Skip to main content
Public Health

Eiropas Zāļu stratēģija

2020. gada 25. novembrī pieņemtās Eiropas Zāļu stratēģijas (lasītājam draudzīga redakcija) mērķis ir izveidot nākotnes prasībām atbilstošu tiesisko regulējumu un palīdzēt nozarei veicināt tādu pētniecību un tehnoloģijas, kas faktiski sasniedz pacientus, apmierinot viņu terapeitiskās vajadzības, kā arī vienlaikus novērš tirgus nepilnības. Tajā tiks ņemti vērā arī koronavīrusa pandēmijas laikā atklātie trūkumi un veikti attiecīgi sistēmas stiprināšanas pasākumi.

Stratēģija balstīsies uz šādiem četriem pīlāriem, kas ietvers gan leģislatīvas, gan neleģislatīvas darbības:

  • nodrošināt pacientiem piekļuvi zālēm par pieņemamu cenu un apmierināt neapmierinātās medicīniskās vajadzības (tādās jomās kā, piemēram, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem un retās slimības);
  • veicināt ES farmācijas nozares konkurētspēju, inovāciju un ilgtspēju, kā arī kvalitatīvu, drošu, iedarbīgu un “zaļāku” zāļu izstrādi;
  • uzlabot gatavības krīzēm un reaģēšanas mehānismus, dažādot un padarīt drošākas piegādes ķēdes, risināt zāļu trūkuma problēmu;
  • nodrošināt spēcīgu ES ietekmi pasaulē, popularizējot augstu kvalitātes, efektivitātes un drošības standartu līmeni.

Šī iniciatīva atbilst jaunajai Eiropas industriālajai stratēģijai (lasītājam draudzīga versija) un prioritātēm, kas izklāstītas Eiropas zaļajā kursā, Eiropas Vēža uzveikšanas plānā un Eiropas digitālajā stratēģijā.

Problēmas, ar kurām saskaras nozare

Cilvēki visā ES vēlas gūt labumu no vienlīdzīgas piekļuves drošām, modernām un cenas ziņā pieejamām terapijām. Šajā ziņā svarīga nozīme ir zālēm, jo tās piedāvā terapeitiskus risinājumus attiecībā uz slimību diagnosticēšanu, ārstēšanu un profilaksi. Eiropas farmācijas nozare sniedz lielu ieguldījumu ES ekonomikā, radot augsti kvalificētas darbvietas un veicot ieguldījumus inovācijās.

Digitalizācija un inovācija saistībā ar reālos apstākļos iegūtu datu izmantošanu paver jaunas iespējas izstrādāt un izmantot zāles. Tomēr inovatīvās terapijas nesasniedz visus pacientus Eiropā vienādā ātrumā, un zāļu deficīta dēļ pacientiem var nebūt pieejamas zāles, kas tiem vajadzīgas. Agrāk nepieredzētā koronavīrusa pandēmija parādīja, cik svarīgi ir izveidot pret krīzi izturīgu sistēmu un nodrošināt zāļu pieejamību jebkuros apstākļos.

Līdztekus vērojama Eiropas iedzīvotāju novecošana; ES saskaras arī ar pieaugošu slimību slogu un jauniem veselības apdraudējumiem, piemēram, Covid-19. Turklāt veselības aprūpes sistēmām un pacientiem ir grūtības segt zāļu izmaksas. Turklāt ES kļūst arvien atkarīgāka no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, saistībā ar zāļu un to aktīvo sastāvdaļu importu. Bažas rada arī tādi jautājumi kā rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem un zāļu vidiskā ilgtspēja.

Stratēģija ir politikas instruments, kas saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem mērķiem mēģina risināt šīs svarīgās problēmas un turpmāko gadu laikā pielāgot ES zāļu sistēmu.

Turpmākie pasākumi

Paziņojums par Eiropas Zāļu stratēģiju ietver pasākumu kopumu. Dažās jomās jau ir panākts ievērojams progress, piemēram, attiecībā uz tiesību aktu pārskatīšanu retām slimībām un bērniem paredzētu zāļu jomā. Stratēģijas īstenošana notiks šīs Komisijas pilnvaru laikā, konkrētāk, 2022. gadā tiks iesniegts priekšlikums pārskatīt farmācijas jomas tiesību aktus. 2021. gada 30. martā Komisija publicēja ceļvedi par vispārējo farmācijas jomas tiesību aktu pārskatīšanu.

Sīkāka informācija par turpmāko darbu un tā virzību drīzumā tiks publicēta šeit.

Apspriešanās

Kopš stratēģijas ceļveža publicēšanas 2020. gada jūnijā Komisija ir rīkojusi vairākas apspriešanās un sanāksmes, lai iegūtu informāciju stratēģijas izstrādei.

Komisija ir ņēmusi vērā ieinteresēto personu un sabiedrības paustos viedokļus un prioritātes un savu konsultatīvo komiteju ietvaros cieši sadarbojas ar dalībvalstu iestādēm.

Īstenošanas posmā ir plānota papildu apspriešanās.

Apspriešanās saistībā ar vispārējo tiesību aktu pārskatīšanu zāļu jomā:

.
Apspriešanās saistībā ar paziņojumu par Eiropas Zāļu stratēģiju:

Papildinformācija

Cita saistīta informācija