Pāriet uz galveno saturu
Public Health

ES rīcība cīņai pret mikrobu rezistenci

Īsi par rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem

Rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (AMR) ir mikroorganismu spēja izdzīvot vai augt pat tāda antimikrobiālā līdzekļa klātbūtnē, kas parasti šo mikroorganismu nomāc vai iznīcina. Tiek lēsts, ka ES/EEZ valstīs AMR izraisa vairāk nekā 35 000 nāves gadījumu gadā. AMR arī rada ievērojamas izmaksas, tai skaitā veselības aprūpes sistēmām.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2019. gadā paziņoja, ka rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem ir viens no 10 lielākajiem globālajiem draudiem sabiedrības veselībai. 2022. gada jūlijā Komisija un dalībvalstis atzina AMR par vienu no trim svarīgākajiem veselības apdraudējumiem.

Kopumā jaunākie dati liecina par inficēšanās gadījumu skaita un attiecināmu nāves gadījumu skaita ievērojama pieauguma tendencēm, kas attiecināmi uz gandrīz visām baktēriju un antibiotiku rezistences kombinācijām, it īpaši veselības aprūpes vidē.

 • Aptuveni 70 % infekciju, ko izraisījusi inficēšanās ar baktērijām, kas ir rezistentas pret antibiotikām, bija veselības aprūpē iegūtas infekcijas.
 • Pastāvīgs rezistences pieaugums katru gadu izraisītu aptuveni 10 miljonu nāves gadījumu visā pasaulē, kā arī pasaules iekšzemes kopprodukta samazināšanos par 2 % līdz 3,5 %.
 • Turklāt pasaules ekonomikai tas līdz 2050. gadam izmaksātu līdz pat 100 triljoniem USD.

Plašāka informācija:

ES darbību pastiprināšana

•    2023. gada 13. jūnijā Padome pieņēma Ieteikumu, kā pastiprināt ES rīcību cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju “Viena veselība”

2023. gada 1. jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par ES rīcību cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem.

Eiropas Komisija 2023. gada 26. aprīlī pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam, kā pastiprināt ES rīcību cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju “Viena veselība”, kam pievienots Komisijas dienestu darba dokuments, kurš ir daļa no farmācijas nozares tiesību aktu kopuma.

Lai maksimāli palielinātu sinerģiju un panāktu spēcīgu un efektīvu atbildi cīņā pret AMR visā ES, šis Padomes ieteikuma priekšlikums paplašina un papildina 2017. gada ES “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai visās trijās pieejas “Viena veselība” dimensijās.

Padomes ieteikuma priekšlikumam ir šādi mērķi:

 • stiprināt pieejas “Viena veselība” nacionālos rīcības plānus attiecībā uz AMR;
 • pastiprināt AMR un antimikrobiālo līdzekļu patēriņa uzraudzību un pārraudzību;
 • stiprināt infekciju profilaksi un kontroli;
 • stiprināt antimikrobiālo līdzekļu pārvaldību un piesardzīgu lietošanu;
 • ieteikt mērķrādītājus attiecībā uz AMR un antimikrobiālo līdzekļu patēriņu cilvēka veselības jomā;
 • uzlabot informētību, izglītību un apmācību;
 • veicināt pētniecību un izstrādi, stimulus attiecībā uz inovāciju un piekļuvi antimikrobiālajiem līdzekļiem, kā arī citiem ar AMR saistītiem medicīniskiem pretlīdzekļiem.
 • veidot ciešāku sadarbību;
 • pastiprināt globāla mēroga darbības.

Ievades dati priekšlikumam tika iegūti no šādiem pētījumiem un ziņojumiem:

2017. gads: ES rīcības plāns cīņai ar mikrobu rezistenci, kura pamatā ir pieeja “Viena veselība”

Eiropas Komisija 2017. gada jūnijā pieņēma Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai, kā to pieprasīja ES valstis Padomes 2016. gada 17. jūnija secinājumos.

Šī plāna galvenie mērķi balstās uz trim galvenajiem pīlāriem:

 1. padarīt ES par paraugprakses reģionu;
 2. pastiprināt pētniecību, attīstību un inovāciju;
 3. veidot globālo dienaskārtību.

Plānā ir izklāstītas vairāk nekā 70 darbības cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides jomā, kurās tiek regulāri uzraudzīts progress.

