Skip to main content
Public Health

Farmaceutická stratégia pre Európu

Cieľom farmaceutickej stratégie pre Európu (ľahko zrozumiteľná verzia) prijatej 25. novembra 2020 je vytvoriť nadčasový regulačný rámec a posilniť priemysel podporou výskumu a technológií, ktoré sa skutočne dostanú k pacientom s cieľom splniť ich terapeutické potreby a zároveň reagovať na zlyhania trhu. Takisto bude zohľadňovať nedostatky, ktoré sa odkryli počas pandémie ochorenia COVID-19, a v jej rámci sa prijmú primerané opatrenia na posilnenie systému.

Bude sa opierať o 4 piliere, ktoré zahŕňajú legislatívne, ako aj nelegislatívne opatrenia:

  • zabezpečiť pacientom prístup k cenovo dostupným liekom a riešiť nenaplnené liečebné potreby (napr. v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a zriedkavých chorôb),
  • podporovať konkurencieschopnosť, inovácie a udržateľnosť farmaceutického priemyslu EÚ a vývoj kvalitných, bezpečných, účinných a ekologickejších liekov,
  • posilňovať mechanizmy pripravenosti a reakcie na krízy, diverzifikované a bezpečné dodávateľské reťazce, riešiť nedostatok liekov,
  • zabezpečiť silný hlas EÚ vo svete, a to presadzovaním vysokej úrovne noriem kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Táto iniciatíva je v súlade s novou európskou priemyselnou stratégiou (ľahko zrozumiteľná verzia) a prioritami uvedenými v Európskej zelenej dohode, európskom pláne na boj proti rakovine a v európskej digitálnej stratégii.

Problémy, ktorým čelí odvetvie

Ľudia v celej EÚ očakávajú, že budú môcť využívať rovnaký prístup k bezpečným, moderným a cenovo dostupným liečebným postupom. Lieky zohrávajú v tejto súvislosti dôležitú úlohu, pretože poskytujú terapeutické možnosti na diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb. Európsky farmaceutický priemysel je významným prispievateľom do hospodárstva EÚ, pokiaľ ide o vytváranie vysokokvalifikovaných pracovných miest a investície do inovácií.

Digitalizácia a inovácia v súvislosti s používaním údajov z klinickej praxe otvárajú nové možnosti vývoja a používania liekov. Inovačné liečebné postupy sa však nedostávajú k všetkým pacientom v celej Európe rovnakou rýchlosťou a pacienti nemusia mať z dôvodu nedostatku liekov prístup k tým liekom, ktoré potrebujú. Bezprecedentná pandémia COVID-19 ďalej ukázala, aké je dôležité mať systém odolný voči kríze a zabezpečiť dostupnosť liekov za každých okolností.

Obyvateľstvo Európy starne a EÚ čelí narastajúcemu zaťaženiu súvisiacemu s chorobami a vznikajúcimi zdravotnými hrozbami, akou je aj ochorenie COVID-19. Pre systémy zdravotnej starostlivosti a pacientov je navyše obtiažne uniesť náklady na lieky. EÚ sa takisto stáva stále závislejšou od krajín mimo EÚ, pokiaľ ide o dovoz liekov a ich účinných látok, pričom obavy vyvolávajú aj problémy ako antimikrobiálna rezistencia a environmentálna udržateľnosť liekov.

Vzhľadom na vyššie opísané ciele je stratégia politickým nástrojom, ktorého úlohou je v nasledujúcich rokoch zvládnuť tieto dôležité výzvy a prispôsobiť farmaceutický systém EÚ.

Ďalšie kroky

Oznámenie o farmaceutickej stratégii pre Európu zahŕňa súbor opatrení. Práca v niektorých oblastiach už pokročila, to platí napríklad pre revíziu právnych predpisov o liekoch na zriedkavé choroby a liekoch pre deti. Vykonávanie stratégie bude prebiehať počas celého mandátu tejto Komisie, pričom v roku 2022 sa predovšetkým predloží návrh na revíziu právnych predpisov v oblasti farmaceutického priemyslu. Dňa 30. marca 2021 zverejnila Komisia svoj plán revízie všeobecných právnych predpisov v oblasti farmaceutického priemyslu.

Čoskoro tu budú zverejnené ďalšie podrobnosti o pripravovanej činnosti a jej napredovaní.

Konzultačné činnosti

Od zverejnenia plánu stratégie v júni 2020 uskutočnila Komisia niekoľko konzultácií a stretnutí s cieľom informovať o návrhu stratégie.

Komisia zohľadnila stanoviská a priority zainteresovaných strán a verejnosti a úzko spolupracovala s orgánmi členských štátov v kontexte jej poradných výborov.

Ďalšie konzultačné činnosti sú naplánované vo fáze vykonávania.

Konzultačné činnosti súvisiace s preskúmaním všeobecných právnych predpisov v oblasti farmaceutického priemyslu:

.
Konzultačné činnosti súvisiace s oznámením o farmaceutickej stratégii pre Európu:

Súvisiace informácie

Ďalšie súvisiace informácie