Направо към основното съдържание
Public Health

Оценка на законодателната рамка за контрол на тютюна

Комисията оценява изпълнението на съществуващите политики, програми и законодателство. При оценката се използват доказателства, за да се прецени колко добре е извършена (или колко добре функционира) интервенцията, като се вземат предвид по-ранните прогнози, направени в контекста на предишна оценка на въздействието. Оценката надхвърля оценяването на нещо, което се е случило; в нея се анализира защо е настъпило дадено събитие (и как то е свързано с интервенцията на ЕС, ако има връзка), както и какви промени са настъпили в резултат от това (ако е възможно да се прецени). По този начин оценката има за цел (когато е възможно) да се направят заключения относно причинно-следствените ефекти на интервенцията на ЕС по отношение на желаните резултати.

Тази оценка идва във време на нов импулс за действия за контрол на тютюна в ЕС, породен от Европейския план за борба с рака (EBCP). В плана се призовава за създаването до 2040 г. на „поколение без тютюн“, в което по-малко от 5 % от населението употребява тютюн в сравнение с около 25 % днес. Междинната цел е да се постигне целта на СЗО за относително намаляване на употребата на тютюн с 30 % до 2025 г. в сравнение с 2010 г., което съответства на разпространение на тютюнопушенето в ЕС, равняващо се на около 20 %.

Този уебсайт за консултации относно политиките е посветен на оценката на законодателната рамка за контрол на тютюна и ще бъде редовно актуализиран с информация за последните развития и предстоящите дейности по консултиране. Той също така ще се използва, за да бъдат поканени да участват по най-ефективния начин съответните групи на заинтересованите страни, както и за обявяване на предстоящи прояви.

Документи по темата