Přejít na hlavní obsah
Public Health

Průvodní zpráva

Zdravotní profily zemí doplňuje průvodní zpráva,v níž Evropská komise předkládá závěry horizontálního charakteru, které vycházejí z analýzy profilů jednotlivých zemí.

Zpráva Zdravotní stav obyvatel EU za rok 2021 se skládá ze dvou částí.

Část 1 uvádí kapitolu zaměřenou na odolnost evropských systémů zdravotní péče vůči pandemii covidu-19. Analýza se zaměřuje na tři hlavní otázky:

  • Porozumění dalekosáhlým dopadům covidové pandemie na zdraví. Komplikované, přímé a nepřímé zdravotní dopady pandemie covidu-19 jsou v současnosti dostupnými ukazateli zachyceny pouze částečně. Abychom těmto dopadům plně porozuměli, bude v nadcházejících letech nutné shromažďovat další data a dále je analyzovat.
  • Využití výhod digitálních inovací v oblasti zdravotní péče a veřejného zdraví. V průběhu pandemie covidu-19 bylo v oblasti zdravotní péče a veřejného zdraví výrazně urychleno zavedení digitálních zdravotnických nástrojů. V období po pandemii bude posouzena účinnost, nákladová efektivnost a celkový dopad těchto nástrojů, což bude mít zásadní význam pro to, jak se budou tyto digitální zdravotnické technologie dlouhodobě a udržitelně využívat.
  • Přehodnocení strategií pro pracovní sily ve zdravotnictví a plánování jejich využití po covidové pandemii. Dlouhotrvající problém nedostatku zdravotnických pracovníků se v době vrcholící pandemie ve většině evropských systémů zdravotní péče projevil ve vší své naléhavosti. Budování odolnosti zdravotnických systémů po stránce počtu pracovníků bude vyžadovat opatření na mnoha úrovních. Plánování pracovních sil bude muset být sofistikovanější a více se bude muset investovat do inovací řešících dostupnost potřebné kombinaci dovedností. Trvale zvětšovat se však bude muset i samotný objem pracovních sil.

Část 2 průvodní zprávy shrnuje klíčová zjištění z 29 zdravotních profilů jednotlivých zemí, které vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik (Observatoř).

Předchozí vydání