Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Biocidni proizvodi

Uredba o biocidnih proizvodih zahteva, da pristojni organ za vsak proizvod, preden se da na trg, izda dovoljenje. Organ lahko dovoljenje izda samo, če je iz opravljene ocene razvidno, da je uporaba proizvoda varna za zdravje ljudi in živali ter za okolje. Za vsak proizvod je treba tudi dokazati, da je učinkovit za predvideno(-e) uporabo(-e).

Za izdajo dovoljenja za biocidne proizvode sta potrebna dva koraka:

  • Aktivna snov (z biocidnim učinkom) mora biti odobrena na ravni EU. Ocenijo se njene nevarne lastnosti in morebitna tveganja za ljudi, živali in okolje.
  • Vsak proizvod, ki vsebuje aktivno snov, mora pridobiti dovoljenje za vse posamezne formulacije (npr. tekočina, razpršilo itd.), predvideno uporabo (npr. nadzor nad klopi ali komarji) in kategorijo uporabnikov (npr. poklicni uporabniki ali širša javnost).

Kdo izda dovoljenje za proizvode

Država EU, v kateri se biocidni proizvod da na trg, je običajno odgovorna za izdajo dovoljenja, in sicer v okviru postopka za izdajo nacionalnega dovoljenja. Države EU uporabljajo postopek medsebojnega priznavanja, ki podjetjem omogoča, bodisi da pridobijo dovoljenje za svoje proizvode v več državah hkrati (vzporedno medsebojno priznavanje) bodisi da za proizvod, za katerega je že bilo izdano dovoljenje v eni od držav EU, dovoljenje pridobijo pozneje (zaporedno medsebojno priznavanje). Takšen postopek podjetjem omogoča hitrejši dostop do trga in zagotavlja usklajenost pravil v EU.

Za nekatere proizvode se dovoljenje izda na ravni EU, kar podjetjem omogoča, da jih dajo na trg EU. V teh primerih dovoljenje izda Evropska komisija. Temu postopku pravimo „postopek Unije“. Podrobneje o izvajanju postopka v praksi v tem poročilu.

Izbira postopka za izdajo dovoljenja je prepuščena podjetjem.

Splošna načela za izdajo dovoljenj za biocidne proizvode

  • Priloga V navaja vrste proizvodov in njihove opise.
  • Člen 23 določa pravila glede izvedbe primerjalne ocene.
  • V poglavju VII so opisani usklajeni postopki za izdajo dovoljenja za biocidne proizvode, vključno s postopkom za izdajo nacionalnega dovoljenja in vzajemnega priznavanja.
  • V poglavju VIII so predstavljeni postopki za izdajo dovoljenja na ravni Unije, kako oddati vlogo in kako bi lahko koristi dovoljenja presegle koristi vzajemnega priznavanja. Tehnična navodila določajo podobne pogoje uporabe za biocidne proizvode.
  • V Prilogi 1 je naveden seznam aktivnih snovi z nizkim tveganjem, v poglavju V pa je opisan poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja za proizvode, ki vsebujejo takšne aktivne snovi.
  • Poglavje IX navaja spremembe v zvezi s postopki za izdajo dovoljenja (upravne, manjše in večje spremembe), ki jih morajo pristojni organi odobriti, preden jih lahko imetniki dovoljenja uveljavijo.
  • Določba v poglavju X omogoča podjetju, da uvozi in da na trg države članice B proizvod, ki je že pridobil dovoljenje v državi članici A, če je identičen proizvod v državi članici B že dovoljen (vzporedno trgovanje).
  • Členi 55–57 določajo odstopanja od splošnih zahtev, odstopanja na področju raziskav in razvoja ter izvzetje iz obveznosti registracije v skladu z uredbo REACH.