Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Цифровото здравеопазване и грижи се отнасят до инструментите и услугите, които използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението, наблюдението и управлението на свързани със здравето въпроси и наблюдение и управление на начина на живот, който оказва влияние върху здравето. Цифровото здравеопазване и грижи са иновативни и могат да подобрят достъпа до грижи и качеството на тези грижи, както и да повишат цялостната ефективност на здравния сектор.

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

„Европа, подготвена за цифровата ера“ е един от шестте политически приоритета на Комисията за периода 2019—2024 г. Въз основа на предишни инициативи, укрепващи създаването на цифров единен пазар, цифровият преход следва да бъде от полза за всички, като се поставят хората на първо място и се откриват нови възможности за стопанска дейност. Здравеопазването е един от секторите в програмата, тъй като цифровите услуги имат значителни потенциални ползи за гражданите и предприятията в тази област.

Съобщение от 2018 г. относно цифровото здравеопазване и грижите

Съобщението на Комисията относно цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите от април 2018 г. има за цел да подобри цифровизацията на сектора на здравеопазването и грижите.

В него се определят 3 стълба, на които ще се основават дейностите:

Стълб 1: Сигурен обмен и достъп до данни

За да се улесни достъпът до трансгранично здравно обслужване, Комисията изгражда инфраструктура за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване, която позволява обмен на електронни рецепти и обобщени здравни данни за пациентите между доставчиците на здравно обслужване. Първият трансграничен обмен започна през 2019 г., като целта е до 2025 г. да се включат всички страни от ЕС. В дългосрочен план Комисията работи за създаването на европейски формат за обмен на електронни здравни досиета, достъпен за всички граждани на ЕС.

Стълб 2: Свързване и обмен на здравни данни за изследвания, по-бърза диагностика и по-добро здраве

Вторият стълб на съобщението от 2018 г. има за цел да използва огромния потенциал на здравните данни в подкрепа на медицинските изследвания за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението, лекарствата и медицинските изделия.

Стълб 3: Укрепване на правомощията на гражданите и на индивидуалните грижи чрез цифрови услуги

Цифровите услуги могат да дадат повече възможности на гражданите, като ги улеснят да играят по-голяма роля в управлението на своето здраве — от следването на насоки за превенция и мотивирането им да водят по-здравословен начин на живот до управлението на хроничните заболявания и предоставянето на обратна информация на доставчиците на здравно обслужване. Здравните системи също ще се възползват от иновативните модели на здравни грижи, използващи телемедицина и мобилна медицина за справяне с нарастващото търсене на здравни грижи, като се подпомага постепенният преход към интегрирани и персонализирани системи за грижи.