Skip to main content
Public Health

EU4Health 2021–2027 – visio terveemmästä Euroopan unionista

EU4Health-ohjelma on EU:n kunnianhimoinen koronaviruspandemian vastainen toimi. Pandemialla on suuri vaikutus potilaisiin, lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstöön ja terveydenhuoltojärjestelmiin Euroopassa. Uusi EU4Health-ohjelma menee kriisitoimia pidemmälle: tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmien selviytymiskykyyn.

Asetuksella (EU) 2021/522 perustetusta EU4Health-ohjelmasta myönnetään rahoitusta EU-maiden tai ohjelmaan kuuluvien EU:n ulkopuolisten maiden tukikelpoisille tahoille, terveysalan järjestöille ja kansalaisjärjestöille.

Toiminta-alat

EU investoi EU4Health-ohjelman avulla 5,3 miljardia euroa käypinä hintoina toimiin, joilla on EU:n tason lisäarvoa. Toimilla täydennetään EU-maiden politiikkoja ja pyritään saavuttamaan yksi tai useampia EU4Health-ohjelman tavoitteista:

eu4health-1.png

Neljään yleistavoitteeseen sisältyvät 10 erityistavoitetta ovat seuraavat:

 1. Parannetaan ja edistetään terveyttä unionissa
  • tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen unionissa
  • kansainväliset terveysaloitteet ja yhteistyö
 2. Torjutaan rajat ylittäviä terveysuhkia
  • rajat ylittävien terveysuhkien ennaltaehkäisy, niihin varautuminen ja reagoiminen
  • kriisissä välttämättömien tuotteiden kansallisten varastojen täydentäminen
  • lääkintä-, terveydenhuolto- ja tukihenkilöstön reservin perustaminen
 3. Parannetaan lääkevalmisteita, lääkinnällisiä laitteita ja kriisissä välttämättömiä tuotteita
  • lääkevalmisteiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisissä välttämättömien tuotteiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus
 4. Parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja resurssitehokkuutta
  • terveystietojen, digivälineiden ja -palvelujen sekä terveydenhuollon digitalisaation vahvistaminen
  • terveydenhuollon saatavuuden parantaminen
  • EU:n terveyslainsäädännön ja sen täytäntöönpanon sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon kehittäminen
  • integroitu työ kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kesken.

EU4Health-ohjelma tasoittaa tietä Euroopan terveysunionille kiireellisiin terveysalan painopisteisiin tehtävillä investoinneilla:

Lisäksi tavoitteena on mm. terveydenhuoltojärjestelmien digitalisointi, mikrobilääkeresistenttien tulehdusten vähentäminen sekä rokotuskattavuuden parantaminen.

EU aikoo laajentaa menestyksekkäitä aloitteita, kuten harvinaisten sairauksien eurooppalaisia osaamisverkostoja, ja jatkaa maailmanlaajuisiin terveysuhkiin ja -haasteisiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Toimijat

EU4Health-ohjelman toteuttamiseen tarvitaan monia toimijoita:

 • EU-maita kuullaan ohjelman painopisteistä ja strategisista suuntaviivoista. Ne tekevät komission kanssa yhteistyötä EU4Health-ohjausryhmässä, jossa pyritään varmistamaan yhdenmukaisuus ja täydentävyys kansallisten terveystoimien kanssa. Ne myös ilmoittavat kantansa EU4Health-ohjelman komiteassa ennen vuotuisten työohjelmien hyväksymistä.
 • Sidosryhmät, muun muassa kansalaisyhteiskunnan, potilasjärjestöjen ja tiedeyhteisön edustajat sekä terveydenhuollon ammattilaisten järjestöt, antavat palautetta painopistealueista ja strategisista suuntaviivoista sekä tarpeista, joihin vuotuisessa työohjelmassa vastataan.
 • Euroopan parlamentille tiedotetaan valmistelutyön sekä sidosryhmien kanssa toteutettavien tiedotustoimien etenemisestä.
 • Euroopan komissio valmistelee, hyväksyy ja panee täytäntöön vuotuiset työohjelmat. Se seuraa ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja raportoi siitä. Komissio voi myös pyytää asiaankuuluvilta erillisvirastoilta ja terveysalan riippumattomilta asiantuntijoilta näiden näkemyksiä ohjelman toteuttamisen kannalta merkityksellisistä teknisistä tai tieteellisistä seikoista.
 • Ohjelman toteuttaa terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA).

Työohjelma

EU4Health toteutetaan vuotuisten työohjelmien kautta. Vuoden 2022 työohjelma on hyväksytty. Toimet jakaantuvat neljään osa-alueeseen: sairauksien ennaltaehkäisy, kriisivalmius, terveydenhuoltojärjestelmät ja digitaalisuus. Kaikissa keskitytään myös syöpään.

Rahoitus ja tarjouskilpailut

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA) julkaisee EU4Health-ohjelman tarjoamat rahoitusmahdollisuudet. HADEAn ehdotuspyyntöjä ja tarjouspyyntöjä koskevaa sivustoa päivitetään jatkuvasti.

Yhteisvaikutus ja täydentävyys muiden rahastojen kanssa

Terveyshaasteet ovat luonteeltaan monialaisia. EU4Health on liitoksissa muihin unionin ohjelmiin, politiikkoihin, välineisiin ja toimiin:

Lisätietoja

Aikaisemmat terveysohjelmat

EU:n terveysohjelmilla on tuotettu vuodesta 2003 alkaen tietoa ja näyttöä, jota on voitu hyödyntää tietoon perustuvan päätöksenteon ja jatkotutkimusten perustana. Tällaisia ovat esimerkiksi parhaat käytännöt, työkalut ja menetelmät, jotka ovat hyödyttäneet suoraan sekä julkisen terveydenhoitoalan toimijoita että kansalaisia (esim. diagnostisten testien kehittäminen, tuki EU-maiden syöpää koskeville toimintasuunnitelmille tai potilaiden hoidon kehittäminen).