Ugrás a fő tartalomra
Public Health

„Az EU az egészségért” (2021–2027) – az egészségesebb Európai Unió jövőképét felvázoló uniós cselekvési program

„Az EU az egészségért” program a Covid19-világjárványra adott válaszul és az uniós válsághelyzetekre való felkészültség megerősítése érdekében született. A világjárvány rávilágított a nemzeti egészségügyi rendszerek sérülékenységére. „Az EU az egészségért” program hozzá fog járulni a hosszú távú egészségügyi kihívások kezeléséhez azáltal, hogy erősebb, reziliensebb és hozzáférhetőbb egészségügyi rendszereket épít ki.

Az egészségügy beruházásnak számít, és a 2021–2027-es időszakban 5,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkező „az EU az egészségért” program egyedülálló uniós pénzügyi támogatást jelent az egészségügy területén. „Az EU az egészségért” program egyértelmű üzenete, hogy a népegészségügy az EU egyik prioritása. A program az európai egészségügyi unió előkészítésének kulcsfontosságú eszköze.

Az (EU) 2021/522 rendelettel életre hívott „az EU az egészségért” program uniós hozzáadott értéket teremt, és kiegészíti a tagállamok szakpolitikáit négy általános – a program törekvéseit képviselő – célkitűzés, valamint a beavatkozási területeket képviselő tíz konkrét célkitűzés megvalósítása érdekében:

 • Az egészségügy javítása és előmozdítása
  • Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, különös tekintettel a rákra
  • Nemzetközi egészségügyi kezdeményezések és együttműködés
 • Az emberek védelme
  • Megelőzés, felkészültség és a határokon átterjedő egészségügyi veszélyekre való reagálás
  • A válság szempontjából lényeges termékek országos készletfelhalmozásának kiegészítése
  • Az orvosok és egészségügyi dolgozók, valamint a kisegítő személyzet utánpótlásának biztosítása
 • Hozzáférés a gyógyszerekhez, orvostechnikai eszközökhöz és a válság szempontjából releváns termékekhez
  • E termékek hozzáférhetőségének, rendelkezésre állásának és megfizethetőségének biztosítása
 • Az egészségügyi rendszerek megerősítése
  • Az egészségügyi adatok, valamint a digitális eszközök és szolgáltatások megerősítése, az egészségügy digitális átalakítása
  • Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kiterjesztése
  • Uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozása és végrehajtása; tényeken alapuló döntéshozatal
  • Szoros együttműködés a tagállami egészségügyi rendszerek között

„Az EU az egészségért” program célkitűzései

„Az EU az egészségért” program és az európai egészségügyi unió

„Az EU az egészségért” program a következő sürgős egészségügyi prioritásokba való beruházás révén utat nyit az európai egészségügyi uniónak:

A program az egészségügyi rendszerek digitalizálását, az antibiotikum-rezisztens fertőzések számának csökkentését, illetve az átoltottság növelésére irányuló erőfeszítéseket stb. is nagyban elő fogja mozdítani.

Az EU ki fogja bővíteni a ritka betegségekkel foglalkozó európai referenciahálózatokat és a hasonlóan sikeres kezdeményezéseket, és a jövőben is azon fog dolgozni, hogy nemzetközi együttműködés valósuljon meg a globális egészségügyi fenyegetések elleni fellépés és az ezzel kapcsolatos kihívások kezelése terén.

Munkaprogramok

„Az EU az egészségért” program olyan éves munkaprogramok keretében kerül végrehajtásra, amelyek a rákbetegségeket előtérbe helyező, négy fő ágat alkotó intézkedések széles körét támogatják. E négy fő ág a következő:

 • Válsághelyzetekre való felkészülés
 • Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés
 • Egészségügyi ellátórendszerek és egészségügyi dolgozók
 • Digitalizáció

A program finanszírozást fog nyújtani az uniós országok vagy a programhoz társult nem uniós országok támogatható szervezetei, egészségügyi szervezetei és nem kormányzati szervezetei számára.

Érintett szereplők

2023. március 30. és 2023. május 22. között célzott konzultációra, 2023. június 9-én pedig rendezvényre került sor az érdekelt felek részvételével. Ezek eredményeként a következő dokumentumok születtek:

Számos szereplőre van szükség ahhoz, hogy az „EU az egészségügyért” program valósággá váljon:

 • Az uniós tagállamoknak módjukban áll véleményt mondani a program prioritásairól és stratégiai irányvonalairól, továbbá a Bizottsággal „az EU az egészségért” program irányítócsoportjában együttműködve gondoskodhatnak a tagállami egészségügyi politikákkal való összhangról és kiegészítő jellegről. Az éves munkaprogramok elfogadása előtt a tagországok véleményt nyilvánítanak az „EU az egészségért” program bizottságában.
 • „Az EU az egészségért” programhoz társult harmadik országok részt vesznek a konzultációs folyamatban, és figyelemmel kísérik „az EU az egészségért” irányítócsoport és programbizottság munkáját. Ugyanúgy részesülnek a finanszírozásból, mint bármelyik uniós ország.
 • Az érdekelt felek – köztük a civil társadalom és a betegszervezetek képviselői, a tudományos dolgozók és az egészségügyi szakemberek szervezetei – szintén adalékokkal szolgálnak a prioritásokhoz és a stratégiai iránymutatásokhoz, valamint az éves munkaprogram keretében kezelendő kérdésekhez.
 • Az Európai Parlament tájékoztatást kap az előkészítő munka és az érdekelt felekkel folytatott tájékoztatási tevékenységek előrehaladásáról.
 • Az Európai Bizottság elkészíti, elfogadja és végrehajtja az éves munkaprogramokat, valamint nyomon követi a program célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, majd azokról jelentést készít. A Bizottság kikérheti az érintett decentralizált ügynökségek és független egészségügyi szakértők véleményét is a program végrehajtása szempontjából fontos műszaki vagy tudományos kérdésekben.
 • A programot az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) hajtja végre.

Társult nem uniós országok

„Az EU az egészségért” program társult országai: Norvégia, Izland, Ukrajna és Moldova.

Norvégiának és Izlandnak (EFTA-országok) „az EU az egészségért” programhoz való társulását és az abban való részvételét az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.) az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve szabályozza.

Az Európai Bizottság társulási megállapodást írt alá az ukrán, a moldovai és a montenegrói hatóságokkal, hogy ezek az országok uniós finanszírozásban részesülhessenek.

Finanszírozási lehetőségek, felhívások

„Az EU az egészségért” program keretében rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) teszi közzé. Kérjük, rendszeresen látogasson el a HADEA pályázati és ajánlati felhívásokat tartalmazó oldalaira.

Szinergiák és komplementaritás más alapokkal

Az egészségügyi kihívások természetüknél fogva horizontálisak. Az „EU az egészségért” program több más uniós programmal, szakpolitikával, eszközzel és intézkedéssel működik együtt:

További információk

Korábbi egészségügyi programok

Az EU egészségügyi programjai 2003 óta az ismeretek és bizonyítékok olyan szilárd bázisát hozták létre, amelyre a politikai döntéshozók és kutatók bátran támaszkodhatnak. A bevált módszereket, eszközöket, módszertani anyagokat stb. tartalmazó tudáshalmaz hozzájárult ahhoz (pl. a diagnosztikai tesztek javítása, a rákbetegséggel kapcsolatos nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához a tagállamok részére nyújtott támogatás, a betegellátás javítása révén), hogy mind a közegészségügyben érdekeltek, mind az állampolgárok hasznot húzzanak a programból.