Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Фармацевтична стратегия за Европа

Целта на приетата на 25 ноември 2020 г. Фармацевтична стратегия за Европа (лесна за четене версия) е да бъде създадена ориентирана към бъдещето регулаторна рамка и да бъдат подкрепени усилията на индустрията за насърчаване на изследванията и разработването на технологии, които реално достигат до пациентите, за да удовлетворят терапевтичните им нужди, като същевременно се справят с неефективността на пазара. В стратегията ще бъдат взети предвид и слабостите, разкрити от пандемията от коронавирус, и ще се предприемат подходящи действия за укрепване на системата.

Стратегията ще се основава на 4 стълба, включващи законодателни и незаконодателни действия:

  • осигуряване на пациентите на достъп до финансово достъпни лекарства и удовлетворяване на все още неудовлетворените медицински потребности (напр. в сферата на антимикробната резистентност и редките заболявания);
  • подкрепа за конкурентоспособността, иновативността и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС и за разработването на висококачествени, безопасни, ефективни и по-екологосъобразни лекарства;
  • подобряване на механизмите за готовност и реакция при кризи, диверсифицирани и сигурни вериги на доставка,действия за справяне с недостига на лекарства;
  • силен глас на ЕС на световната сцена — чрез утвърждаване на високи стандарти за качество, ефикасност и безопасност.

Тази инициатива е в съответствие с новата промишлена стратегия за Европа (лесна за четене версия) и с приоритетите, посочени в Европейския зелен пакт, Европейския план за борба с рака и Европейската стратегия в областта на цифровите технологии.

Предизвикателства пред сектора

Хората в ЕС очакват да имат равен достъп до безопасни, модерни и финансово достъпни терапии. Лекарствата играят важна роля в това отношение, тъй като предлагат терапевтични възможности за диагностициране, лечение и профилактика на болестите. Фармацевтичният сектор в Европа има важен принос за икономиката на ЕС от гледна точка на създаването на висококвалифицирани работни места и инвестициите в иновации.

Цифровизацията и иновациите при използването на реални данни откриват нови възможности за разработване и използване на лекарства. Иновативните терапии обаче не достигат до всички пациенти в Европа еднакво бързо, така че може да се случи пациенти да нямат достъп до необходими за тях лекарства поради недостиг. Безпрецедентната пандемия от коронавирус показа също колко е важно да има устойчива на кризи система и да се гарантира наличието на лекарства при всякакви обстоятелства.

Същевременно населението на Европа застарява и ЕС е изправен пред нарастващото бреме на болести и нововъзникващи заплахи за здравето като COVID-19. Освен това здравните системи и пациентите изпитват затруднения да поемат разходите за лекарства. ЕС става и все по-зависим от трети държави за вноса на лекарства и активни вещества за тях, а проблеми като антимикробната резистентност и екологичната устойчивост на лекарствата също будят безпокойство.

Чрез своите цели, описани по-горе, стратегията е инструмент на политиката, който трябва да се справи с тези важни предизвикателства и да помогне за адаптиране на фармацевтичната система на ЕС през следващите години.

Следващи стъпки

Съобщението относно фармацевтичната стратегия за Европа включва набор от действия. Работата в някои области е значително напреднала, например преразглеждането на законодателството за редките болести и децата. Изпълнението на стратегията ще обхване мандата на настоящата Комисия, като по-специално през 2022 г. ще бъде представено предложение за преразглеждане на фармацевтичното законодателство. На 30 март 2021 г. Комисията публикува своята пътна карта относно преразглеждането на общото фармацевтично законодателство.

Скоро на тази страница ще бъдат публикувани повече подробности за предстоящата работа и нейния напредък.

Консултации

След публикуването на пътната карта на стратегията през юни 2020 г. Комисията проведе поредица от консултации и срещи, за да събере информацията, нужна за разработването на стратегията.

Комисията взе предвид позициите и приоритетите на заинтересованите страни и обществеността и работи в тясно сътрудничество с органите на държавите членки в рамките на своите консултативни комитети.

Допълнителни консултативни дейности са планирани на етапа на изпълнение.

Консултации, свързани с преразглеждането на общото законодателство в областта на фармацевтичните продукти:

.
Консултации, свързани със Съобщението относно фармацевтичната стратегия за Европа:

Информация по темата

Друга информация по темата