Rīcības plāna īstenošanas ietvaros Komisija pieņēma ES vadlīnijas par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu izmantošanu cilvēku veselības nozarē. Vadlīniju mērķis ir mazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu nevietā un veicināt antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu cilvēkiem. Tās adresētas visiem, kas ir atbildīgi par antimikrobiālo līdzekļu lietošanu vai kam ir nozīme šajā jomā. Tās papildina ES vadlīnijas par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu dzīvnieku ārstēšanā.

Laikā no AMR apkarošanas rīcības plāna pieņemšanas 2017. gadā līdz brīdim, kad tika pieņemts Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā pastiprināt ES rīcību cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju “Viena veselība”, dažas svarīgas iniciatīvas ir palīdzējušas uzlabot ES rīcības spējas AMR apkarošanā.

Lūk, dažas no tām:

Finansējumu AMR jomā nodrošina programma “ES – veselībai” un programma “Apvārsnis Eiropa”.  

Iepriekšējais Komisijas rīcības plāns (2011–2016)

Komisijas 2011. gada rīcības plānā pret pieaugošajiem draudiem, ko rada AMR, bija ietvertas 12 darbības, kas īstenojamas sadarbībā ar ES dalībvalstīm, un noteiktas 7 jomas, kurās pasākumi nepieciešami visvairāk:

 • nodrošināt, lai gan medicīnā, gan veterinārijā antibakteriālos līdzekļus lietotu pareizi;
 • novērst bakteriālās infekcijas un to izplatīšanos;
 • izstrādāt jaunus iedarbīgus antibakteriālos līdzekļus vai alternatīvas ārstēšanas metodes;
 • sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai ierobežotu rezistenci pret antibakteriāliem līdzekļiem;
 • uzlabot zāļu monitoringu un uzraudzību medicīnā un veterinārijā;
 • veicināt izpēti un inovāciju;
 • uzlabot saziņu, izglītību un apmācību.

Novērtējums par rīcības plānu, ko Komisija publicēja 2016. gada oktobrī, un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri liecina, ka rīcības plānam, kas simbolizēja politisku apņemšanos, bija skaidra pievienotā vērtība, un tas stimulēja vairākas darbības dalībvalstīs, kā arī palīdzēja stiprināt starptautisko sadarbību. Rīcības plāns arī kalpoja kā satvars, lai vadītu un koordinētu darbības cīņai pret AMR starptautiskā mērogā gan attiecībā uz monitoringu un uzraudzību, gan pētniecību un izstrādi. Novērtējuma svarīgākie aspekti apkopoti šajā faktu lapā.

Attiecībā uz Novērtējumu par EK rīcības plānu pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezistence, ir pieejams arī ārējs ziņojums (un pielikumi).

Pirms šā novērtējuma 2015. gada februārī tika publicēts progresa ziņojums par AMR rīcības plānu (2011.–2016. gadam), kurā bija apzināta situācija saistībā ar pasākumiem, kas veikti šīs problēmas risināšanai.

Komisija ir arī sagatavojusi 2016. gada novembrī atjauninātu ceļvedi, kas piedāvā detalizētu pārskatu par rīcības plānā paredzētajām 12 darbībām, tai skaitā operatīvajiem mērķiem, konkrētām darbībām un termiņiem.

ES tīkls “Viena veselība” mikrobu rezistences jomā

ES tīkls “Viena veselība” mikrobu rezistences jomā, ko vada Eiropas Komisija, ietver valdību ekspertus cilvēku veselības un dzīvnieku veselības un vides jomā, kā arī attiecīgās ES zinātniskās aģentūras un Komisijas ekspertus. Tā uzdevums ir uzlabot koordināciju un dialogu starp cilvēku veselības, veterinārijas un vides nozares pārstāvjiem ES iestādēs, dalībvalstīs un ieinteresētajām personām mikrobu rezistences apkarošanas politikā. Šis tīkls parasti tiekas divas reizes gadā.

Informētības uzlabošana

Lai palielinātu informētību par rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) iedibināja Eiropas Antibiotiku informācijas dienu, kurai būtu jākalpo par platformu un atbalstu valstu kampaņām par piesardzīgu antibiotiku lietošanu. Katru gadu novembrī atzīmētās Eiropas Antibiotiku informācijas diena un PVO organizētā Pasaules nedēļa apdomīgas antimikrobiālo līdzekļu lietošanas veicināšanai saskaņā ar Komisijas pieeju “Viena veselība” rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem jomā gadu gaitā ir kļuvusi par globālu platformu, uz kuras pamata izveidotas partnerības ar daudzām valstīm ārpus ES, kā arī ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. 

Latest updates