Gå til hovedindholdet
Public Health

EU4Health-programmet 2021-2027 – en vision for et sundere EU

EU4Health-programmet blev vedtaget som reaktion på covid-19-pandemien og for at styrke kriseberedskabet i EU. Pandemien fremhævede de nationale sundhedssystemers skrøbelighed. EU4Health-programmet vil bidrage til at løse de langsigtede sundhedsudfordringer ved at opbygge stærkere, mere modstandsdygtige og mere tilgængelige sundhedssystemer.

Sundhed er en investering, og med et budget på 5,3 mia. euro i perioden 2021-27 er EU4Health-programmet en hidtil uset finansiel støtte fra EU på sundhedsområdet. EU4Health er et klart budskab om, at folkesundhed er en prioritet for EU, og at det er et af de vigtigste instrumenter til at bane vejen for en europæisk sundhedsunion.

EU4Health, der blev oprettet ved forordning (EU) 2021/522, tilfører EU-merværdi og supplerer medlemslandenes politikker med henblik på at forfølge fire overordnede mål, der repræsenterer programmets ambitioner, og ti specifikke mål, der repræsenterer indsatsområderne:

 • Forbedring og fremme af sundheden
  • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, navnlig på kræftområdet
  • Internationalt samarbejde på sundhedsområdet og internationale initiativer
 • Beskyttelse af mennesker
  • Forebyggelse, beredskab og indsats over for grænseoverskridende sundhedstrusler
  • Supplering af nationale lagre af vigtige kriserelevante produkter
  • Oprettelse af en reserve af sundhedspersonale og støttepersonale
 • Adgang til lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter
  • Sikring af, at disse produkter er til rådighed, tilgængelige og økonomisk overkommelige
 • Styrkelse af sundhedssystemerne
  • Styrkelse af sundhedsdata, digitale værktøjer og tjenester samt digital omstilling inden for sundhedssektoren
  • Forbedret adgang til sundhedspleje
  • Udvikling og gennemførelse af EU's sundhedslovgivning og dokumenteret beslutningstagning
  • Samarbejde mellem de nationale sundhedssystemer

Målsætninger for EU4Health-programmet

EU4Health og den europæiske sundhedsunion

EU4Health vil bane vejen for en europæisk sundhedsunion ved at investere i presserende sundhedsprioriteter:

EU vil også øge indsatsen for at digitalisere sundhedssystemer, reducere antallet af infektioner, der er resistente over for antibiotika, og øge vaccinationsdækningen.

EU vil udbrede vellykkede initiativer som de europæiske netværk af referencecentre inden for sjældne sygdomme og fortsætte det internationale samarbejde om globale sundhedstrusler og -udfordringer.

Arbejdsprogrammer

EU4Health gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer, der støtter en bred vifte af foranstaltninger, der er samlet under fire overordnede "indsatsområder" med tværgående fokus på kræft.

 • Kriseberedskab
 • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Sundhedssystemer og sundhedssektorens arbejdsstyrke
 • Det digitale område

Programmet yder finansiering til støtteberettigede enheder, sundhedsorganisationer og NGO'er fra EU-lande og tredjelande, der er associeret med programmet.

Disse aktører er involveret

Der blev afholdt en målrettet høring af interessenter fra 30.3.2023 til 22.5.2023. Der blev desuden afholdt et arrangement med interessenter den 9.6.2023. Resultatet af disse to aktiviteter er følgende dokumenter:

Der er brug for mange aktører for at gøre EU4Health til en realitet:

 • EU-landene høres om programmets prioriteter og strategiske retningslinjer og arbejder sammen med Kommissionen i styringsgruppen for EU4Health for at sikre, at det hænger sammen med de nationale sundhedspolitikker. EU-landene afgiver udtalelse i EU4Health-programudvalget, inden de årlige arbejdsprogrammer vedtages.
 • Tredjelande, der er associeret med EU4Health-programmet, deltager i høringsprocessen og følger arbejdet i EU4Health-styringsgruppen og programudvalget. De har ret til finansiering ligesom alle EU-landene.
 • En række interessenter, bl.a. repræsentanter for civilsamfundet og patientorganisationer, forskere og sundhedsfaglige organisationer, giver deres input om prioriteter, strategiske retningslinjer og de behov, der skal tages op i det årlige arbejdsprogram.
 • Europa-Parlamentet underrettes om, hvordan det forberedende arbejde og oplysningen af interessenterne forløber.
 • Europa-Kommissionen udarbejder, vedtager og gennemfører de årlige arbejdsprogrammer og overvåger og rapporterer om, hvordan opfyldelsen af programmets målsætninger forløber. Den kan også til enhver tid indhente synspunkter fra decentrale agenturer og uafhængige eksperter på sundhedsområdet om tekniske eller videnskabelige spørgsmål af relevans for gennemførelsen af programmet.
 • Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA) gennemfører programmet.

Associerede lande uden for EU

Norge, Island, Moldova og Ukraine er associeret med EU4Health-programmet.

Norges og Islands (EFTA-landenes) associering med EU4Health-programmet er reguleret af protokol 31 om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3).

Europa-Kommissionen har indgået en associeringsaftale med de ukrainske, de moldoviske og de montenegrinske myndigheder, som vil give disse lande adgang til EU-støtte.

Finansiering og udbud

Finansieringsmulighederne under EU4Health-programmet offentliggøres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og det Digitale Område (HaDEA). Tjek hyppigt HaDEA's sider om indkaldelser af forslag og indkaldelser af tilbud.

Synergi med andre fonde

Sundhedsudfordringerne er i sagens natur tværgående. Derfor er det vigtigt, at EU4Healths indsats hænger sammen med EU's andre programmer, politikker, instrumenter og tiltag. EU4Health samarbejder med:

Læs mere

Tidligere sundhedsprogrammer

Siden 2003 har EU's sundhedsprogrammer produceret viden og dokumentation, der har dannet grundlaget for en informeret politikudformning og yderligere forskning. Det har bl.a. resulteret i udvikling af god praksis, værktøjer og metoder til gavn for både sundhedssektoren og borgerne. Som eksempler kan nævnes forbedrede diagnostiske test, hjælp til EU-landenes udvikling af nationale handlingsplaner for bekæmpelse af kræft og bedre patientpleje.