Gå direkt till innehållet
Public Health

Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik spelar en avgörande roll för att rädda liv genom att hälso- och sjukvårdslösningar tillhandahålls för diagnos, profylax, övervakning, bedömning, prognos, behandling eller lindring av sjukdom.

EU har en konkurrenskraftig och innovativ sektor för medicintekniska produkter där små och medelstora företag spelar en viktig roll. Inom sektorn finns lagstiftning vars mål är en hög hälsoskyddsnivå för patienter och användare och en väl fungerande inre marknad för dessa produkter.

Det finns över 500 000 typer av medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik på EU-marknaden. Exempel på medicintekniska produkter är häftplåster, kontaktlinser, röntgenutrustning, pacemakrar, bröstimplantat, programvaruapplikationer och höftledsproteser. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik används för provtagning, bland annat hivtester, graviditetstester och system för blodsockerövervakning för diabetiker.

Sektorn för medicintekniska produkter spelar en mycket viktig roll för att allmänheten ska få tillgång till hälso- och sjukvård och är en viktig aktör i både den europeiska och globala ekonomin.

Sektorsspecifika utmaningar

Med tanke på att sektorn genomgår kontinuerliga och snabba förändringar kan det medföra vissa utmaningar på nationell, europeisk och internationell nivå att införa en hållbar uppsättning regler som främjar både säkerhet och innovation.

  • Offentliga hälso- och sjukvårdssystem
    • EU:s offentliga hälso- och sjukvårdssystem måste anpassas för att tillgodose nya och framväxande behov. Detta kräver en gemensam förståelse för hälso- och sjukvårdens mål för att komma till rätta med ojämlikheter och ta hand om en åldrande befolkning.
  • Tillgång till hälso- och sjukvård
    • Tillgången till hälso- och sjukvård kan vara kostsam, både för patienterna och ländernas hälso- och sjukvårdssystem. Därför måste EU se till att patienterna får bättre tillgång till medicintekniska produkter till överkomliga priser.
  • Hållbar innovation
    • För att främja innovation måste forskningen och utvecklingen anpassas till nya vetenskapliga och tekniska framsteg, och verka för en cirkulär och grön ekonomi, samtidigt som man bevarar konkurrenskraften.

Vad gör EU-kommissionen?

EU-kommissionens mål är att öka konkurrenskraften och samtidigt se till att medicintekniska produkter är säkra och effektiva. Därför har kommissionen regelbunden kontakt med patient- och branschorganisationer, för att hitta sätt att låta patienterna ta del av innovationen, samtidigt som företagen kan växa och tillväxten öka.

Brexit