Glavni sadržaj
Public Health

Program „EU za zdravlje” 2021.–2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju

Program „EU za zdravlje” uspostavljen je kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i radi jačanja pripravnosti na krizu u Uniji. Pandemija je ukazala na krhkost nacionalnih zdravstvenih sustava. Program „EU za zdravlje” pomoći će da oni postanu jači, otporniji i pristupačni te će tako pridonijeti suočavanju s dugoročnim zdravstvenim izazovima.

U zdravlje treba ulagati, a proračunom od 5,3 milijarde eura za razdoblje 2021.–2027. program „EU za zdravlje” pruža dosad nezabilježenu financijsku potporu EU-a u području zdravstva. Program „EU za zdravlje” jasna je poruka da je javno zdravlje prioritet EU-a i jedan je od glavnih instrumenata za izgradnju europske zdravstvene unije.

Program „EU za zdravlje”, uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, donosi dodanu vrijednost EU-a i nadopunjuje politike država članica u nastojanju da se ostvare četiri opća cilja, koji predstavljaju ambicije programa, i deset posebnih ciljeva, koji predstavljaju područja djelovanja:

 • poboljšanje i promicanje zdravlja
  • promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti, posebno raka
  • međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja
 • zaštita ljudi
  • prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju
  • dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize
  • uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja
 • pristup lijekovima, medicinskim proizvodima i proizvodima potrebnima za vrijeme krize
  • osiguravanje dostupnosti, raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti tih proizvoda
 • jačanje zdravstvenih sustava
  • unapređivanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite
  • poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi
  • razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza
  • integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava.

Ciljevi programa „EU za zdravlje”

„EU za zdravlje” i europska zdravstvena unija

Program „EU za zdravlje” otvorit će put prema Europskoj zdravstvenoj uniji ulaganjima u hitne zdravstvene prioritete, a to su:

Bit će pojačana i druga područja kao što su digitalizacija zdravstvenih sustava, smanjenje broja infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i povećanje stope procijepljenosti.

EU će proširiti uspješne inicijative kao što su europske referentne mreže za rijetke bolesti i nastaviti s međunarodnom suradnjom usmjerenom na globalne prijetnje zdravlju i zdravstvene izazove.

Programi rada

Program „EU za zdravlje” provodi se prema godišnjim programima rada u okviru kojih se podupiru brojne mjere grupirane u četiri glavna područja, pri čemu se u međusektorskom kontekstu najveća važnost pridaje borbi protiv raka.

 • Pripravnost na krizu
 • Promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti
 • Zdravstveni sustavi i zdravstveno osoblje
 • Digitalizacija

U okviru programa financirat će se prihvatljivi subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Uključeni dionici

Od 30. ožujka do 22. svibnja 2023. održano je ciljano savjetovanje s dionicima, a 9. lipnja 2023. organiziran je sastanak s dionicima, na temelju čega su izrađeni sljedeći dokumenti:

Za ostvarivanje ciljeva programa „EU za zdravlje” neophodna je suradnja niza aktera.

 • S državama članicama se savjetuje o prioritetima i strateškom smjernicama programa. One surađuju s Komisijom u okviru Upravljačke skupine programa „EU za zdravlje” kako bi se osigurala dosljednost i komplementarnost s nacionalnim zdravstvenim politikama. Države članice uz to prije donošenja godišnjeg programa rada daju svoje mišljenje u okviru Odbora za program „EU za zdravlje”.
 • Treće zemlje pridružene programu „EU za zdravlje” sudjeluju u postupku savjetovanja i prate rad Upravljačke skupine i programskog odbora programa „EU za zdravlje”. Imaju koristi od financiranja kao i svaka druga država članica EU-a.
 • Dionici, uključujući predstavnike civilnog društva i udrugâ pacijenata, akademsku zajednicu i organizacije zdravstvenih djelatnika, daju svoja mišljenja o prioritetima i strateškim smjernicama te o potrebama koje treba uvrstiti u godišnji program rada.
 • Europskom parlamentu dostavljaju se informacije o napretku pripremnih aktivnosti i aktivnosti informiranja dionika.
 • Europska komisija priprema, donosi i provodi godišnje programe rada te prati i izvještava o napretku ostvarivanja ciljeva programa. Također može zatražiti mišljenja relevantnih decentraliziranih agencija i neovisnih stručnjaka u području zdravlja o tehničkim ili znanstvenim pitanjima koja su važna za provedbu programa.
 • Program provodi Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

Pridružene zemlje izvan EU-a

Programu „EU za zdravlje” pridruženi su Norveška, Island, Ukrajina i Moldova.

Pridruživanje i sudjelovanje Norveške i Islanda (zemlje EFTA-e) programu „EU za zdravlje” uređeno je Protokolom 31. o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (SL L 1, 3.1.1994., str. 3.).

Europska komisija potpisala je s ukrajinskim, moldavskim i crnogorskim vlastima sporazum o pridruživanju, koji tim zemljama omogućuje pristup financijskim sredstvima EU-a.

Financiranje i natječaji

Mogućnosti financiranja u okviru programa „EU za zdravlje” objavljuje Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Redovito posjećujte HaDEA-ine stranice s pozivima na podnošenje prijedloga i pozivima na podnošenje ponuda.

Sinergija i komplementarnost s drugim fondovima

Zdravstveni izazovi po svojoj su prirodi transverzalnog karaktera. Program „EU za zdravlje” surađuje s drugim Unijinim programima, politikama, instrumentima i mjerama.

Više informacija

Prethodni zdravstveni programi

Od 2003. zdravstveni programi EU-a stvaraju znanje i dokaze kao temelj za informirano donošenje politika i daljnja istraživanja. To uključuje primjere najbolje prakse, alate i metodologije od kojih su koristi imali i zajednica javnog zdravstva i građani izravno (npr. poboljšanje dijagnostičkih testova, podupiranje država članica pri razvoju nacionalnih akcijskih planova za rak, poboljšanje skrbi za pacijente).

Latest updates