Skip to main content
Public Health

Rakovina je jednou z hlavných priorít Európskej komisie v oblasti zdravia. V politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej sa avizuje „európsky plán na boj proti rakovine s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní boja proti rakovine a starostlivosti o pacientov s rakovinou“, znížiť utrpenie, ktoré táto choroba spôsobuje, a umožniť Európe prevziať vedenie v boji proti rakovine.

Politika EÚ v oblasti rakoviny

V poverovacom liste pre komisárku pre zdravie Stellu Kyriakidesovú sa vymedzuje potreba podporovať krajiny EÚ v ich práci v oblasti prevencie a liečby rakoviny.

Európsky plán na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2021, je reakciou EÚ na rastúce výzvy a vývoj v oblasti boja proti rakovine, pričom predstavuje politický záväzok urobiť všetko, čo sa dá, proti tomuto ochoreniu. Plán vychádza z desiatich hlavných iniciatív a niekoľkých podporných opatrení a tvorí súčasť návrhov Komisie na vybudovanie silnej európskej zdravotnej únie s cieľom zabezpečiť lepšie pripravenú, bezpečnejšiu a odolnejšiu EÚ.

Európsky plán na boj proti rakovine podporuje činnosť členských štátov zameranú na prevenciu, ako aj na zabezpečenie vysokej kvality života pacientov, ľudí, ktorí rakovinu prekonali, ich rodín a opatrovateľov, pričom je rozdelený do viacerých kľúčových oblastí, v rámci ktorých môže EÚ priniesť najväčšiu pridanú hodnotu:

  • prevencia
  • včasné odhaľovanie
  • stanovenie diagnózy a liečba
  • kvalita života pacientov s rakovinou aj ľudí, ktorí túto chorobu prekonali

Plán boja proti rakovine je spojený s ďalšími prioritami Komisie, najmä s farmaceutickou stratégiou pre Európu a stratégiou EÚ „z farmy na stôl“, ako aj s plánovaným európskym priestorom pre údaje týkajúce sa zdravia (očakáva sa do roku 2025). Boj proti rakovine je jednou z navrhovaných európskych výskumných a inovačných misií a patrí do rámca programu Horizont Európa, ktorý sa začína v roku 2021.

V rámci riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb bola vytvorená podskupina pre rakovinu, ktorej spolupredsedá Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu. Mandát tejto podskupiny schválilo tieňové zdravotnícke zloženie výboru pre program Horizont Európa a riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb.

Program EU4Health (2021 – 2027) poskytne finančnú a technickú podporu členskými štátom, čím prispeje k úsiliu o posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti.

Rakovina je jednou z najzávažnejších chorôb v zmysle článku 168 ZFEÚ, čo EÚ dáva právomoc podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosť členských štátov v záujme ochrany a zlepšovania ľudského zdravia.

Európska komisia už od roku 1985 spolupracuje s členskými štátmi EÚ a občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o problematiku rakoviny, pričom úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Spoločným výskumným centrom a s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny.

Rakovina: spoločný prístup

Rakovina je po srdcovo-cievnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v krajinách EÚ. Každý rok je rakovina diagnostikovaná u 2,6 milióna ľudí, pričom na túto chorobu zahynie ďalších 1,2 milióna osôb.

Vzhľadom na to, že na Európu, v ktorej žije menej ako 10 % svetovej populácie, pripadá štvrtina všetkých prípadov rakoviny, predstavuje rakovina obrovskú hrozbu pre našu spoločnosť. Celkový hospodársky vplyv rakoviny v Európe predstavuje 100 miliárd EUR ročne.

Z dôkazov vyplýva, že ak uplatníme všetko, čo už vieme, môžeme predísť 40 % prípadom rakoviny. V súčasnosti sa však len 3 % rozpočtov na zdravotníctvo vynakladajú na podporu zdravia a prevenciu chorôb. Priestor pre pôsobenie je preto obrovský.

Opatrenia v oblasti prevencie rakoviny a zdravého životného štýlu slúžia aj na boj proti obezite a iným neprenosným ochoreniam so spoločnými rizikovými faktormi, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a cukrovka.

Podľa správ o stave zdravia v EÚ je rakovina jednou z najvýznamnejších príčin predčasných úmrtí v EÚ. Nemá vplyv len na zdravie jednotlivcov, ale aj značný sociálny a hospodársky dosah.

Toto ochorenie vytvára tlak na vnútroštátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, štátne rozpočty a produktivitu a rast hospodárstva. Potrebujeme preto odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti. Najmä je dôležité podporiť členské štáty, ktoré najviac potrebujú tvorbu politík založenú na faktoch zameranú na zabezpečenie toho, aby všetci občania EÚ mali rovnaký prístup ku kvalitnej prevencii, diagnostike, liečbe a následnej starostlivosti, pokiaľ ide o rakovinu.

K spoločnému prístupu v boji proti rakovine v EÚ vydláždilo cestu niekoľko úspechov. Ďalej uvádzame odkazy na dokumenty, o ktoré sa opiera činnosť EÚ, a podporné opatrenia Únie určené na pomoc krajinám EÚ a zainteresovaným stranám pri boji proti rakovine.

Politický rámec

Iniciatívy v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej

Medzi iniciatívy koordinované Spoločným výskumným centrom Komisie v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej patria:

Z programu v oblasti zdravia sa poskytujú finančné prostriedky na európske referenčné siete v oblasti rakoviny, ako aj na spoločné opatrenia v týchto oblastiach:

Súvisiace informácie

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: