Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Здраве на мигрантите

През септември 2020 г. Комисията представи Нов пакт за миграцията и убежището, в който се представя един по-справедлив подход за управление на миграцията и убежището. Целта е да се постигне нов баланс между принципите за справедливо разпределение на отговорностите и за солидарност и да се изгради доверие чрез по-всеобхватен подход и модернизирани процедури. В пакта се предлага ускоряване на миграционните процеси и засилване на управлението на миграцията и политиките за границите.

Въпросите за здравето и здравното обслужване на мигрантите са включени в пакта и чрез въвеждането на прегледи, които ще дадат възможност за установяване на евентуалните нужди на мигрантите на ранен етап.

Предложения за реформи на законодателството на ЕС

Нов пакт за миграцията и убежището

В пакта се очертава пътят към приключване на преговорите по предложенията за реформи, одобрени през 2016 г. и 2018 г., като целта е процедурите да станат по-ефикасни и да се предоставят по-големи гаранции на мигрантите.

Европейската комисия обяви също така следните нови законодателни предложения, които ще бъдат включени в пакта:

Други предложения

През юни 2016 г. Комисията прие план за действие за интегрирането на граждани на държави извън ЕС в страните от Съюза. В плана са включени няколко предложения, свързани със здравните грижи и с преразглеждането на Директивата за синята карта . Това преразглеждане е необходимо с цел справяне с недостига на квалифициран персонал и привличане на висококвалифицирани граждани на страни извън ЕС, включително медицински специалисти.

През юли 2016 г. Европейската комисия одобри втория пакет предложения за реформиране на общата европейска система за убежище, включително законодателството, съдържащо разпоредби в областта на здравеопазването, като:

Тези предложения са част от новия пакт за миграцията и убежището.

Какво прави ЕС?

Приоритет на Европейската комисия е да осигурява подкрепа за държавите, които приемат голям брой мигранти. Повечето мигранти са здрави, когато пристигат в ЕС. Въпреки това е възможно тяхното здравословно състояние да се влоши по време на пътуването им или те да са страдали от заболявания преди пристигането си в ЕС.

Някои от тях може да страдат например от физическо изтощение, силна тревожност, дехидратация или студ, като в съчетание с неподходящи условия на живот, нездравословен начин на живот или хронични болести, тези фактори биха могли да окажат отрицателно въздействие върху физическото и психичното им здраве.

Какво прави ЕС, за да помогне?

 • предоставя финансова помощ за подобряване на здравните грижи за уязвими мигранти, за тяхното интегриране в националните здравни системи и за обучение на здравни работници
 • помага на държавите членки, които са изправени пред особено високи равнища на миграция, да отговорят на свързани със здравеопазването предизвикателства и насърчава обмена на добри практики във връзка със здравните модели
 • координира следните дейности чрез Комитета за здравна сигурност:
  • събиране на исканията за здравни материали от най-засегнатите държави от ЕС, така че други държави членки да могат да помогнат с допълнителен капацитет
  • мониторинг на заразните болести чрез системата за ранно предупреждение и реагиране
  • осъществяване на връзка между националните органи за контакт в областта на здравето, гражданската защита, убежището, миграцията и фондовете за интеграция
 • работа с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Световната здравна организация — Регионален офис за Европа и Международната организация по миграция за по-ефективно установяване и удовлетворяване на потребностите на страните от ЕС и на бежанците
 • разработване на програми за обучение и материали за обучение за здравни и други специалисти, които работят с мигранти, за да се запознаят с болестите, за които не са осведомени, и да им се предостави информация за различни културни аспекти и специфични потребности на новопристигналите мигранти и бежанци.

Насоки

ЕС също така състави лично здравно досие и съпровождащ Наръчник за медицинските специалисти, предоставящ на специалистите инструменти за определяне на медицинската история на новопристигнали мигранти и бежанци и установяване на непосредствените им нужди.

През април 2020 г. Комисията представи нови указания във връзка с COVID-19 относно прилагането на съответните разпоредби на ЕС в областта на убежището, процедурите по връщане и презаселването.

През юни 2020 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията публикува насоки за превенция и контрол на заразяването с COVID-19 в центровете за приемане и задържане на мигранти и бежанци в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство. В насоките са включени научни съвети относно принципите в областта на общественото здраве, които трябва да се следват, за да се предотврати разпространението на болестта.

Разработване на проекти

От 2003 г. насам ЕС е реализирал редица проекти в отговор на неравнопоставеността в областта на здравето и здравното обслужване, включително по отношение на мигранти, и за измерване на различията по отношение на достъпа до медицински грижи, за да се насърчи интеграцията на мигрантите в националните здравни системи.