Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: συγχρηματοδότηση έργων, στήριξη εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης (ειδικότερα, των ετήσιων διασκέψεων υψηλού επιπέδου για την ηλεκτρονική υγεία που διοργανώνει η Προεδρία ) και διαχείριση δομών ευαισθητοποίησης, ανάπτυξης δικτύων, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και χάραξης πολιτικών.

Ένας μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν την ηλεκτρονική υγεία έχει συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων.