Põhisisu juurde
Public Health

Euroopa terviseandmeruum

Euroopa terviseandmeruum on tugeva Euroopa terviseliidu tugisammas ning esimene ELi andmestrateegial põhinev ELi ühtne andmeruum konkreetses valdkonnas.

2024. aasta kevadel jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu ühtset Euroopa terviseandmeruumi käsitleva määruse ettepaneku suhtes poliitilisele kokkuleppele.

Ühtne Euroopa terviseandmeruum

  • annab inimestele võimaluse kontrollida oma terviseandmeid ja hõlbustab tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmete vahetust kogu ELis (andmete esmane kasutus),
  • aitab luua digitaalsete terviseloosüsteemide tõelist ühtset turgu,
  • loob järjepideva, usaldusväärse ja tõhusa süsteemi terviseandmete kasutamiseks teadusuuringutes, innovatsioonis, poliitikakujundamises ja reguleerivas tegevuses (andmete teisene kasutus).

Nii võimaldab ühtne Euroopa terviseandmeruum ELil täielikult ära kasutada terviseandmete ohutu ja turvalise vahetamise ja kasutamise võimalusi, millest saavad kasu patsiendid, teadlased, novaatorid ja seadusandjad.

Usaldus on Euroopa terviseandmeruumi edu peamine eeldus. Euroopa terviseandmeruum loob usaldusväärse keskkonna, kus juurdepääs mitmesugustele terviseandmetele on turvaline ja kus sedalaadi andmete töötlemine on samuti turvaline. See tugineb järgmistele õigusnormidele:

Nende horisontaalsete raamistikega nähakse ette tervisesektoris kohaldatavad eeskirjad. Euroopa terviseandmeruum näeb siiski ette konkreetsed valdkondlikud eeskirjad, milles rõhutatakse terviseandmete tundlikkust.

Euroopa terviseandmeruum sisaldab ka loobumiseeskirju järgmise kohta:

  • esmane kasutus – liikmesriigid võivad otsustada, et soovivad ühtse Euroopa terviseandmeruumi raames loodavatest taristutest täielikult välja jääda;
  • teisene kasutus – määruse tekst sisaldab erandi tegemise eeskirju, mis loovad hea tasakaalu patsientide soovidest kinnipidamise ja selle tagamise vahel, et õiged andmed oleksid avalikes huvides kättesaadavad õigetele inimestele.

Euroopa terviseandmeruumi loomine nõuab märkimisväärset arendustööd. Komisjon toetab neid jõupingutusi, kaasrahastades selliseid projekte nagu

Ühtse Euroopa terviseandmeruumi määruse ettepanekule on lisatud komisjoni teatis. Teatis on koostatud mõjuhinnangu ja avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal.

Lisateave