Направо към основното съдържание
Public Health

Действия на ЕС във връзка с антимикробната резистентност

За антимикробната резистентност

Антимикробна резистентност (АМР) е способността на даден микроорганизъм да оцелява или да се размножава въпреки дадено антимикробно средство, което обикновено инхибира или убива този микроорганизъм. На АМР се дължат над 35 000 смъртни случая всяка година в ЕС/ЕИП. АМР също така води до значителни разходи, включително за здравните системи.

През 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви антимикробната резистентност за една от десетте най-големи заплахи за общественото здраве, пред които е изправено човечеството. През юли 2022 г. Комисията и държавите от ЕС определиха АМР като една от трите най-големи заплахи за здравето от основен приоритет.

Като цяло според последните данни тенденциите в броя на инфекциите и смъртните случаи, свързани с тях, значително се увеличават за почти всички бактерии, резистентни към антибиотици, особено в лечебните заведения.

 • Около 70 % от случаите на инфекции, причинени от резистентни към антибиотици бактерии, са вътреболнични инфекции.
 • Ако резистентността продължи да нараства, това ще доведе до приблизително 10 милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година и до намаляване с 2 % до 3,5 % на световния брутен вътрешен продукт.
 • До 2050 г. световната икономика би могла да бъде изправена пред разходи в размер до 100 трилиона щатски долара.

Повече информация:

Засилване на действията на ЕС

• На 13 юни 2023 г. Съветът прие препоръка относно засилване на действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност чрез подхода „Едно здраве“

На 1 юни 2023 г. Европейският парламент прие резолюция относно действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност.

На 26 април 2023 г. Европейската комисия прие предложение за препоръка на Съвета относно засилване на действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност чрез подхода „Едно здраве“, придружено от работен документ на службите на Комисията, като част от пакета в областта на фармацевтичните продукти.

С предложението за препоръка на Съвета се разширява и допълва Европейският план за действие „Едно здраве“ срещу АМР от 2017 г. в трите измерения на спектъра „Едно здраве“, за да се увеличат максимално полезните взаимодействия и да се предприемат решителни и ефективни мерки срещу АМР в целия ЕС.

Предложението за препоръка на Съвета има следните цели:

 • укрепване на националните планове за действие „Едно здраве“ срещу АМР
 • засилване на наблюдението и мониторинга на АМР и употребата на антимикробни средства
 • укрепване на мерките за профилактика и контрол на инфекциите
 • укрепване на управлението на употребата на антимикробни средства и разумната употреба на антимикробни средства
 • определяне на целеви стойности за АМР и употребата на антимикробни средства в хуманната медицина
 • подобряване на информираността, образованието и обучението
 • насърчаване на научните изследвания и развойната дейност, както и стимули за иновации и достъп до антимикробни средства и други медицински мерки за противодействие на АМР
 • увеличаване на сътрудничеството
 • засилване на действията в световен мащаб.

При изготвянето на предложението бяха използвани следните консултации, проучвания и доклади:

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу АМР от 2017 г.

През юни 2017 г. Европейската комисия прие плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност, както бе поискано от държавите от ЕС в заключенията на Съвета от 17 юни 2016 г.

Основните цели на новия план са структурирани около три основни стълба:

 1. Превръщане на ЕС в регион на най-добри практики
 2. Стимулиране на научноизследователската и развойната дейност и иновациите
 3. Определяне на глобалния дневен ред

В плана са посочени над 70 действия, обхващащи здравето на хората, здравето на животните и околната среда, чийто напредък се наблюдава редовно.

Като част от изпълнението на плана за действие Комисията прие насоки на ЕС за разумното използване на антимикробни средства в хуманната медицина. Целта на насоките е да се намали неподходящата употреба на антимикробни средства и да се насърчи разумната им употреба при хората. Насоките са предназначени за всички лица, носещи отговорност или играещи роля в употребата на антимикробни средства. Това допълва насоките на ЕС за разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина.

В периода между приемането на Плана за действие срещу АМР от 2017 г. и приемането на предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно засилване на действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност чрез подхода „Едно здраве“ няколко важни инициативи допринесоха за по-нататъшното укрепване на ответните мерки на ЕС срещу АМР.

Те включват:

Както по програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), така и по програма „Хоризонт Европа“ се предоставя финансиране в областта на АМР.  

Предишен план за действие на Комисията (2011—2016 г.)

В плана за действие на Комисията срещу нарастващите опасности от АМР (2011 г.) са определени 12 действия за изпълнение заедно с държавите от ЕС и са посочени 7 области, в които има най-голяма необходимост от мерки:

 • гарантиране, че антимикробните средства се използват по подходящ начин както при хората, така и при животните
 • профилактика на микробните инфекции и ограничаване на тяхното разпространение
 • разработване на нови ефикасни антимикробни средства или алтернативи за лечение
 • сътрудничество с международни партньори за ограничаване на рисковете от разпространение на АМР
 • подобряване на мониторинга и надзора в хуманната и ветеринарната медицина
 • насърчаване на научните изследвания и иновациите
 • подобряване на комуникацията, образованието и обучението.

Оценката на плана за действие, публикувана през октомври 2016 г. от Комисията, и коментарите, получени по време на обществената консултация, показаха, че той е имал ясна добавена стойност, служейки като символ на политически ангажимент, стимулирайки няколко действия в държавите членки и допринасяйки за укрепване на международното сътрудничество. Планът за действие също така е осигурил рамка за насочване и координиране на дейностите по отношение на АМР на международно равнище в областта на мониторинга и надзора и на научноизследователската и развойна дейност. В този информационен документ са обобщени основните моменти в оценката.

Освен това са налични външен доклад за оценка на плана за действие на ЕК срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност и приложенията към него.

Преди тази оценка, през февруари 2015 г. беше публикуван доклад за напредъка по плана за действие срещу АМР (2011—2016 г.). Този доклад показа актуалното състояние на предприетите стъпки по този въпрос.

Комисията също така изготви подробна пътна карта (актуализирана през ноември 2016 г.) за 12-те действия в плана, която включва оперативни цели, конкретни дейности и крайни срокове.

Мрежа на ЕС „Едно здраве“ за АМР

Мрежата „Едно здраве“ в областта на антимикробната резистентност е председателствана от Европейската комисия и включва правителствени експерти от секторите на хуманното здравеопазване, на ветеринарната медицина и на околната среда, представители на научни агенции на ЕС, заинтересовани страни и експерти на Комисията. Нейната задача е да подобри координацията и диалога между институциите на ЕС, държавите членки и заинтересованите страни в областта на хуманното здравеопазване, ветеринарната медицина и околната среда по отношение на политиките за борба с антимикробната резистентност. Участниците в мрежата обикновено заседават два пъти годишно.

Повишаване на осведомеността

С цел повишаване на осведомеността относно АМР Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) постави началото на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, чрез който се осигурява платформа и подкрепа за националните кампании за разумна употреба на антибиотици. През годините Европейският ден на осведомеността относно антибиотиците — отбелязван ежегодно през ноември заедно със Световната седмица на осведомеността относно антимикробните средства, организирана от СЗО — се превърна в платформа с глобален обхват, в рамките на която се осъществяват партньорства с много държави извън ЕС, както и със съответните заинтересовани страни, съгласно подхода „Едно здраве“ на Комисията към АМР. 

Latest updates