Skip to main content
Public Health

Ett europeiskt hälsodataområde

Hälsodata har stor framtidspotential och därför lägger EU-kommissionen fram en förordning om inrättande av det europeiska hälsodataområdet. Detta förslag

  • hjälper enskilda att ta kontroll över sina egna hälsouppgifter
  • stöder användningen av hälsodata för bättre hälso- och sjukvård, bättre forskning, innovation och beslutsfattande
  • gör det möjligt för EU att fullt ut utnyttja den potential som erbjuds genom att tryggt och säkert kunna utbyta, använda och återanvända hälsodata

Det europeiska hälsodataområdet utgör ett hälsospecifikt ekosystem som består av regler, gemensamma standarder och metoder, infrastruktur och en styrningsram som syftar till att

  • ge enskilda personer egenmakt genom ökad digital tillgång till och kontroll över sina elektroniska personliga hälsodata, nationellt och i hela EU, samt stödja deras fria rörlighet och främja en verklig inre marknad för elektroniska patientjournalsystem, relevanta medicintekniska produkter och AI-system med hög risk (primär användning av data)
  • tillhandahålla en enhetlig, tillförlitlig och effektiv ram för användningen av hälsodata för forskning, innovation, beslutsfattande och reglering (sekundär användning av data).

Det europeiska hälsodataområdet är en hörnsten i den starka europeiska hälsounionen och är det första gemensamma EU-dataområdet inom ett specifikt område som bygger på EU-strategin för data.

Tillit är en grundläggande faktor för det europeiska hälsodataområdets framgång. Det europeiska hälsodataområdet kommer att vara en trygg ram för säker tillgång till och behandling av en mängd olika hälsodata. Hälsodataområdet bygger vidare på den allmänna dataskyddsförordningen, förslaget till dataförvaltningsakt, utkastet till dataakt och direktivet om nätverks- och informationssystem.

Dessa akter utgör övergripande ramar med regler som är tillämpliga på hälso- och sjukvårdssektorn. I förordningen om det europeiska hälsodataområdet finns dock en mer specifik uppsättning regler där hälsouppgifternas känslighet beaktas.

Förslaget till förordning om hälsodata åtföljs av ett meddelande från kommissionen. Det är resultatet av en process som omfattade en konsekvensbedömning och ett offentligt samråd.

Mer information