Gå til hovedindholdet
Public Health

Godkendelse af aktivstoffer

Denne vurdering af aktive stoffer, før de godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter, gennemføres af et EU-land og følges op af et peer review med deltagelse af alle EU-lande, der koordineres af Det Europæiske Kemikalieagentur. Dette peer review finder sted inden for Udvalget for Biocidholdige Produkter. ECHA afgiver en udtalelse til Kommissionen om, hvorvidt et aktivstof kan godkendes.

På grundlag af sine konklusioner afgør Kommissionen, om aktivstoffet i biocidholdige produkter kan godkendes. Hvis der er behov for at beskytte menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet, kan der være betingelser knyttet til en godkendelse for at sikre, at der under produktgodkendelsen gøres noget ved de risici, der er konstateret.

Stoffer med meget problematiske egenskaber

Forordningen indeholder kriterier for at udfase brugen af særligt problematiske stoffer og til at sikre, at der på længere sigt bruges bedre alternativer.

Der er bl.a. tale om følgende stoffer:

  • Klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B
  • Klassificeret som mutagener i kategori 1A eller 1B
  • Klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B
  • De er persistente, bioakkumulerende og giftige
  • De er meget persistente og meget bioakkumulerende
  • Hormonforstyrrende stoffer.

Der er etableret et undersøgelsesprogram for at undersøge aktive stoffer, der allerede var på markedet, da EU's første lovgivning om biocidholdige produkter blev vedtaget i 1998.

Afvisning af godkendelse

Når et stof ikke kan godkendes som led i undersøgelsesprogrammet, fjernes biocidholdige produkter, der indeholder dette aktivstof, normalt fra markedet inden for 12 måneder, medmindre andet fastsættes af de nationale myndigheder.

EU-liste over godkendte stoffer

Listen over godkendte aktive stoffer findes på ECHA's website, hvor den føres ajour.

Se også