Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Krajiny EÚ nesú primárnu zodpovednosť za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Politika EÚ v oblasti zdravia preto slúži na doplnenie vnútroštátnych politík, na zabezpečenie ochrany zdravia vo všetkých politikách EÚ a na prípravu silnejšej zdravotnej únie.

Cieľom politík a opatrení EÚ v oblasti verejného zdravia je:

  • chrániť a zlepšovať zdravie občanov EÚ
  • podporovať modernizáciu a digitalizáciu systémov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej infraštruktúry
  • zlepšiť odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti
  • pripraviť krajiny EÚ na lepšiu prevenciu a riešenie budúcich pandémií

Strategické otázky v oblasti zdravia sú predmetom diskusií zástupcov vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie v pracovnej skupine na vysokej úrovni pre verejné zdravie. Inštitúcie EÚ, krajiny, regionálne a miestne úrady a ostatné záujmové skupiny sa podieľajú na vykonávaní stratégie v oblasti zdravia a ročných pracovných programov.

Úloha Európskej komisie

Úlohou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) je podporovať úsilie krajín EÚ chrániť a zlepšovať zdravie svojich občanov a zabezpečovať dostupnosť, účinnosť a odolnosť ich systémov zdravotnej starostlivosti. Túto úlohu plní rôznymi prostriedkami, ako napr.:

  • navrhovaním právnych predpisov
  • poskytovaním finančnej podpory
  • koordináciou a uľahčovaním výmeny osvedčených postupov medzi krajinami EÚ a odborníkmi v oblasti zdravia
  • činnosťami v oblasti podpory zdravia

Právne predpisy

Európska únia môže prijímať právne predpisy v oblasti zdravia na základe týchto článkov Zmluvy o fungovaní Európskej únie: článok 168 (ochrana verejného zdravia), článok 114 (aproximácia práva) a článok 153 (sociálna politika). Oblasti, v ktorých EÚ prijala právne predpisy, zahŕňajú:

Rada Európskej únie môže členským štátom EÚ predložiť aj odporúčania v oblasti verejného zdravia.

Investovanie do zdravia

V rámci programu EU4Health sa poskytujú finančné prostriedky na zlepšenie zdravia v Únii, riešenie cezhraničných ohrození zdravia, zlepšenie prístupnosti a cenovej dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a produktov dôležitých v krízovej situácii a na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

Do systémov zdravotnej starostlivosti, výskumu v oblasti zdravia, zdravotníckej infraštruktúry alebo širších zdravotných aspektov sa investuje aj v rámci iných programov EÚ, medzi ktoré patria najmä:

Priority na roky 2021 – 2027

Európska zdravotná únia sa zameria na naliehavé aj dlhodobé priority v oblasti zdravia, počnúc reakciou na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, cez odolnosť voči cezhraničným ohrozeniam zdravia až po európsky plán boja proti rakovine, farmaceutickú stratégiu pre Európu a digitálne zdravie.

EÚ bude pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti globálnych zdravotných hrozieb a výziev, ako sú infekcie rezistentné voči antimikrobiálnym látkam a problematika očkovania.

Súvisiace informácie