Skip to main content
Public Health

EU4Health 2021-2027 – en vision for et sundere EU

EU4Health er EU's ambitiøse indsats over for covid-19. Pandemien har haft store konsekvenser for patienter, sundhedspersonale og sundhedssystemer i Europa. Det nye EU4Health-program er mere end et kriseberedskab, der skal gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige.

EU4Health, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 2021/522, har til formål at hjælpe støtteberettigede enheder, sundhedsorganisationer og NGO'er fra EU-lande og tredjelande, der er associeret med programmet.

Områder, hvor der skal handles

Med EU4Health vil EU investere 5,3 mia. euro i løbende priser i tiltag med merværdi for EU, der supplerer EU-landenes politikker og skal føre til opnåelsen af et eller flere af målene med EU4Health:

eu4health-1.png

Der er ti specifikke delmål og 4 overordnede mål:

 1. At forbedre og fremme sundheden i EU
  • sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
  • internationalt samarbejde på sundhedsområdet og internationale initiativer
 2. At bekæmpe grænseoverskridende sundhedstrusler
  • forebyggelse, beredskab og indsats over for grænseoverskridende sundhedstrusler
  • supplement til nationale lagre af vigtige kriserelevante produkter
  • oprettelse af en reserve af sundhedspersonale og støttepersonale
 3. At forbedre lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter
  • anskaffelse af lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter til en overkommelig pris
 4. At gøre sundhedssystemerne stærkere, mere robuste og ressourceeffektive
  • styrkelse af sundhedsdata, digitale værktøjer og tjenester samt digital omstilling inden for sundhedssektoren
  • forbedret adgang til sundhedspleje
  • udvikling og gennemførelse af EU's sundhedslovgivning og dokumenteret beslutningstagning
  • samarbejde mellem de nationale sundhedssystemer

EU4Health vil bane vejen for en europæisk sundhedsunion ved at investere i presserende sundhedsprioriteter:

EU vil også øge indsatsen for at digitalisere sundhedssystemer, reducere antallet af infektioner, der er resistente over for antibiotika, og øge vaccinationsdækningen.

EU vil udbrede vellykkede initiativer som de europæiske netværk af referencecentre inden for sjældne sygdomme og fortsætte det internationale samarbejde om globale sundhedstrusler og -udfordringer.

Disse aktører er involveret

Der er brug for mange aktører for at gøre EU4Health til en realitet:

 • EU-landene høres om programmets prioriteter og strategiske retningslinjer og arbejder sammen med Kommissionen i styringsgruppen for EU4Health for at sikre, at det hænger sammen med de nationale sundhedspolitikker. EU-landene afgiver udtalelse i EU4Health-programudvalget, inden de årlige arbejdsprogrammer vedtages.
 • En række interessenter, bl.a. repræsentanter for civilsamfundet og patientorganisationer, forskere og sundhedsfaglige organisationer, giver deres input om prioriteter, strategiske retningslinjer og de behov, der skal tages op i det årlige arbejdsprogram.
 • Europa-Parlamentet underrettes om, hvordan det forberedende arbejde og oplysningen af interessenterne forløber.
 • Europa-Kommissionen udarbejder, vedtager og gennemfører de årlige arbejdsprogrammer og overvåger og rapporterer om, hvordan opfyldelsen af programmets målsætninger forløber. Den kan også til enhver tid indhente synspunkter fra decentrale agenturer og uafhængige eksperter på sundhedsområdet om tekniske eller videnskabelige spørgsmål af relevans for gennemførelsen af programmet.
 • Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA) vil gennemføre programmet.

Arbejdsprogram

EU4Health gennemføres via årlige arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammet for 2022 er blevet vedtaget. Tiltagene omfatter fire indsatsområder: sygdomsforebyggelse, kriseberedskab, sundhedssystemer og det digitale område med tværgående fokus på kræft.

Finansiering og udbud

Finansieringsmulighederne under EU4Health-programmet offentliggøres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og det Digitale Område (HaDEA). Tjek hyppigt HaDEA's sider om indkaldelser af forslag og indkaldelser af tilbud.

Synergi med andre fonde

Sundhedsudfordringerne er i sagens natur tværgående. Derfor er det vigtigt, at EU4Healths indsats hænger sammen med EU's andre programmer, politikker, instrumenter og tiltag. EU4Health samarbejder med:

Læs mere

Tidligere sundhedsprogrammer

Siden 2003 har EU's sundhedsprogrammer produceret viden og dokumentation, der har dannet grundlaget for en informeret politikudformning og yderligere forskning. Det har bl.a. resulteret i udvikling af god praksis, værktøjer og metoder til gavn for både sundhedssektoren og borgerne. Som eksempler kan nævnes forbedrede diagnostiske test, hjælp til EU-landenes udvikling af nationale handlingsplaner for bekæmpelse af kræft og bedre patientpleje.