Põhisisu juurde
Public Health

Ühtne Euroopa terviseandmeruum

Selleks et kasutada ära terviseandmete potentsiaali, esitleb Euroopa Komisjon määrust, millega luuakse ühtne Euroopa terviseandmeruum. See ettepanek

  • toetab üksikisikuid, et anda neile kontroll oma terviseandmete üle;
  • toetab terviseandmete kasutamist tervishoiuteenuste osutamise ja teadusuuringute parandamiseks, innovatsiooniks ja poliitikakujundamiseks ning
  • võimaldab ELil kasutada täielikult ära terviseandmete ohutu ja turvalise vahetamise, kasutamise ja taaskasutamise potentsiaali.

Ühtne Euroopa terviseandmeruum on terviseandmete jaoks ettenähtud ökosüsteem, mis koosneb eeskirjadest, ühtsetest standarditest ja tavadest, taristutest ja juhtimisraamistikust, mille eesmärk on

  • võimestada üksikisikuid, suurendades riiklikul tasandil ja kogu ELis nende digitaalset juurdepääsu oma elektroonilistele terviseandmetele ja kontrolli nende üle ning toetades nende andmete vaba liikumist, samuti edendada digitaalsete tervise infosüsteemide, asjakohaste meditsiiniseadmete ja kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide tegelikku ühtset turgu (andmete esmane kasutus);
  • luua järjepidev, usaldusväärne ja tõhus süsteem terviseandmete kasutamiseks teadusuuringutes, innovatsioonis, poliitikakujundamises ja reguleerivas tegevuses (andmete teisene kasutus).

Ühtne Euroopa terviseandmeruum on tugeva Euroopa terviseliidu tugisammas ning esimene ELi andmestrateegiast tulenev ELi ühtne andmeruum konkreetses valdkonnas.

Usaldus on ühtse Euroopa terviseandmeruumi edu peamine eeldus. Ühtse Euroopa terviseandmeruumiga tagatakse usaldusväärne keskkond turvaliseks juurdepääsuks mitmesugustele terviseandmetele ja nende töötlemiseks. See tugineb isikuandmete kaitse üldmäärusel, andmehaldust käsitleval kavandatud õigusaktil, andmealase õigusakti eelnõul ja küberturvalisuse direktiivil.

Nende horisontaalsete raamistikega nähakse ette tervisesektoris kohaldatavad eeskirjad. Ühtse Euroopa terviseandmeruumi määruses töötataks siiski välja konkreetsemad eeskirjad, võttes arvesse terviseandmete tundlikkust.

Ühtse Euroopa terviseandmeruumi määruse ettepanekule on lisatud komisjoni teatis. See on mõjuhinnangut ja avalikku konsultatsiooni hõlmanud protsessi tulemus.

Lisateave