Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Σύντομη παρουσίαση

Ο ρόλος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορεί να είναι καίριος για τη διάσωση ζωών, αφού προσφέρουν καινοτόμες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη διάγνωση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την πρόβλεψη, την πρόγνωση, τη θεραπεία ή την ανακούφιση νόσων.

Η ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστικό και καινοτόμο τομέα ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον ενεργό ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο τομέας αυτός υποστηρίζεται από ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ασθενών και των χρηστών.

Υπάρχουν πάνω από 500 000 τύποι ιατροτεχνολογικών προϊόντων και in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Παραδείγματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι τα αυτοκόλλητα επιθέματα, οι φακοί επαφής, τα ακτινοσκοπικά μηχανήματα, οι βηματοδότες, τα εμφυτεύματα μαστού, οι εφαρμογές λογισμικού και τα εμφυτεύματα αντικατάστασης ισχίου. Τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμών σε δείγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, τα αιματολογικά τεστ για τον ιό HIV, τα τεστ εγκυμοσύνης και τα συστήματα παρακολούθησης του σακχάρου στο αίμα για τους διαβητικούς.

Ο τομέας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι καίριας σημασίας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες και πολύ σημαντικός παράγοντας τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Τομεακές προκλήσεις

Η διασφάλιση ενός βιώσιμου συνόλου κανονισμών που εγγυώνται την ασφάλεια αλλά και την καινοτομία σ’ έναν τομέα που γνωρίζει διαρκή και ταχεία ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει προκλήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  • Δημόσια συστήματα υγείας
    • Τα δημόσια συστήματα υγείας της ΕΕ πρέπει να προσαρμόζονται για να αντιμετωπίζουν τις νέες και αναδυόμενες ανάγκες, γεγονός που απαιτεί την ανάπτυξη κοινής αντίληψης για τους στόχους της υγειονομικής περίθαλψης ώστε να ξεπερνιούνται οι ανισότητες και να είναι δυνατή η φροντίδα μιας γηράσκουσας κοινωνίας
  • Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη
    • Επειδή η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να είναι δαπανηρή, τόσο για τον ασθενή όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε προσιτές τιμές
  • Στήριξη της καινοτομίας
    • Για την προώθηση της καινοτομίας, είναι αναγκαία η προσαρμογή της έρευνας και της ανάπτυξης στην αναδυόμενη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και η μετάβαση προς μια κυκλική και πράσινη οικονομία, με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας και των επιδόσεων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή έρχεται τακτικά σε επαφή με ενώσεις ασθενών και ενώσεις του κλάδου για να διερευνήσει τρόπους για την προώθηση της καινοτομίας στους ασθενείς, βοηθώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις και διατηρώντας την ανάπτυξη.

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit)

Latest updates

Documents