Skip to main content
Public Health

Posúdenie rizika

Posúdenie súvisiacich rizík je prvým krokom v reakcii na vznikajúce cezhraničné ohrozenie zdravia. Je dôležité zistiť:

  • Pôvod: aká choroba alebo chemická látka spôsobila výskyt ohniska choroby?
  • Prenos: ako sa šíri (napr. vzduchom ako vírus chrípky, jedlom ako salmonela alebo komármi ako ochorenie spôsobené vírusom Zika)?
  • Účinky: aké sú účinky na ľudské zdravie (napr. spôsobuje zápal pľúc atď.)?
  • Úmrtnosť: aká je závažnosť choroby vrátane úmrtnosti?

Odpovede na tieto otázky určujú jednotlivé možnosti reakcie. Okrem toho sa môžeme stretnúť, ako v prípade ochorenia COVID-19, s úplne novými chorobami, pre ktoré musíme naplánovať reakciu ešte predtým, než zistíme odpovede na všetky tieto otázky.

Rozhodnutím 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia sa zavádzajú koordinované mechanizmy posúdenia rizík v EÚ. Súčasťou mechanizmov je mobilizácia odborných znalostí inštitúcií EÚ a medzinárodných orgánov, ktorých vedecké poradenstvo a odbornosť tvorí východisko pre postup koordinácie reakcie.

Ktoré agentúry vykonávajú posudzovanie rizika?

Na úrovni EÚ posudzovanie rizika vykonávajú:

Ak sa mandát agentúr EÚ vzťahuje na požadované posúdenie rizika len čiastočne, alebo vôbec nie, poskytne Komisia posúdenie rizika ad hoc. Napríklad Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER) je poverený predložiť posúdenie rizika pre verejné zdravie v prípade závažných cezhraničných chemických hrozieb.

V posúdení rizika sa zohľadnia aj prípadné príslušné informácie, ktoré poskytnú iné subjekty, konkrétne v prípade núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia s medzinárodným rozmeromSvetová zdravotnícka organizácia (WHO).