Skip to main content
Public Health

Boj proti rakovine je jednou z hlavných priorít Európskej komisie v oblasti zdravia. V politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej sa avizuje „európsky plán na boj proti rakovine s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní boja proti rakovine a starostlivosti o pacientov s rakovinou“, znížiť utrpenie, ktoré táto choroba spôsobuje, a umožniť Európe prevziať vedenie v boji proti rakovine. 

Európsky plán na boj proti rakovine

V poverovacom liste pre komisárku pre zdravie Stellu Kyriakidesovú sa vymedzuje potreba podporovať krajiny EÚ v ich práci v oblasti prevencie a liečby rakoviny. 

Európsky plán na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2021, je reakciou EÚ na rastúce výzvy a vývoj v oblasti boja proti rakovine, pričom predstavuje politický záväzok urobiť všetko, čo sa dá, proti tomuto ochoreniu.

Plán vychádza z desiatich hlavných iniciatív a niekoľkých podporných opatrení a tvorí súčasť návrhov Komisie na vybudovanie silnej európskej zdravotnej únie s cieľom zabezpečiť lepšie pripravenú, bezpečnejšiu a odolnejšiu EÚ.

Európsky plán na boj proti rakovine podporuje činnosť členských štátov zameranú na prevenciu, ako aj na zabezpečenie vysokej kvality života pacientov, ľudí, ktorí rakovinu prekonali, ich rodín a opatrovateľov, pričom je rozdelený do viacerých kľúčových oblastí, v rámci ktorých môže EÚ priniesť najväčšiu pridanú hodnotu:

  • prevencia,
  • včasné odhaľovanie,
  • stanovenie diagnózy a liečba,
  • kvalita života pacientov s rakovinou aj ľudí, ktorí túto chorobu prekonali.

Hlavné iniciatívy

Plán boja proti rakovine je spojený s ďalšími prioritami Komisie, najmä s farmaceutickou stratégiou pre Európu a so stratégiou EÚ Z farmy na stôl, ako aj s európskym priestorom pre zdravotné údaje. Boj proti rakovine je jednou z európskych výskumných a inovačných misií a patrí do programu Horizont Európa.

V rámci expertnej skupiny pre verejné zdravie bola vytvorená podskupina pre rakovinu, ktorej spolupredsedá Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu.

Program EU4Health (2021 – 2027) poskytne finančnú a technickú podporu členským štátom, čím prispeje k úsiliu o posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti.

Rakovina: údaje a štatistika

Rakovina je po srdcovo-cievnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v krajinách EÚ. Každý rok je rakovina diagnostikovaná u 2,6 milióna ľudí, pričom na túto chorobu zahynie ďalších 1,2 milióna osôb.

Keďže na Európu, v ktorej žije menej ako 10 % svetovej populácie, pripadá štvrtina všetkých prípadov rakoviny, predstavuje rakovina obrovskú hrozbu pre našu spoločnosť. Celkový hospodársky vplyv rakoviny v Európe predstavuje 100 miliárd EUR ročne.

Podľa správ o stave zdravia v EÚ je rakovina jednou z najvýznamnejších príčin predčasných úmrtí v EÚ. Nemá vplyv len na zdravie jednotlivcov, ale má aj značný sociálny a hospodársky dosah.

Toto ochorenie vytvára tlak na vnútroštátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, štátne rozpočty a produktivitu a rast hospodárstva. Potrebujeme preto odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti. Najmä je dôležité podporiť členské štáty, ktoré najviac potrebujú tvorbu politík založenú na faktoch zameranú na zabezpečenie toho, aby všetci občania EÚ mali rovnaký prístup ku kvalitnej prevencii, diagnostike, liečbe a následnej starostlivosti, pokiaľ ide o rakovinu.

Z dôkazov vyplýva, že ak uplatníme všetko, čo už vieme, môžeme predísť 40 % prípadom rakoviny. V súčasnosti sa však len 3 % rozpočtov na zdravotníctvo vynakladajú na podporu zdravia a prevenciu chorôb. Priestor pre opatrenia je preto obrovský.

Opatrenia v oblasti prevencie rakoviny slúžia aj na boj proti obezite a iným neprenosným ochoreniam so spoločnými rizikovými faktormi, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a cukrovka.

Politický rámec

Iniciatívy EÚ v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej

Rakovina je jedným z najzávažnejších zdravotných problémov. EÚ má teda vzhľadom na článok 168 ZFEÚ právomoc podporovať, koordinovať či dopĺňať činnosť členských štátov v záujme ochrany a zlepšovania ľudského zdravia.

Európska komisia už od roku 1985 spolupracuje s krajinami EÚ a občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o problematiku rakoviny, pričom úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Spoločným výskumným centrom a s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny.

Medzi iniciatívy koordinované Spoločným výskumným centrom Komisie v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej patria:

Z programu v oblasti zdravia sa poskytujú finančné prostriedky na európske referenčné siete v oblasti rakoviny, ako aj na spoločné opatrenia v týchto oblastiach:

Súvisiace informácie