Skip to main content
Public Health

Deși dezvoltarea și implementarea soluțiilor de e-sănătate în sistemele de sănătate este de competența statelor membre, UE s-a angajat să ofere sprijin prin intermediul finanțării și al platformelor pe care țările UE le pot utiliza pentru a colabora pe probleme de e-sănătate. Unele aspecte precum interoperabilitatea sau standardele de calitate sunt abordate la nivel european prin acțiuni coordonate și aliniere digitală.

Platformele de cooperare la nivel de politici

Există mai multe structuri care asigură o platformă pentru colaborare și cooperare:

 • Rețeaua de e-sănătate, instituită în temeiul Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, face legătura între autoritățile naționale care răspund de e-sănătate. Prin intermediul acestei rețele voluntare, țările UE pot orienta evoluțiile în materie de e-sănătate din Europa și pot contribui la elaborarea politicii privind interoperabilitatea și standardizarea sistemelor de sănătate online. Activitățile rețelei e-sănătate se bazează pe prioritățile stabilite în planul său de lucru multianual pentru perioada 2018-2021.
 • Acțiunea comună în sprijinul rețelei de e-sănătate, denumită eHAction (eHealth Action), a fost lansată în 2018. Fiind a treia acțiune comună de acest tip, se bazează pe reușitele acțiunilor precedente. Principalul său obiectiv este acela de a furniza rețelei de e-sănătate consultanță tehnică și științifică, de a facilita asistența medicală transfrontalieră în întreaga UE și de a oferi sprijinul pentru politicile necesare infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

  EHAction elaborează recomandări strategice și instrumente menite să ofere un suport pentru discuțiile politice dintre rețeaua de e-sănătate, țările UE și Comisie în 4 domenii prioritare, care se bazează pe programul de lucru multianual al rețelei pentru perioada 2018-2021. Ea este finanțată prin programul UE în domeniul sănătății, propunându-și:

  • să îi capaciteze pe cetățeni
  • să contribuie la utilizarea inovatoare a datelor medicale
  • să amelioreze continuitatea asistenței
  • să rezolve problemele legate de implementare.
 • Grupul părților interesate din domeniul e-sănătății (eHSG) este format din reprezentanți ai organizațiilor/asociațiilor umbrelă sau ai organizațiilor cu o dimensiune europeană în domeniul cercetării, al industriei, al standardizării și al asociațiilor reprezentând utilizatori (pacienți, profesioniști, furnizori etc.) care își desfășoară activitatea în sectorul e-sănătății. Principalul său obiectiv este de a contribui la elaborarea de politici la nivelul UE în domeniul e-sănătății. Grupul a fost înființat în 2012 și numără 30 de membri. Mandatul său expiră la sfârșitul anului 2022.
  În prezent, se lucrează la dezvoltarea cooperării europene în următoarele domenii tehnice, cu scopul de a promova avantajele și valoarea adăugată a serviciilor digitale de sănătate în domenii operaționale concrete:
  • crearea infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate pentru schimbul transfrontalier de date medicale, care să permită continuitatea asistenței acordate cetățenilor atunci când călătoresc în străinătate pe teritoriul UE
  • crearea unui spațiu european al datelor medicale, pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță a acestor date și pentru a sprijini, astfel, furnizarea de servicii medicale, cercetarea și elaborarea politicilor.
 • Acțiunea comună pentru Spațiul european al datelor medicale sau TEHDAS (Towards the European Health Data Space) a fost lansată în 2021. Ea reunește 26 de țări europene (22 de state membre și alte 4 țări de pe continent).

  Acțiunea comună va sprijini Comisia în activitatea sa legată de Spațiul european al datelor medicale

  • reunind actorii relevanți pentru utilizarea datelor medicale în scopuri de cercetare și de elaborare a politicilor (utilizarea secundară a datelor) în UE

  • colectând cele mai bune practici disponibile în UE privind utilizarea secundară a datelor

  • dezvoltând concepte și opțiuni necesare pentru utilizarea secundară eficientă a datelor privind sănătatea

  Aceste concepte și opțiuni se vor concentra pe guvernanță, calitatea datelor, infrastructură și pe capacitarea cetățenilor în ceea ce privește utilizarea secundară a datelor privind sănătatea în UE.

  Acțiunea comună este instituită în cadrul celui de al treilea program al UE în domeniul sănătății.

Sprijinul financiar acordat de UE

Pentru a-și pune în aplicare politica în domeniul e-sănătății, Comisia se bazează pe mai multe instrumente financiare:

 • mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) sprijină rețelele transeuropene și infrastructura din sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. El finanțează proiecte care abordează provocări comune, furnizând expertiză în probleme tehnice și organizatorice. Consiliul European a propus alocarea unui buget 28 396 milioane EUR pentru toată durata programului (2021-2027).
 • Programul Europa digitală va investi în capacitățile digitale strategice esențiale și va completa alte instrumente de sprijinire a transformării digitale, cu un buget de 6 761 milioane EUR propus de Consiliul European.
 • Orizont 2020 – cel mai amplu program al UE în domeniul cercetării – sprijină cercetarea, inovarea și cooperarea în domeniul TIC axate pe sănătate și bunăstare. În același timp, programul încurajează IMM-urile să aplice pe scară largă soluțiile de e-sănătate și să pătrundă pe piețele din străinătate. El va fi continuat de următorul program Orizont Europa, care va acoperi perioada 2021-2027 și va avea un buget de 75 900 milioane EUR, conform propunerii Consiliului European din iulie 2020.
 • Al treilea program UE în domeniul sănătății (2014-2020) a sprijinit acțiuni comune și a cofinanțat mai multe proiecte în domeniul e-sănătății. Viitorul program „UE pentru sănătate” (EU4Health) pentru perioada 2021-2027 va continua să sprijine acțiunile Uniunii Europene în domeniul e-sănătății. Concluziile Consiliului European din iunie 2020 prevăd alocarea unui buget de 1 670 milioane EUR.

Studii referitoare la e-sănătate

Comisia Europeană a sponsorizat două studii privind telemedicina și volumele mari de date cu scopul de a orienta politicile în materie de sănătate și îngrijire/asistență digitală.

Comisia a comandat un studiu pentru „Evaluarea normelor țărilor UE privind datele medicale din perspectiva RGPD” (anexa). Studiul cartografiază modul în care RGPD este pus în aplicare în sectorul sănătății în diferite țări. El prezintă, de asemenea, modalitățile juridice și tehnice în vigoare în țările UE pentru schimbul de date medicale, precum și mecanismele de guvernanță instituite pentru a facilita accesul părților terțe la datele medicale în vederea reutilizării acestora.

Comisia Europeană realizează, de asemenea, un studiu privind lacunele în materie de reglementare, menit să identifice barierele în calea furnizării serviciilor medicale digitale și a utilizării inteligenței artificiale în domeniul sănătății, cu accent deosebit pe responsabilitate și utilizarea datelor medicale. În același timp, studiul analizează articolul 14 din Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.

Dezvoltarea capacităților și competențele digitale

Soluțiile digitale pentru sectorul sănătății și al asistenței medicale pot contribui la creșterea bunăstării a milioane de cetățeni și pot schimba radical modul în care sunt prestate serviciile medicale și de îngrijire către pacienți, dacă aceste soluții sunt concepute ținând seama de obiectivul urmărit și sunt implementate într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Ele pot îmbunătăți, de asemenea, capacitatea de a face față crizelor sanitare, cum ar fi pandemia de COVID-19.

Comisia se străduiește să sprijine consolidarea capacității statelor membre în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi telesănătatea și inteligența artificială, și să contribuie la optimizarea sistemelor lor de sănătate prin elaborarea unor indicatori și analize comparative, precum și prin evaluări inter pares/înfrățiri instituționale pe termen scurt. Ca parte importantă a digitalizării sectorului sănătății și asistenței medicale, Comisia colaborează cu țările UE pentru a le oferi studenților și practicienilor din domeniul sănătății, directorilor de spitale și factorilor de decizie, formare și educație în domeniul competențelor digitale, inclusiv posibilități de perfecționare, recalificare și de schimb de cunoștințe.