Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Ukrepi EU na področju antimikrobične odpornosti

O antimikrobični odpornosti

Antimikrobična odpornost je sposobnost mikroorganizmov, da preživijo ali rastejo kljub antimikrobični snovi, ki jih običajno zavira ali uničuje. Zaradi antimikrobične odpornosti vsako leto v EU/EGP umre več kot 35 000 ljudi. Antimikrobična odpornost povzroča tudi znatne stroške, med drugim za zdravstvene sisteme.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2019 antimikrobično odpornost razglasila za eno od desetih največjih svetovnih groženj za javno zdravje, s katerimi se sooča človeštvo. Komisija in države članice so julija 2022 opredelile antimikrobično odpornost kot eno od treh največjih groženj za zdravje.

Na splošno najnovejši podatki kažejo, da se število okužb in smrti, ki jih je mogoče pripisati antimikrobični odpornosti, znatno povečuje pri skoraj vseh kombinacijah bakterij in antibiotične odpornosti, zlasti v zdravstvenih ustanovah.

 • Približno 70 % okužb z bakterijami, odpornimi na antibiotike, je bilo okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo.
 • Stalno naraščanje odpornosti bi po ocenah na svetovni ravni vsako leto povzročilo 10 milijonov smrtnih žrtev in zmanjšanje svetovnega bruto domačega proizvoda za 2 do 3,5 %.
 • Do leta 2050 pa bi to lahko svetovno gospodarstvo stalo do 100 bilijonov ameriških dolarjev.

Več informacij:

Okrepitev ukrepov EU

•    Svet je 13. junija 2023 sprejel priporočilo o krepitvi ukrepov EU v boju proti antimikrobični odpornosti v okviru pristopa „eno zdravje“

Evropski parlament je 1. junija 2023 sprejel resolucijo o ukrepih EU za boj proti antimikrobični odpornosti.

Evropska komisija je 26. aprila 2023 sprejela predlog priporočila Sveta o krepitvi ukrepov EU v boju proti antimikrobični odpornosti v okviru pristopa „eno zdravje“, ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije kot del svežnja o zdravilih.

Ta predlog priporočila Sveta razširja in dopolnjuje akcijski načrt EU „eno zdravje“ iz leta 2017 proti antimikrobični odpornosti v vseh treh razsežnostih spektra pristopa „eno zdravje“, da bi čim bolj povečali sinergije ter dosegli odločen in učinkovit odziv zoper antimikrobično odpornost po vsej EU.

Cilji tega predloga priporočila Sveta so:

 • okrepitev nacionalnih akcijskih načrtov „eno zdravje“ proti antimikrobični odpornosti
 • okrepitev nadzora in spremljanja antimikrobične odpornosti in porabe antimikrobikov
 • okrepitev ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb
 • okrepitev usmerjanja rabe antimikrobikov in preudarne rabe antimikrobikov
 • priporočitev ciljev glede antimikrobične odpornosti in porabe antimikrobikov na področju zdravja ljudi
 • izboljšanje ozaveščenosti, izobraževanja in usposabljanja
 • spodbujanje raziskav in razvoja ter spodbud za inovacije in dostop do antimikrobikov in drugih zdravstvenih protiukrepov proti antimikrobični odpornosti
 • tesnejše sodelovanje
 • okrepitev globalnih ukrepov

Prispevki k predlogu so bili zbrani na podlagi naslednjih posvetovanj, študij in poročil:

Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ proti antimikrobični odpornosti iz leta 2017

V skladu z zahtevami držav EU v sklepih Sveta z dne 17. junija 2016 je Evropska komisija junija 2017 sprejela akcijski načrt EU „eno zdravje“ proti antimikrobični odpornosti.

Trije glavni stebri, na katerih temeljijo glavni cilji omenjenega načrta:

 1. prizadevanja, da EU postane regija najboljše prakse
 2. spodbujanje izobraževanja, raziskav, razvoja in inovacij
 3. oblikovanje globalne agende

V načrtu je navedenih več kot 70 ukrepov, ki zajemajo zdravje ljudi, zdravje živali in okolje, njihov napredek pa se redno spremlja.

