Skip to main content
Public Health

Syöpä on yksi Euroopan komission tärkeimmistä painopisteistä terveyden alalla. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa mainitaan syöväntorjuntaa koskeva eurooppalainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita kehittämään syöväntorjuntaa ja -hoitoa sekä vähentämään syövän aiheuttamaa kärsimystä. EU haluaa olla suunnannäyttäjä syöväntorjunnan alalla.

Syöpään liittyvät EU:n toimet

Terveyskomissaari Stella Kyriakidesille osoitetussa toimeksiantokirjeessä määritellään tarve tukea EU-maita syöväntorjunnassa ja -hoidossa.

Helmikuussa 2021 esitellyssä EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon syöväntorjunnan kasvavat haasteet ja uudet kehityslinjat, ja suunnitelmasta välittyy EU:n vahva poliittinen sitoutuminen asiaan. Syöväntorjuntasuunnitelma koostuu 10 lippulaivahankkeesta ja useista tukitoimista. Samalla se on myös yksi komission ehdotuksista, joiden avulla rakennetaan vahvaa Euroopan terveysunionia ja kehitetään EU:n turvallisuutta sekä kriisivalmiutta ja -kestävyyttä.

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma tukee EU-maita syöväntorjunnassa sekä syöpäpotilaiden, syövästä selvinneiden ja heidän perheidensä ja hoitajiensa elämänlaadusta huolehtimisessa. Suunnitelma rakentuu seuraavien keskeisten alojen varaan, joissa EU:n toiminnasta saadaan suurin lisäarvo:

  • ennaltaehkäisy
  • varhainen havaitseminen
  • diagnosointi ja hoito
  • syöpäpotilaiden ja syövästä selvinneiden elämänlaatu

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma liittyy muihin komission painopisteisiin, kuten Euroopan lääkestrategiaan ja EU:n Pellolta pöytään -strategiaan sekä suunniteltuun eurooppalaiseen terveysdata-avaruuteen (odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä). Syöpää on ehdotettu yhdeksi eurooppalaisista tutkimus- ja innovaatiomissioista, ja se on myös osa vuonna 2021 alkavaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmään on perustettu syöpää käsittelevä alaryhmä, jonka toisena puheenjohtajana toimii tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto. Alaryhmän toimeksiannosta on päätetty edellä mainitun ohjausryhmän ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ohjelmakomitean asiantuntijaryhmässä.

EU4Health 2021–2027 -ohjelmasta annetaan EU-maille taloudellista ja teknistä tukea, jotta ne voivat vahvistaa terveysjärjestelmiään.

Syöpä on SEUT-sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu merkittävä terveyskysymys, mikä antaa EU:lle toimivallan tukea, koordinoida ja täydentää EU-maiden toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi ja parantamiseksi.

Jo vuodesta 1985 alkaen on Euroopan komissio yhdessä EU-maiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehnyt syöväntorjunnassa tiiviistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön, Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen kanssa.

Syöpä: yhdennetty lähestymistapa

Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy EU-maissa sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Vuosittain 2,6 miljoonaa ihmistä saa syöpädiagnoosin ja 1,2 miljoonaa ihmistä menehtyy syöpään.

Euroopan osuus maailman väestöstä on alle 10 prosenttia mutta maailman kaikista syöpätapauksista 25 prosenttia, mikä osoittaa selvästi syövän olevan suuri yhteiskunnallinen uhkatekijä. Syövän taloudellinen kokonaisvaikutus Euroopassa on 100 miljardia euroa vuodessa.

Tutkimusten mukaan 40 prosenttia syövistä on ehkäistävissä, jos ryhdymme toimiin ja hyödynnämme sitä tietoa, mikä meillä jo on. Kuitenkin terveydenhuollon määrärahoista vain 3 prosenttia käytetään terveysvalistukseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon. Toimintakenttää on siis valtavasti.

Syöväntorjuntatoimet ja terveelliset elintavat edistävät myös lihavuuden torjuntaa sekä sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen kaltaisten ei-tarttuvien tautien torjuntaa, sillä kyse on usein samoista riskitekijöistä.

Terveyden tila EU:ssa -raporttien mukaan syöpä on yksi suurimmista ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista EU:ssa. Se ei vaikuta ainoastaan yksilön terveyteen, vaan sillä on myös huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Syöpä vaikuttaa kansallisiin terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmiin, julkisiin menoihin sekä talouden tuottavuuteen ja kasvuun. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmiemme on oltava entistä muutosjoustavampia. Erityisesti on tuettava niitä EU-maita, joilla on eniten ongelmia näyttöön perustuvan päätöksenteon suhteen, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläinen mahdollisuus korkealaatuiseen syövän ehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon ja jälkihoitoon.

EU:n syöväntorjunnan yhdennetyn lähestymistavan taustalla on useiden vuosien työ. Useat saavutukset ovat tasoittaneet tietä yhdennetylle syöväntorjunnan lähestymistavalle EU:ssa. Seuraavassa on linkkejä keskeisiin EU:n syöväntorjuntatoimia ja -tukea käsitteleviin asiakirjoihin.

Poliittinen kehys

Syövän ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aloitteet

Komission Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoimia aloitteita syövän ehkäisyn ja torjunnan alalla ovat muun muassa:

EU:n terveysohjelman rahoituksella tuetaan syöpää käsitteleviä eurooppalaisia osaamisverkostoja sekä seuraavia yhteisiä toimia:

Lisätietoa

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: