Skip to main content
Public Health

Eiropas veselības datu telpa

Lai pilnībā izmantotu veselības datu potenciālu, Eiropas Komisija nāk klajā ar regulu par Eiropas veselības datu telpu. Šis priekšlikums

  • sniedz fiziskām personām iespējas pārvaldīt savus veselības datus,
  • atbalsta veselības datu izmantošanu ar mērķi uzlabot veselības aprūpi, pētniecību, inovāciju un politikas veidošanu,
  • ļauj ES pilnībā izmantot potenciālu, ko sniedz droša un aizsargāta veselības datu apmaiņa, izmantošana un atkalizmantošana.

Eiropas veselības datu telpa ir ar veselību saistīta ekosistēma, kas sastāv no noteikumiem, kopējiem standartiem un praksēm, infrastruktūrām un pārvaldības sistēmas, un tās mērķi ir

  • nodrošināt fiziskām personām plašākas iespējas digitāli piekļūt saviem veselības datiem (gan valsts, gan visas ES mērogā) un kontrolēt tos, kā arī atbalstīt šādu datu brīvu apriti, veicinot īstenu vienoto tirgu e-veselības pacienta karšu sistēmām, attiecīgām medicīniskajām ierīcēm un augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām (primārā datu izmantošana),
  • nodrošināt konsekventu, uzticamu un efektīvu sistēmu veselības datu izmantošanai pētniecībā, inovācijā, politikas veidošanā un regulatīvajās darbībās (sekundārā datu izmantošana).

Eiropas veselības datu telpa pati par sevi ir viens no galvenajiem pīlāriem spēcīgai Eiropas veselības savienībai, un tā ir pirmā kopīgā ES datu telpa, kas veltīta konkrētai jomai un izriet no ES datu stratēģijas.

Eiropas veselības datu telpas panākumu pamatnosacījums ir tās uzticamība — tā nodrošinās drošu vidi, kurā varēs piekļūt plašam veselības datu klāstam un veikt šo datu apstrādi. Tā balstās uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), ierosināto Datu pārvaldības aktu, Datu akta projektu un Tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīvu.

Kā horizontāli regulējumi tie paredz noteikumus (to vidū drošības pasākumus), kas tiek piemēroti veselības nozarei. Tomēr, ņemot vērā veselības datu sensitivitāti, regulā par Eiropas veselības datu telpu ir ietverti konkrētāki noteikumi.

Eiropas veselības datu regulas priekšlikumam ir pievienots Komisijas paziņojums. Tas tapis, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu un atklātu sabiedrisko apspriešanu.

Papildu informācija