Komisija je v okviru izvajanja akcijskega načrta sprejela smernice EU za preudarno rabo antimikrobikov za zdravje ljudi. Cilj smernic je zmanjšati neustrezno rabo in spodbujati preudarno rabo antimikrobikov pri ljudeh. Namenjene so vsem akterjem, ki imajo vlogo pri uporabi antimikrobikov ali so odgovorni zanjo. To dopolnjuje smernice EU za preudarno rabo antimikrobikov za zdravje živali.

Med sprejetjem akcijskega načrta proti antimikrobični odpornosti iz leta 2017 in sprejetjem predloga Komisije za priporočilo Sveta o krepitvi ukrepov EU v boju proti antimikrobični odpornosti v okviru pristopa „eno zdravje“ so nekatere pomembne pobude prispevale k nadaljnji krepitvi odziva EU proti antimikrobični odpornosti.

Med njimi so:

Tako program EU za zdravje kot program Obzorje Evropa zagotavljata financiranje na področju antimikrobične odpornosti.  

Prejšnji akcijski načrt Komisije (2011–2016)

Akcijski načrt Komisije iz leta 2011 proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti je vseboval 12 ukrepov za izvajanje z državami članicami EU in opredelil sedem področij, na katerih so ukrepi najbolj potrebni:

 • zagotovitev ustrezne uporabe antimikrobikov pri ljudeh in živalih
 • preprečevanje mikrobnih okužb in njihovega širjenja
 • razvoj novih učinkovitih antimikrobikov ali alternativnih oblik zdravljenja
 • sodelovanje z mednarodnimi partnerji za zmanjšanje tveganja antimikrobične odpornosti
 • izboljšanje spremljanja in nadzora v humani in veterinarski medicini
 • spodbujanje raziskav in inovacij
 • izboljšanje medsebojnega obveščanja, izobraževanja in usposabljanja

Ocena akcijskega načrta, ki jo je Komisija objavila oktobra 2016, in prispevki, prejeti med javnim posvetovanjem, so pokazali, da je to imelo jasno dodano vrednost kot simbol politične zavezanosti, ki spodbuja več ukrepov v državah članicah, in je prispevalo h krepitvi mednarodnega sodelovanja. Akcijski načrt je tudi zagotovil okvir za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti na področju antimikrobične odpornosti na mednarodni ravni na področju spremljanja in nadzora ter raziskav in razvoja. Ta informativni pregled povzema glavne točke te ocene.

Poleg tega je na voljo zunanje poročilo o oceni akcijskega načrta Evropske komisije proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti (in priloge).

Pred to oceno je bilo februarja 2015 objavljeno poročilo o napredku v zvezi z akcijskim načrtom proti antimikrobični odpornosti (2011–2016), v katerem je bilo prikazano stanje glede ukrepov, sprejetih za obravnavo tega vprašanja.

Komisija je v kažipotu (posodobljenem novembra 2016) pripravila tudi podroben pregled 12 ukrepov akcijskega načrta, vključno z operativnimi cilji, konkretnimi dejavnostmi in roki.

Mreža EU „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom

Mreža „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom, ki ji predseduje Evropska komisija, vključuje predvsem vladne strokovnjake iz sektorjev zdravja ljudi, zdravja živali in okoljskega sektorja, ustrezne znanstvene agencije EU, deležnike ter strokovnjake Komisije. Njena naloga je okrepiti usklajevanje in dialog med sektorjem zdravja ljudi, veterinarskim in okoljskim sektorjem v institucijah EU, državah članicah in z deležniki v politikah za boj proti antimikrobični odpornosti. Mreža se običajno sestaja dvakrat letno.

Ozaveščanje

Za ozaveščanje o antimikrobični odpornosti je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) uvedel evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, s ciljem zagotoviti platformo in podporo nacionalnim kampanjam o preudarni rabi antibiotikov. Z leti se je evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, ki se obeležuje vsako leto novembra skupaj s svetovnim tednom ozaveščanja o antimikrobični odpornosti, ki ga organizira Svetovna zdravstvena organizacija, razvil v platformo svetovnega dosega, ki se povezuje s številnimi državami zunaj EU in ustreznimi deležniki v skladu s pristopom Komisije „eno zdravje“ k antimikrobični odpornosti. 

Latest updates