piedalījušies ciklā “Veselības stāvoklis ES”, lai izvērtētu rezultātus un iespējamos veicamos pasākumus.

Ar ciklu “Veselības stāvoklis ES” tiek sniegts atbalsts dalībvalstīm, nostiprinot datubāzi veselības jomā. Tas arī sniedz Komisijai datus un politikas analīzi, kas ļauj atbalstīt sadarbību un politikas izstrādi ES līmenī.

Video


2018_state_video.jpg